Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Klient nie płaci za fakturę – co robić?

Karol Jokiel • Opublikowane: 2010-09-24

Mamy klienta, który współpracuje z nami od lat. Zamówił u nas w firmie towar i zadeklarował się zapłacić przelewem – przesłał nam zlecenie transakcji przyjętej do realizacji w banku. Niestety zabrakło mu pieniędzy na koncie i transakcja nie została zrealizowana. Twierdzi, że miał otrzymać kredyt i że ma trudności, ale postara się zapłacić w najszybszym możliwym terminie. Nadmienię, że u nas ma też otwarty kredyt i zalega już z płatnościami. Co zrobić w takim wypadku?

zdjęcie prawnika
Karol Jokiel

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Rozumiem, że z jednej strony zależy Państwu na zatrzymaniu klienta, z którym współpracujecie od lat, z drugiej zaś strony obawiacie się Państwo narastania zaległości płatniczej.

 

Wobec powyższego sugeruję w pierwszej kolejności sprawdzić wiarygodność partnera. Skoro, jak twierdzi, uzyskał kredyt z banku, który jednak na razie nie dotarł na jego konto – niech przedstawi Państwu kopię decyzji kredytowej banku lub choćby kopię korespondencji z bankiem w sprawie kredytu. Jeżeli zapewnienia kontrahenta są prawdziwe, to być może warto zaczekać kilka dni na wyjaśnienie sprawy. Jeżeli jednak klient będzie się uchylać od dostarczenia żądanych dokumentów, to w sposób oczywisty rzutować to będzie na jego wiarygodność. Wszak skoro raz Państwa oszukał (w sprawie kredytu), może to zrobić ponownie.

 

W tym ostatnim przypadku sugerowałbym zakończyć współpracę z nierzetelnym klientem, niezwłocznie sporządzić formalne wezwanie do zapłaty już powstałej zaległości, a w razie bezskuteczności wezwania – skierować sprawę na drogę sądową. Proszę pamiętać, że jeżeli Państwa klient ma więcej wierzycieli, to w przyszłości, gdy wszyscy wystąpią do sądu, może się okazać, że wartość zobowiązań klienta przekracza już wartość jego majątku, przez co Państwa pieniądze będą nie do odzyskania przez komornika. Proszę mi wierzyć, że tego typu postępowanie (wezwanie, a następnie sprawa sądowa) jest normalną praktyką rynkową (handlową) zapobiegliwych firm, które dbają o ochronę własnych interesów.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Niezależnie od powyższego proszę rozważyć na przyszłość wobec wszystkich klientów możliwość zastosowania zabezpieczeń swoich wierzytelności.

 

Dopuszcza się np. umieszczenie na fakturze zastrzeżenia, że towar jest własnością producenta (sprzedawcy) do chwili uregulowania faktury. Fakturę taką, dla skuteczności zastrzeżenia pomiędzy stronami, winny podpisać obie strony umowy (faktura bez podpisu odbiorcy, dla ochrony Pana interesu, raczej nie wchodzi tu w grę).

 

Podstawowym skutkiem takiego zastrzeżenia jest to, że w przypadku gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą należności określonej w umowie sprzedaży, to sprzedawca ma prawo żądać od niego albo zapłaty ceny, albo zwrotu rzeczy. W „zwykłych” umowach sprzedaży sprzedawca może tymczasem zasadniczo żądać tylko zapłaty ceny.

 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 166 Kodeksu cywilnego: „Jeżeli osoba nie uprawniona do rozporządzania rzeczą ruchomą zbywa rzecz i wydaje ją nabywcy, nabywca uzyskuje własność z chwilą objęcia rzeczy w posiadanie, chyba że działa w złej wierze” (tzn. nabywca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że kupuje rzecz od osoby nieuprawnionej).

 

Innymi słowy, nawet jeżeli zastrzeżenie na fakturze zostanie zrobione zgodnie z Pana zamiarem, to nieuczciwy kupujący, pomimo że nie jest właścicielem, może skutecznie przenieść własność Pana rzeczy na osobę trzecią, chyba że nabywca wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, że kupuje rzecz od osoby nieuprawnionej. Tak więc zastrzeżenie własności nie chroni sprzedawcy w pełni przed jej utratą.

 

Ponadto jeżeli strony zamierzają uzyskać możliwość przeciwstawienia praw właścicielskich sprzedawcy wierzycielom kupującego, którzy ewentualnie poszukiwaliby zaspokojenia z pozostającej w jego władaniu rzeczy, to pismo stwierdzające zastrzeżenie własności sprzedawcy do tej rzeczy musi mieć tzw. datę pewną (art. 81 Kodeksu cywilnego), tzn. data faktury musi być potwierdzona urzędowo (notariusz, właściwy urzędnik publiczny), co w praktyce jest przecież trudne do osiągnięcia.

 

Jeżeli chodzi o inne sposoby zabezpieczenia wierzytelności...

 

Pierwszym z nich jest tzw. przewłaszczenie na zabezpieczenie, przez co rozumieć należy umowę o przeniesienie na wierzyciela własności określonej rzeczy przez dłużnika (np. samochodu), z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy dług zostanie terminowo spłacony (względnie po rozwiązaniu umowy o współpracy), przeniesienie własności traci moc i dłużnik staje się z powrotem właścicielem rzeczy.

 

Umowa o przewłaszczenie na zabezpieczenie nie wymaga zachowania szczególnej formy (dla celów dowodowych wystarczy forma pisemna), przy czym umowa o przewłaszczenie nieruchomości (dopuszczalna w świetle orzecznictwa sądowego – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 maja 2000 r., III CKN 246/2000, OSNC 11/2000, poz. 213) wymaga jednak zachowania formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności (art. 73 ust. 2 w związku z art. 158 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny – Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. – dalej w skrócie nazywanej K.c.).

 

Konsekwencją przewłaszczenia na zabezpieczenie jest to, że do czasu spłaty długu przez dłużnika wierzyciel jest właścicielem przewłaszczonej rzeczy, a dłużnik, dopóki nie spłaci zaciągniętego długu, nie może odzyskać przewłaszczonej rzeczy. Powyższe nie stoi na przeszkodzie możliwości pozostawienia owej przewłaszczonej rzeczy w posiadaniu dłużnika, jeżeli tylko wierzyciel ma do niego wystarczające zaufanie.

 

Innymi formami zabezpieczenia spłaty wierzytelności przez dłużnika są tzw. zabezpieczenia rzeczowe:

 1. hipoteka – ustanawiana na nieruchomościach (a nadto również na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu czy użytkowaniu wieczystym) dłużnika lub wskazanej przez niego osoby trzeciej,
 2. zastaw zwykły – ustanawiany na ruchomościach (np. samochodzie, sprzęcie elektronicznym itd.) lub prawie majątkowym (np. wierzytelności), jeżeli jest zbywalne, dłużnika lub wskazanej przez niego osoby trzeciej.

 

Hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, które ustanawia się w celu zabezpieczenia oznaczonej, konkretnej wierzytelności pieniężnej. Wierzyciel, którego wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, może domagać się jej zaspokojenia poprzez egzekucję z przedmiotu hipoteki, przy czym, co istotne, hipoteka obciąża nieruchomość bez względu na to, kto jest jej właścicielem. Wierzyciel hipoteczny może zatem domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności od każdoczesnego właściciela nieruchomości, który nabywając nieruchomość obciążoną hipoteką, staje się równocześnie dłużnikiem hipotecznym, nawet gdy nie był stroną umowy, z której zabezpieczona wierzytelność wynika. Istotnym przywilejem związanym z hipotecznym zabezpieczeniem wierzytelności jest przyznanie wierzycielowi prawa pierwszeństwa zaspokojenia z przedmiotu hipoteki przed pozostałymi wierzycielami (osobistymi) właściciela nieruchomości.

 

Do powstania hipoteki konieczne są:

 1. zawarcie umowy hipoteki (jest konieczna forma aktu notarialnego dla oświadczenia właściciela, który prawo ustanawia),
 2. wpis hipoteki do księgi wieczystej.

 

Prawo zastawu polega na tym, że wierzyciel, którego wierzytelność została zabezpieczona zastawem na rzeczy (prawie), może dochodzić zaspokojenia z tej rzeczy (prawa) bez względu na to, czyją stała się własnością (art. 306 § 1 K.c.). Do zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu znajdują odpowiednie zastosowanie zasady obowiązujące przy hipotece a opisane powyżej (m.in. zasada pierwszeństwa zaspokojenia z przedmiotu zastawu przed pozostałymi wierzycielami właściciela nieruchomości).

 

Warto wspomnieć, że obok zastawu zwykłego w praktyce funkcjonuje również instytucja zastawu rejestrowego, uregulowana ustawą z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.). Dla ustanowienia zastawu rejestrowego nie wystarcza samo zawarcie umowy zastawniczej, lecz konieczne jest nadto wpisanie zastawu do rejestru zastawów. Rejestr zastawów prowadzą sądy rejonowe (z siedzibą w miastach wojewódzkich). Sądem miejscowo właściwym dla dokonania wpisu jest sąd, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania (siedziba) zastawcy. Od wniosku o wpis do rejestru zastawów należy uiścić opłatę sądową w wysokości 200 zł.

 

Jedną z istotniejszych zalet zabezpieczenia wierzytelności w postaci zastawu rejestrowego jest możliwość zaspokojenia wierzytelności na drodze pozasądowej (gdy zostało to wyraźnie przewidziane w umowie zastawniczej), mianowicie wierzyciel może np. przejąć na własność przedmiot zastawu lub dokonać jego sprzedaży w drodze przetargu publicznego.

 

Warta polecenia jest również instytucja poręczenia. Stosownie do przepisu art. 876 K.c.: „Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”. Jednakże w razie braku odmiennego zastrzeżenia w umowie poręczyciel odpowiada jak współdłużnik solidarny (art. 881 K.c.), a zatem wierzyciel może dochodzić wedle własnego wyboru spełnienia świadczenia bądź to od dłużnika głównego, bądź od poręczyciela. O odpowiedniego poręczyciela powinien postarać się dłużnik.

 

Poręczenie nie musi dotyczyć długu już istniejącego w chwili podpisania umowy poręczenia – może dotyczyć również, przy spełnieniu kilku dodatkowych przesłanek, długu przyszłego. Zakres odpowiedzialności poręczyciela w podstawowym kształcie reguluje umowa poręczenia (pisemne oświadczenie poręczyciela), z tym jednak zastrzeżeniem, że zobowiązanie poręczyciela nie może wykraczać poza zakres zobowiązania głównego, może tylko zostać w stosunku do niego ograniczone (art. 879 § 1 K.c.).

 

Często stosowanym w praktyce zabezpieczeniem jest wreszcie weksel własny in blanco (weksel niezupełny). Stosownie do przepisu art. 101 ustawy z dnia 28.04.1936 r. Prawo wekslowe (Dz. U. z 2006 r. Nr 73, poz. 501 z późn. zm.) weksel własny zawiera:

 1. nazwę „weksel”w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
 2. przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
 3. oznaczenie terminu płatności;
 4. oznaczenie miejsca płatności;
 5. nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
 6. oznaczenie daty i miejsca wystawienia wekslu;
 7. podpis wystawcy wekslu.

 

Przez weksel in blanco należy rozumieć dokument niezawierający wszystkich koniecznych cech weksla, na którym wystawca (lub wystawcy) złożył podpis w zamiarze zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, pozostawiając odbiorcy uzupełnienie brakujących składników treści, i który po wypełnieniu może stać się wekslem zupełnym. Podpis musi być własnoręczny, chociaż pozostała treść weksla może być napisana inną techniką (np. na komputerze). Podpis osoby prawnej winien składać się z pieczęci firmowej oraz podpisu lub podpisów osób reprezentujących tę osobę. Pieczęć może być ewentualnie zastąpiona inną formą identyfikacji takiego podmiotu (np. ręczną adnotacją określającą firmę osoby prawnej).

 

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że wekslem niezupełnym może więc teoretycznie być nawet czysta kartka papieru, jeżeli tylko zawiera podpis osoby zobowiązującej się, a nadto z okoliczności towarzyszących złożeniu podpisu wynika jednoznacznie, że zobowiązany składa podpis z tym zamiarem, aby po wypełnieniu kartki niezbędnymi elementami weksla, zaciągnąć zobowiązanie wekslowe.

 

Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że wystawienie weksla in blanco łączy się zasadniczo z zawarciem porozumienia (tzw. deklaracji wekslowej) między podpisanym a osobą, której wręcza weksel in blanco. Porozumienie to określa, jaką treścią odbiorca weksla może wypełnić weksel in blanco.

 

Zapłatę weksla można dodatkowo zabezpieczyć poręczeniem wekslowym (tzw. awal) co do całości sumy wekslowej lub co do jej części, co jest użyteczne o tyle, że poręczyciel wekslowy odpowiada tak samo jak ten, za kogo poręczył (art. 32 Prawa wekslowego).

 

Poręczenie oznacza się wyrazem „poręczam” lub innym zwrotem równoznacznym, zapisanym przez poręczyciela. Warto jednak wspomnieć, że sam podpis na przedniej stronie wekslu uważa się za udzielenie poręczenia wyjąwszy podpis wystawcy weksla lub trasata (obowiązanego do zapłaty weksla).

 

Poręczenie powinno wskazywać, za kogo je dano. W razie braku takiej wskazówki uważa się, że poręczenia udzielono za wystawcę (art. 31 Prawa wekslowego).

 

Jeszcze innymi postaciami zabezpieczeń wierzytelności jest gwarancja bankowa czy rachunek depozytowy, z czym jednak Państwa klient może mieć problem, skoro bank odmówił mu (czy zwleka z wypłatą) kredytu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »