Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Komornik zajął konto firmowe bez wcześniejszego kontaktu

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-11-09

Wczoraj po wejściu na swoje konto firmowe zauważyłam, że mam zablokowaną pewną kwotę, sprawa była jeszcze niezaksięgowana w banku, na infolinii bank poinformował mnie, że jest to zajęcie komornicze i podał imię i nazwisko komornika. Sprawa dotyczy niezapłaconych odsetek w PZU, mają na to nakaz zapłaty z kwietnia 2017 roku, zwyczajnie zapomniałam, od razu po nakazie zapłaciłam tylko należność główną, więc z tej strony wszystko jest w porządku. Jednak mam wątpliwość co do działania komornika, dopiero wczoraj od pracownika bankowego po zajęciu konta dowiedziałam się, że w ogóle jakiś komornik działa, wcześniej nigdy nie dostałam żadnej informacji od komornika (od PZU też nie, ale wiem, że oni nie mają takiego obowiązku). Po dzisiejszym kontakcie z komornikiem (nr tel znalazłam w internecie) Pani odburknęła tylko, że jakieś pismo wysłała do mnie wczoraj, czyli dopiero wtedy, kiedy już pieniądze były z konta pobrane. Nie mam problemów z płynnością finansową, po jakiejkolwiek informacji po prostu zapłaciłabym dług komornikowi, bez wjazdu na konto – zależy mi na dobrej zdolności kredytowej, więc cała ta sprawa bardzo mi zaszkodziła. Czy działanie komornika, czyli od razu zajęcie konta firmowego bez absolutnie żadnego wcześniejszego kontaktu, jest prawidłowe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej przez Panią sytuacji postępowanie komornika było prawidłowe. Procedura dotycząca egzekucji, uregulowana w kodeksie postępowania cywilnego systematyzuje czynności podejmowane przez organ egzekucyjny. Zgodnie z art.  805 Kodeksu postępowania cywilnego przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnik – czyli w tym przypadku Pani – powinien otrzymać zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego, którym jest co do zasady orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu wydanego w postaci elektronicznej. Zawiadomienie umożliwia bowiem dłużnikowi już na tym etapie – jak najwcześniejszym – ochronę jego praw. Naruszenie tych zasad, oczywiście jest to badane w każdym konkretnym przypadku – może stanowić przyczynę nieważności postępowania z uwagi na pozbawienie dłużnika możności obrony jego praw (art. 379 pkt 5 w zw. z art. 13 § 2). Jeżeli egzekucję wszczęto na podstawie tytułu wykonawczego opartego na orzeczeniu wydanym na posiedzeniu niejawnym lub jawnym, ale bez udziału dłużnika, organ egzekucyjny ma obowiązek pouczyć dłużnika również o treści przepisów, których celem jest ochrona jego praw.  

Egzekucję wszczyna pierwsza czynność egzekucyjna dokonana w stosunku do dłużnika. W egzekucji świadczeń pieniężnych pierwszą czynnością egzekucyjną jest zajęcie określonego składnika majątku dłużnika.

Egzekucja z rachunku bankowego jest jednym ze sposobów prowadzenia egzekucji. Art. 889 stanowi, że w celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności, lecz przekazał bezzwłocznie zajętą kwotę na pokrycie należności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty. Jednocześnie komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia. Decydującym więc momentem, w którym następuje zajęcie i powstają wynikające z niego skutki, jest doręczenie bankowi zawiadomienia (art. 890). Jednocześnie komornik powinien przesłać zawiadomienie również dłużnikowi (wraz z odpisem zawiadomienia skierowanego do banku) oraz odpis zawiadomienia wierzycielowi. Domniemuję, iż wysłane do Pani przez komornika pismo, o którym wspomniała Pani w pytaniu, jest zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji wraz z zajęciem rachunku bankowego.

Sąd Okręgowy w Gdańsku w wyroku z dnia 4 grudnia 2012 r., sygn. akt III Ca 371/12, wskazał, że „przepis art. 890 § 1 k.p.c. poza wskazaniem momentu wszczęcia egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego określa także zakres dokonanego zajęcia i skutki z niego wynikające. Moment wszczęcia wyznacza dokonanie pierwszej czynności egzekucyjnej, jaką jest zajęcie wierzytelności dłużnika z rachunku bankowego w stosunku do banku. Następuje to z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia komornika o zakazie wypłat z tego rachunku. O ile zawiadomienie dłużnika ma charakter deklaratywny, to w doktrynie zgodnie przyjmuje się, że doręczenie bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat ma znaczenie konstytutywne. Bank nie jest podmiotem uprawnionym do badania rzeczywistej wysokości egzekwowanego przez komornika sądowego świadczenia”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »