Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Nękanie przez firmę windykacyjną

Marek Gola • Opublikowane: 2017-02-23

Podobno w 2004 r. mój mąż wziął kredyt na kwotę 2600 zł. Nie pamiętam, by to miało miejsce, a po tylu latach nie wiem nawet, jak to sprawdzić. Od 4 miesięcy dostaję wezwania do zapłaty z firmy windykacyjnej na kwotę 6500 zł. Co mam z tym zrobić? Od lat nie mieszkamy razem z mężem. On pracuje za granicą, a pisma ciągle przychodzą na mój adres. Jeszcze przed ślubem spisaliśmy u notariusza rozdzielność majątkową, dodatkowo mąż ma zasądzone alimenty na dzieci, których nie płaci. Mam dość telefonów, pogróżek, nękania i straszenia detektywem. To się odbija na moim zdrowiu. Co mogę zrobić, aby to się skończyło?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.).

Podaje Pani, że przed zawarciem małżeństwa doszło do zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej, na mocy której ustanowiona została pomiędzy Państwem rozdzielność majątkowa. To ważna okoliczność w sprawie.

Można domniemywać, że doszło do przedawnienia roszczenia. Przedawnienie roszczenia nie skutkuje jednak wygaśnięciem roszczenia względem Pani męża. Firma windykacyjna, która dysponuje wierzytelnością, ma pełne prawo kierować wobec Pani męża wezwania do zapłaty. Pani mężowi przysługuje prawo podniesienia zarzutu przedawnienia, jednak by zarzut ten był skuteczny musi zostać podniesiony przed sądem.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, zasadnym jest skierowanie do wierzyciela – firmy windykacyjnej pisma, w którym wskaże Pani, iż w żaden sposób nie odpowiada za zobowiązania męża, albowiem macie Państwo rozdzielność majątkową, która ustanowiona została jeszcze przed zawarciem małżeństwa. Nadto winna Pani wskazać, że roszczenie to jest przedawnione i mąż w razie wniesienia powództwa skutecznie podniesie zarzut przedawnienia. Pismo powinno być wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli pomimo wysłania takiego pisma firma windykacyjna w dalszym ciągu będzie kierowała do Pani wezwania do zapłaty, proszę skierować sprawę na policję. Niestety do windykatora nie mają zastosowania przepisy Kodeksu postępowania cywilnego określające, w jaki sposób prowadzona winna być egzekucja. Zgodnie z art. 810 K.p.c. – w dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako też w porze nocnej, czynności egzekucyjnych można dokonywać tylko w wypadkach szczególnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sądu rejonowego, które komornik na żądanie dłużnika okaże mu przy wykonywaniu czynności.

Jeżeli chodzi o cały szereg pozostałych działań, to wskazać należy, iż zasadnym jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 190a § 1 K.k., zgodnie z którym – kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Istniejąca sytuacja, tj. zadłużenie męża, w żaden sposób nie uzasadnia Pani nękania, które w mojej ocenie może przybrać formę naruszenia Pani prywatności. Telefonowanie, wysyłanie listów, monitowanie – w takiej sytuacji uznać należy za istotne naruszenie prywatności.

Wskazać należy na stanowisko doktryny, mianowicie, iż „w razie wystąpienia skutku polegającego na naruszeniu prywatności innej osoby przez jej uporczywe, nieustanne dręczenie ustawodawca wymaga dodatkowo, aby było ono – verba legis – »istotne«. Wyklucza to zatem przyjęcie, że w grę wchodzi stalking, gdy ingerencja w sferę prywatności innej osoby będzie się mieściła »w granicach normy«, a formy niepokojenia będą błahe i zwyczajowo akceptowane. Wobec tak sformułowanego przepisu oczywiste staje się pytanie o owe granice. Przyjęcie, że wyznaczają je szeroko pojęte zasady współżycia społecznego, nie wydaje się wystarczające. Przykładowo bowiem, wysłanie wiadomości tekstowej czy nawiązanie połączenia telefonicznego z zasady wiąże się z wkroczeniem w sferę prywatności innej osoby. W granicach akceptowanych przez tę osobę nie stanowi ono zachowania bezprawnego, i to nawet wówczas, gdy odbywa się »ponad przeciętną miarę«, uwzględniając częstotliwość wysyłania SMS-ów, czas trwania rozmowy, nocną porę rozmowy telefonicznej itp. W takiej sytuacji ewentualne stosowanie art. 190a § 1 k.k. będzie wyłączone z uwagi na akceptację takiego zachowania przez drugą osobę (zgoda jako swoisty kontratyp pozaustawowy). Sprawca przestępstwa uporczywego nękania musi mieć zatem świadomość, że jego zachowanie stanowi istotne naruszenie prywatności innej osoby.”*

W mojej ocenie o istotności naruszenia prywatności może świadczyć przede wszystkim częstotliwość, z jaką firma windykacyjna próbuje się z Panią kontaktować. Ową istotność potęgować może Pani stan psychiczny. W mojej ocenie każde zachowanie, każda odezwa windykatora częstsza aniżeli 1 na dwa tygodnie jest istotnym naruszeniem prywatności i jako taka winna być zakwalifikowana jako uporczywe nękanie. Firma windykacyjna zakupiła dług na własne ryzyko i winna przed zakupem zbadać, czy zadłużenie takie w ogóle istnieje.

Jeżeli firma windykacyjna w dalszym ciągu nie zaniecha wymienionych zachowań, zasadnym jest złożenie zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 190a § 1 K.k. Zauważyć należy bowiem, iż ściganie przestępstwa określonego w art. 190a § 1 następuje na wniosek pokrzywdzonego. W chwili obecnej jedyną osobą, która może złożyć takie zawiadomienie, jest Pani. Zawiadomienie może być złożone w formie pisemnej (biuro podawcze prokuratury lub policji) lub w formie ustnej (komenda / komisariat policji). Dobrze byłoby gdyby osoby podejrzewane o popełnienie przestępstwa były wskazane w zawiadomieniu z imienia i nazwiska.

W najgorszym przypadku zachowanie windykatorów winno być zakwalifikowane jako wykroczenie z art. 107 K.w., zgodnie z którym – kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywnie do 1500 złotych albo karze nagany. Na poparcie powyższych twierdzeń wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt III KK 213/12, w którego tezie wskazano, iż złośliwe niepokojenie w rozumieniu art. 107 K.w. to wzbudzanie niepokoju, obawy, lęku, polegające na zakłóceniu spokoju lub innych zachowaniach wyprowadzających pokrzywdzonego z równowagi psychicznej (np. wysyłanie przykrych listów, głuche telefony, pukanie do drzwi i uciekanie).

W przypadku wykroczenia zawiadomienie o nim składa się wyłącznie na policji. W mojej ocenie w pierwszej kolejności zasadnym jest jednak podjęcie działania przez prokuraturę. Ostatnimi czasy bardzo głośno jest na temat sposobu działania windykatorów, a to z kolei pokazuje skale problemu, z jaką mamy do czynienia. Coraz częściej jednak organa ścigania wszczynają postępowanie przeciwko windykatorom. Do zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa proszę dołączyć pełną dokumentację lekarską, celem wykazania istotności uporczywego nękania.

* Golonka Anna, artykuł, Prokuratura i Prawo 2012.1.88 Uporczywe nękanie jako nowy typ czynu zabronionego

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »