Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zajęcie połowy wynagrodzenia przez komornika

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-14

Od kilku miesięcy regularnie spłacam zajęcie komornicze, a mimo to w poprzednim miesiącu komornik zajął połowę mojego wynagrodzenia, a w obecnym miesiącu całe wynagrodzenie. Zarabiam 1750 zł brutto. Czy miał do tego prawo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli egzekucja przeciwko Panu toczy się z wynagrodzenia za pracę to podlega ona ograniczeniom wynikającym z Kodeksu pracy, a dotyczącym ochrony wynagrodzenia. Wyraźnie mówi o tym art. 833 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, stanowiąc, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

Przytoczę zatem treść przepisów prawa pracy, które wprowadzają limity potrąceń:

„Art. 87 [Potrącenia z wynagrodzenia]

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

§ 6. (uchylony)

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

Art. 871 [Kwoty wolne od potrąceń]

§ 1. Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

§ 2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.”

Bezwzględnie w doktrynie podnosi się, że przepis art. 871 Kodeksu pracy stanowi bezpośrednie uzupełnienie art. 87 K.p. i zawiera dodatkowe gwarancje ochronne dla pracownika w przypadku dokonywania potrąceń z wynagrodzenia. Tak jak w art. 87 K.p. ochrona dotyczyła maksymalnej procentowej wielkości potrąceń z wynagrodzeń, tak komentowany przepis ma charakter socjalny i wprowadza dodatkowe obostrzenia, jeżeli chodzi o ich dopuszczalność. I tak, jeżeli okaże się, że procentowe potrącenia spowodowałyby, iż pracownikowi pozostałaby mniejsza kwota niż określona w niniejszym artykule, wówczas to właśnie ta kwota stanowi limit potrąceń (tak np. K. Walczak, Komentarz do kodeksu pracy).

Tak więc potrąceniu (jeśli nie są to alimenty) podlega 50% zarobków pracownika, ale wolne od zajęcia jest jednak wynagrodzenie za pracę w wysokości brutto 1750,00 zł, czyli netto 1286,16 zł.

Tak więc odpowiadając na Pana pytanie, komornik, w mojej ocenie, nie miał takiego prawa. Jeśli jest Pan pewien, że do takiego zajęcia doszło może Pan złożyć skargę na czynności komornika według pouczenia, które znajduje się na zajęciu wynagrodzenia, które winien Pan otrzymać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »