Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

List komornika do uczelni studenta

Łukasz Obrał • Opublikowane: 2009-09-17

Otrzymałem zawiadomienie od komornika o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie tytułu wykonawczego. Nie pracuję i nie mam majątku. Asesor komorniczy prawdopodobnie wpisał w Google moje dane i dotarł do strony internetowej uczelni wyższej, gdzie przed moim nazwiskiem figurowało słowo „teacher”. Stąd wywnioskował, że tam pracuję i wysłał na uczelnię zawiadomienie o zajęciu wierzytelności, a tymczasem ja jestem zwyczajnym studentem. Czy miał prawo na podstawie szczątkowych danych podjąć takie działania? Ujawnił tym samym moje problemy finansowe podmiotowi niezwiązanemu ze sprawą. Czy mam możliwość złożenia na to skargi? I czy komornik może zająć moje wpłaty na konto uczelni na poczet czesnego?

zdjęcie prawnika
Łukasz Obrał

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Wśród środków dyscyplinujących komorników można wymienić trzy podstawowe:

 

  1. skarga na konkretną czynność komornika do sądu rejonowego przy którym komornik działa (art. 767 Kodeksu postępowania cywilnego);
  2. skarga na komornika do sądu rejonowego sprawującego bieżący nadzór nad jego działaniami (art. 759 ust. 2 K.p.c.);
  3. skarga na komornika, który dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego (rozdział 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji).

 

Pierwszy z wymienionych środków prawnych jest podstawowym w zakresie, o który Pan pyta, jednakże jego podstawą musi być naruszenie przepisów prawa, w tym zwłaszcza przepisów postępowania przez komornika. Tymczasem w opisanej przez Pana sprawie raczej nie można postawić komornikowi tego typu zarzutu. W szczególności nie wiemy, czy komornik, zwracając się do Pana uczelni, nie działał na żądanie wierzyciela, który podał mu informację o miejscu Pana „zatrudnienia”. Takiemu żądaniu (wnioskowi) wierzyciela, jeżeli spełnia on kryteria formalne, komornik jest bowiem obowiązany zadośćuczynić. Warto w tym kontekście wskazać, że skutki zajęcia powstają bez względu na to, czy osoba, do której skierowano wezwanie (w tym przypadku – do Pana uczelni), jest obowiązana cokolwiek świadczyć na rzecz dłużnika (w tym wypadku Pana) – tak: Pietyrzkowski H., Ereciński T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, komentarz do art. 881 K.p.c., co pośrednio potwierdza tezę, iż opisane działanie komornika jest dopuszczalne.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Nie może Pan również zarzucić komornikowi, że podał nieprawdę w piśmie do uczelni, informując o istniejącym zadłużeniu i osobie zobowiązanej. Zresztą te elementy stanowią konieczny, w świetle przepisów prawa, element treści wezwania (zajęcia) komorniczego.

 

Uwzględniając powyższe, informuję tylko (jeśli jednak zdecyduje się Pan złożyć skargę na czynności komornika – pkt 1 powyżej), wnieść ją należy do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia, w którym czynność powinna być dokonana. Skarga podlega opłacie sądowej w kwocie 100 zł.

 

Podobnie, zasadniczo tylko pod względem zgodności z prawem działalności komornika, bieżącą kontrolę działań i zaniechań komornika sprawuje właściwy miejscowo sąd rejonowy, a to w celu należytego wykonania egzekucji oraz usunięcia spostrzeżonych uchybień, a ponadto w związku z wykonywaniem przez sąd czynności egzekucyjnych dla niego zastrzeżonych (pkt 2 powyżej). Sąd może w tym trybie z urzędu (ale również na wniosek) wydawać komornikowi konkretne zarządzenia. Ewentualną aktywność sądu w wyżej opisanym zakresie może Pan wywołać samodzielnie sporządzonym pismem (wnioskiem), niepodlegającym osobnej opłacie sądowej, do prezesa miejscowo właściwego sądu rejonowego z powołaniem się na art. 759 ust. 2 K.p.c.

 

Nieco inne elementy, niż tylko zgodność z prawem podjętej czynności egzekucyjnej, powołać można w skardze na komornika do organów samorządu komorniczego. Skarga taka nie podlega opłacie, a poruszyć w niej można chociażby takie elementy jak brak jakiejkolwiek próby uprzedniego sprawdzenia przez komornika celowości i zasadności planowanej czynności egzekucyjnej w postaci zajęcia Pana wynagrodzenia za pracę w jednostce, w której jest Pan jedynie studentem i z którą nie jest Pan związany żadnym stosunkiem pracy ani podobnym stosunkiem prawnym, co naraziło Pana na nieprzyjemności na uczelni oraz utratę dobrego imienia.

 

Karami dyscyplinarnymi wobec komorników mogą być:

 

  • upomnienie,
  • nagana,
  • kara pieniężna do dwudziestokrotnej wysokości najniższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, przekazywana na rzecz Krajowej Rady Komorniczej,
  • wydalenie ze służby komorniczej.

 

Tak więc komornicy boją się tego rodzaju postępowań. Adresy właściwych z uwagi na Pana miejsce zamieszkania izb komorniczych, celem ewentualnego skierowania tam skargi, znajdzie Pan bez problemów w internecie.

 

Jeżeli chodzi o kwestię „zajęcia wpłat na konto uczelni na poczet czesnego” to oczywiście, jeżeli tylko wpłacone przez Pana środki znajdą się na koncie (w dyspozycji) uczelni, stają się jej środkami i komornik nie może ich zająć, ponieważ nie ma tytułu wykonawczego na uczelnię. Komornik mógłby tylko dokonać zajęcia w przeciwną stronę tzn. uzyskać zajęcie wierzytelności, jakie Pan miałby do uczelni z jakiegokolwiek tytułu, a nie uczelnia do Pana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »