Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

List od komornika o wszczęciu egzekucji

Autor: Michał Berliński

Dzisiaj otrzymałam list od komornika o wszczęciu egzekucji (zajęcie rachunku bankowego i obowiązek wykazu majątku), który przekazali mi rodzice. Na dzień dzisiejszy nie mieszkam w Polsce i jestem wymeldowana z mieszkania, gdzie poprzednio mieszkałam. Czy komornik przyjdzie do domu, gdzie byłam ostatni raz zameldowania? I czy cokolwiek może zająć? Dodam, że nie mam pieniędzy na koncie, majątku, nieruchomości i żadnych inne rzeczy. Oczekuję również kolejnego komornika, więc mam pytanie, czy jeśli dogadam się z tym pierwszym na spłatę długu w ratach, to z tym drugim i ewentualnie każdym innym komornikiem też będę musiała się osobno dogadać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

List od komornika o wszczęciu egzekucji

Na jakiej podstawie komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne?

Na samym wstępie należy wskazać, iż komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu / nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej K.p.c.) komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia, za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Należy mieć na uwadze, że nie otrzymałem od Pani tytułu wykonawczego, na podstawie którego komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne.

Zgodnie z treścią art. 805 K.p.c.:

„Art. 805. § 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.”

Mając na uwadze powyższe komornik przy pierwszej czynności w sprawie powinien doręczyć Pani odpis tytułu wykonawczego. Jest to jego ustawowym obowiązkiem, a wtedy poznamy do jakiego działania uprawniony był komornik. We wniosku egzekucyjnym wierzyciel może wskazać wybrany przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika. Wobec tego to komornik musi wybrać sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla wierzyciela i faktem jest, że prawnie egzekucja z rachunku bankowego jest mniej dotkliwa niż z np. nieruchomości.

Zobacz też: List od komornika sądowego

W jaki sposób komornik przeprowadza egzekucję wierzytelności?

Odnosząc się dalej do Pani sytuacji, komornik może prowadzić wszelkie przewidziane prawem działania mające na celu wyegzekwowanie należności zasądzonej tytułem wykonawczym. Komornik najpierw zajmuje konta bankowe, wierzytelności z tytułu nadpłat w podatkach, następnie poszukuje pracodawcy dłużnika i innych jego ewentualnych kontrahentów. W dalszej kolejności komornik poszukuje nieruchomości dłużnika i innych. Wśród tych innych będzie właśnie poszukiwanie ruchomości w miejscu zamieszkania dłużnika. Komornik może podjąć czynności pod adresem wskazanym przez wierzyciela we wniosku lub pod adresem ostatnio zgłoszonym w bazie adresów, jeśli nie został zgłoszony żaden nowy. Należy mieć na uwadze, że czynności terenowe komornik podejmuje, jednakże jeśli chodzi o zajęcie ruchomości są tam przewidziane ograniczenia. W przypadku gdyby komornik nie zastał w mieszkaniu nikogo z dorosłych domowników najpewniej odstąpi od czynności i pozostawi wezwanie do stawienia się w kancelarii.

Wejście do mieszkania dłużnika

Jednakże w przypadku gdy kwota dochodzonego roszczenia będzie duża, a wierzyciel złoży wniosek o otwarcie mieszkania i przeprowadzenia czynności w asyście policji, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania. Upoważnia go do tego art. 814 K.p.c., który mówi, że:

„Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.”

Wskazać należy jednak, że takie sytuacje mają miejsce niezwykle rzadko z uwagi na konieczność poniesienia przez wierzyciela dodatkowych kosztów, takich jak np. ślusarz czy opłata za asystę policji.

Zajęcie ruchomości przez komornika sądowego

Dochodząc już do samego sedna sprawy informuję, że komornik sądowy ma prawo dokonać zajęcia ruchomości znajdujących się we władaniu dłużnika. Oznacza to, że – najogólniej rzecz ujmując – komornik nie ustala, czy rzecz należy formalno-prawnie do dłużnika, lecz to, czy nią włada, tzn. korzysta z niej, używa jej.

Zajęcie ruchomości przez komornika sądowego polega na spisaniu protokołu zajęcia. Dokument ten wskazuje, jaka ruchomość (ruchomości) jest zajęta, a także jaka jest jej wartość. Komornik podczas zajęcia musi także wyznaczyć dozorcę – najczęściej jest nią sam dłużnik lub osoba, u której ruchomości zostały zajęte. Komornik dokonując zajęcia ustali również, komu mogą przysługiwać prawa do zajętych ruchomości i o samym fakcie zajęcia niezwłocznie ich powiadomi i pouczy o prawie zwolnienia ruchomości spod zajęcia poprzez złożenie stosownego wniosku/powództwa.

W Pani przypadku, nawet jeśli do takiej sytuacji dojdzie komornik nie będzie w stanie ustalić, którymi ruchomościami dłużnik włada z uwagi na jego nieobecność, oraz na fakt aktualnego niezamieszkiwania pod wskazanym adresem. W tym przypadku, komornik będzie mógł zająć tylko te rzeczy będące w posiadaniu osób zastanych w mieszkaniu, co do których przyznają oni, iż stanowią one własność Pani bądź zgodzą się na ich zajęcie.

Egzekucja niespłaconych alimentów

Jeśli postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest wobec Pani dotyczy niespłaconych alimentów, wtedy zgodnie z art. 845 § 2a komornik będzie mógł również zająć ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem, nawet bez zgody tej osoby. Aby upewnić się jakie postępowanie prowadzi komornik, zwykle czy alimentacyjne wystarczy ustalić jego sygnaturę – postępowanie alimentacyjne jest poprzedzone literami KMP. W mojej ocenie jednak komornik odstąpi od czynności i zakończą się one na pozostawieniu wezwania do stawienia się w kancelarii.

Musi jednak Pani pamiętać o złożeniu wykazu majątku – jest to Pani obowiązek, z uwagi na fakt, iż otrzymała Pani wezwanie do złożenia takiego wykazu. Wykaz należy wypełnić sumiennie – zgodnie z prawdą. Z uwagi zaś na brak majątku do skutecznej egzekucji – komornik może po dokonaniu własnych ustaleń umorzyć postępowanie egzekucyjne z uwagi na jego bezskuteczność. Należy jednak pamiętać, że umorzenie postępowania nie oznacza anulowania długu – wierzyciel może ponownie skierować sprawę na drogę egzekucji sądowej w każdym czasie. Dlatego porozumiałbym się na Pani miejscu z komornikiem i spróbował ustalić jakieś wygodne spłaty ratalne, które prawie w każdym przypadku są możliwe.

Zbieg kilku egzekucji

I ostatnie – jeśli chodzi o kwestie innych postępowań komorników. Należy mieć na uwadze, że aktualnie wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie całej Polski. Ta sytuacja zmienia się już od stycznia 2019 roku, jednakże dalej postępowanie przeciwko Pani będą mogli prowadzić komornicy z obszaru całej apelacji, tj. właściwości sądu apelacyjnego. To oznacza, że jeśli mieszka Pani np. w Gdańsku, dziś sprawę przeciwko Pani może prowadzić komornik w Krakowie. Jednakże w przypadku zbiegu egzekucji – zbieg następuje do określonego składnika majątku, np. wynagrodzenia egzekucja należy do tego komornika, który jest właściwy dla Pani miejsca zamieszkania, w tym przypadku ostatniego miejsca zamieszkania. Jeżeli żaden z komorników nie będzie właściwy dla tego miejsca, to liczy się ten, kto pierwszy wszczął postępowanie przeciwko Pani.

Warto jednak pamiętać, że zbieg egzekucji może być zastosowany w przypadku skutecznego sposobu egzekucji. Może się Pani jednak dogadać z jednym z komorników, aby blokował Pani konto, a w przypadku innych zajęć konta (z innych kancelarii) wzywał tych komorników o akta i w ten sposób Pani sprawa będzie u jednego komornika. Jeżeli się nie uda to trzeba będzie kontaktować się z każdym z osobna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »