Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nakaz zapłaty o wszczęciu egzekucji - a przedawnienie

Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-25

Czy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z 2010 r. zaopatrzony w klauzulę wykonalności również z 2010 r. jest już przedawniony? Dostałem teraz od komornika nakaz zapłaty o wszczęciu egzekucji i nie wiem, co robić.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c.

Z treści Pana pytania wynika, że w 2010 r. wydany został wobec Pana nakaz zapłaty, który w klauzulę wykonalności został opatrzony również w 2010 r. Zastanawia się Pan, czy wierzytelność stwierdzona ww. nakazem jest przedawniona. Powyższe wynika z faktu otrzymania przez Pana wniosku o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż istotne dla Pana znaczenie będzie miało ustalenie, kiedy uprawomocnił się nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydany w 2010 r. oraz kiedy wierzyciel wystąpił do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Powyższe ma istotne znaczenie z uwagi na treść art. 125 § 1 K.c., zgodnie z którym roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Tym samym, by skutecznie podnieść zarzut przedawnienia w postępowaniu przeciwegzkucyjnym konieczny byłby upływ 10 lat od dnia uprawomocnienia się nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (nie mylić z adnotacją o jego wykonalności) do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uprawomocnia się w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez strony (nie w dniu jego wydania), a zatem jak łatwo policzyć, choćby nie wiedział Pan, kiedy otrzymał nakaz zapłaty, wszczęcie postępowania egzekucyjnego nastąpiło w terminie krótszym aniżeli 10 lat od dnia wydania nakazu, co powoduje, że skuteczne podniesienie zarzutu przedawnienia w mojej ocenie nie jest możliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy komornik może zająć świadczenie pielęgnacyjne?

Opiekuję się niepełnosprawnym synem. Syn jest na wózku inwalidzkim z niedowładem prawostronnym. Pobiera tylko zasiłek socjalny, nie ma uprawnień do...

 

Czy komornik ma prawo egzekwować alimenty od mojej żony?

Czy w świetle istniejącej pomiędzy nami (małżonkami) umowy o rozdzielności majątkowej istnieje zagrożenie, że komornik ma prawo egzekwować...

 

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Jestem wierzycielem upadłej spółki. Syndyk wypłacił sobie zawyżone wynagrodzenie w trakcie prowadzenia upadłości. Sąd gospodarczy wydał postanowienie...

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Egzekwowanie alimentów przez komornika - wysokie koszty egzekucji

Mam tytuł wykonawczy na alimenty. Przekazałam to pracodawcy byłego męża, a on potrącał z pensji byłego męża alimenty na moje konto. W tym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »