Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kredyty na inwestycje w gospodarstwie rolnym, śmierć współkredytobiorcy a komornik

Autor: Michał Berliński

Jestem rozwiedziony. Niedawno zmarł mój pełnoletni syn, który zajmował się wraz ze swoją matką gospodarstwem rolnym. Była żona jego właścicielką, ale miało ono kiedyś przypaść synowi, dlatego w nie inwestowaliśmy, planując uruchomienie przetwórni. Na gruntach wspólnych jest ustanowiona hipoteka – zabezpieczenie mojego kredytu i syna na zakup maszyn. Nie zostały spłacone maszyny, które są zabezpieczeniem kredytu. Ten kredyt ja poręczyłem i spłacam. Była żona popadła w długi bankowe, bo przedsięwzięcie się nie udało. Ja kredyty spłacam. Jednak nie wiem, jak wygląda sytuacja w związku ze śmiercią syna i niespłaconymi kredytami. Dlatego proszę o odpowiedź na kilka pytań. Czy komornik może zająć cały spadek po zmarłym synu lub jego część? 2. Czy może zająć grunty rolne, które są zabezpieczeniem kredytów bankowych? Czy może zająć ciągnik zarejestrowany na mnie i byłą żonę? Windykację ma tylko była żona, ja jestem czysty. Czy komornik może zająć maszyny rolnicze, które są zabezpieczeniem kredytu bankowego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kredyty na inwestycje w gospodarstwie rolnym, śmierć współkredytobiorcy a komornik

Uprawnienia egzekucyjne komornika

Najpierw dosyć ogólnie. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik po otrzymaniu wniosku wraz ze wspomnianym tytułem dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik w swoim postępowaniu dysponuje wpierw adresem wskazanym mu przez wierzyciela, a następnie adresami, które ustali w wyniku zapytań do różnych instytucji, np. Baza PESEL NET lub Biuro Ewidencji Ludności. Jeśli wierzyciel złoży wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych lub komornik sam z urzędu podejmie takie czynności, organ egzekucyjny uda się pod wskazany adres. W przypadku gdyby komornik nie zastał w mieszkaniu nikogo z dorosłych domowników, najpewniej odstąpi od czynności i pozostawi wezwanie do stawienia się w kancelarii. Jednakże w przypadku gdy kwota dochodzonego roszczenia będzie duża, a wierzyciel złoży wniosek o otwarcie mieszkania i przeprowadzenie czynności w asyście policji, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania. Upoważnia go do tego art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), który mówi, że:

„Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie”.

Wskazać należy jednak, że takie sytuację mają miejsce niezwykle rzadko z uwagi na konieczność poniesienia przez wierzyciela dodatkowych kosztów, takich jak np. ślusarz czy opłata za asystę policji.

Zajęcie ruchomości przez komornika

Komornik sądowy ma prawo dokonać zajęcia ruchomości znajdujących się we władaniu dłużnika. Oznacza to, że – najogólniej rzecz ujmując – komornik nie ustala, czy rzecz należy formalno-prawnie do dłużnika, lecz to, czy nią włada, tzn. korzysta z niej, używa.

Zajęcie ruchomości przez komornika sądowego polega na spisaniu protokołu zajęcia. Dokument ten wskazuje, jaka ruchomość (ruchomości) jest zajęta, a także jaka jest jej wartość. Komornik podczas zajęcia musi także wyznaczyć dozorcę – najczęściej jest nią sam dłużnik lub osoba, u której ruchomości zostały zajęte. Komornik dokonując zajęcia, ustali również, komu mogą przysługiwać prawa do zajętych ruchomości i o samym fakcie zajęcia niezwłocznie ich powiadomi i pouczy o prawie zwolnienia ruchomości spod zajęcia poprzez złożenie stosownego wniosku (powództwa).

Co nie polega egzekucji?

Dodatkowo warto pamiętać o rzeczach, których zajęcie jest niedopuszczalne z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 829 K.p.c.:

 • przedmioty urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie codzienne, niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu; zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca; (...)
 • narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych; (...)
 • przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;
 • produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych;
 • przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

I wiele innych. Jeśli zaś chodzi o pojazdy, to można je zająć, nawet jeśli służą do wykonywania działalności gospodarczej, jest to wyjątek.

Śmierć współkredytobiorcy, długi, zajęcie komornicze

Odpowiadając teraz na Pańskie pytania, należy wskazać:

 1. Czy komornik może zająć cały spadek po zmarłym synu lub jego część?
  – Istotne pytanie to takie, kto jest dłużnikiem. Jeśli zmarły syn był dłużnikiem, to można prowadzić postępowanie egzekucyjne ze spadku lub też dalej przeciwko jego spadkobiercom, jeśli oni ten spadek przyjęli. Zatem bardzo istotne jest to, czy ktoś z Państwa ten spadek po synu przyjął.
 2. Czy może zająć grunty rolne, które są zabezpieczeniem kredytów bankowych?
  – Można zająć, a nawet licytować. Wtedy wierzyciel, czyli bank, który jest zabezpieczony na tej nieruchomości, w przypadku licytacji jako pierwszy otrzyma należność z licytacji.
 3. Czy może zająć ciągnik zarejestrowany na mnie i byłą żonę?
  – Można zająć, a ewentualnej sprzedaży podlega udział w pojeździe czyli w ciągniku, ½ udziału w nim.
 4. Czy komornik może zająć maszyny rolnicze, które są zabezpieczeniem kredytu bankowego?
  – Tu trzeba zadać pytanie – czyją są własnością? Jeśli są leasingowane, to można je zająć, ale komornikowi należy oświadczyć, że są własnością leasingodawcy. Wtedy komornik go zawiadomi i ustali, jaki jest udział dłużnika w tej ruchomości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »