Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Maksymalne odsetki

Dariusz Kostyra • Opublikowane: 2009-12-09

Produkuję szampony dla jednej z dużych sieci hipermarketów. W wrześniu bieżącego roku dostarczyłem zgodnie z zamówieniem towar o wartości 200 000 zł z terminem płatności 60 dni. Niestety pomimo upływu terminu wskazanego na fakturze i zamówienia nadal nie otrzymałem zapłaty. Jakich maksymalnych odsetek mogę domagać się w tej sytuacji?

zdjęcie prawnika
Dariusz Kostyra

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

W niniejszej sytuacji należy zastosować ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 1 stycznia 2004 roku. Ustawa ta w sposób szczegółowy określa uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Dla przedsiębiorców jest to regulacja szczególna w stosunku do unormowań zawartych w Kodeksie cywilnym.

 

Zgodnie z art. 2 ustawy transakcją handlową w rozumieniu ustawy jest umowa, której przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Przepisy ustawy zgodnie z art. 3 znajdują zastosowanie jedynie w transakcjach handlowych, którymi stronami są:

  • przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej,
  • podmioty prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 Prawa działalności gospodarczej;
  • podmioty, o których mowa w art. 4 ustawy z 10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych,
  • podmioty spełniające warunki, o których mowa w art. 4a ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych,
  • osoby wykonujące wolny zawód,
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
  • podmioty zagraniczne prowadzące na terytorium Polski przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z 6.07.1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.

 

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W omawianej sytuacji od dłużnika może Pan się domagać następujących odsetek.

 

Na podstawie art. 5 ww. ustawy, jeżeli strony w umowie przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres, począwszy od 31. dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego.

 

Ponadto jeżeli dłużnik w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, o którym mowa w art. 6 ust. 2, nie dokona zapłaty na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określane na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »