Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kredyt hipoteczny na dom a decyzja o rozwodzie

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-11-08

Osiem lat temu wzięliśmy z małżonkiem kredyt hipoteczny na dom. Dwa lata później dokonaliśmy rozdzielności majątkowej i podczas jej trwania darowałam mężowi notarialnie kredytowaną nieruchomość. Po około dwóch miesiącach przywróciliśmy status wspólnoty majątkowej. Jak wygląda obecnie moja sytuacja wobec decyzji o rozwodzie? Czy zostaję z częścią kredytu, czy mam jakieś prawo do kredytowanej nieruchomości?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące majątku małżonków uregulowane zostały w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w dziale III – Małżeńskie ustroje majątkowe, Rozdział I – Ustawowy ustrój majątkowy.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.”

Zgodnie zaś z art. 47 § 1 K.r.o. małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). W trakcie zniesienia wspólności ustawowej przekazała Pani małżonkowi na własność nieruchomość. Oznacza to, iż darowana nieruchomość stała się wyłączną własnością męża i tym samym weszła do jego majątku osobistego.

Do majątku osobistego zalicza się zgodnie z art. 33 K.r.o.:

„1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom;

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków;

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków;

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

W związku z tym, jeżeli przywracając wspólność majątkową nie włączyli Państwo do niej, w sposób wyraźny, darowanej uprzednio nieruchomości, to niestety nieruchomość ta stanowi nadal wyłączną własność męża. Oczywiście w każdej chwili mogą Państwo o ten składnik rozszerzyć wspólność.

Obecnie, jeżeli dokonają Państwo podziału majątku wspólnego, nieruchomość darowana nie będzie podlegać podziałowi. Do podziału pozostanie reszta majątku wspólnego.

Kwestie udziałów małżonków we wspólnie zgromadzonym majątku uregulowane zostały w sposób jasny i wyczerpujący w art. 43 § 1 K.r.o., który stanowi, iż oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Oznacza to więc, iż przy podziale majątku każdemu z małżonków przysługuje taki sam procent udziałów – po 50% wartości majątku.

Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. (art. 43 § 2 K.r.o.). Aby jednak można było dochodzić orzeczenia nierównych udziałów w majątku małżonków, wykazać należy, iż łącznie zachodzą dwie przesłanki tj. 1) zachodzą ważne przesłanki uzasadniające żądanie oraz 2) przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Niestety ustawa nie definiuje pojęcia „ważne powody”. Ogólnie mówiąc, rozumie się przez nie takie okoliczności, które oceniane z punktu widzenia zasad współżycia społecznego przemawiają za nieprzyznaniem jednemu z małżonków korzyści z majątku wspólnego w takim zakresie, w jakim nie przyczynił się on do powstania tego majątku. Przy ocenie istnienia „ważnych powodów”, w rozumieniu art. 43 § 2, należy mieć na względzie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej w zakresie wykonywania ciążących na nich obowiązków względem rodziny, którą przez swój związek założyli (postanowienie SN z 5 października 1974 r., III CRN 190/74).

W Komentarzu do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego autorstwa Marka Sychowicza, czytamy iż „ważnymi powodami są także względy natury etycznej, które sprawiają, że w danych okolicznościach równość udziałów małżonków w majątku wspólnym wyraźnie kolidowałaby z zasadami współżycia społecznego”.

Przy istnieniu ważnych powodów nie przesądza obciążająca jedno z małżonków wina rozkładu pożycia małżeńskiego, stwierdzona w wyroku rozwodowym lub orzekającym separację, ani ustalenie w wyroku unieważniającym małżeństwo, że jedno z małżonków zawarło je w złej wierze. Również fakt, że jedno z małżonków popełniło przestępstwo i zostało za nie prawomocnie skazane, nie jest wystarczającym powodem do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

Zgodnie § 3 art. 43 K.r.o., przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przyczynienie się małżonków do powstania majątku wspólnego stanowią nie tylko ich działania prowadzące bezpośrednio do powiększenia substancji tego majątku, ale także kształtuje je całokształt starań o założoną przez zawarcie małżeństwa rodzinę i zaspokojenie jej potrzeb. O stopniu tego przyczynienia się nie decyduje wyłącznie wysokość zarobków lub innych dochodów osiąganych przez małżonków, wykorzystanych na zaspokojenie potrzeb rodziny. Dla jego określenia ma znaczenie, czy posiadanymi zasobami małżonkowie gospodarują racjonalnie, a w szczególności, czy lekkomyślnie ich nie trwonią.

Co do samego kredytu, tutaj kwestia spłat uzależniona jest od dwóch kwestii, czy powiadomili Państwo bank o przejęciu własności tej nieruchomości przez męża i czy bank dokonał zmian w umowie kredytowej. Jeżeli bank nie przepisał umowy tylko na męża, to niestety, w sytuacji gdy mąż zaniecha spłat, bank zwróci się do Pani, jako do współkredytobiorcy. Dlatego powinni Państwo udać się do banku i wyjaśnić tą kwestię.

Proszę pamiętać, iż sąd w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego małżonków nie rozstrzyga o ich długach i pasywach (a takim jest kredyt hipoteczny), a jedynie o aktywach.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »