Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jakie rozpocząć windykację niespłaconej pożyczki?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2019-04-03

Udzieliłem pożyczki pieniężnej w oparciu o umowę cywilno-prawną. Jako gwarancję spłaty pożyczkobiorca dokonał wpisu do hipoteki nieruchomości stanowiącej współwłasność małżeńską. Przed upływem terminu spłaty małżonek pożyczkobiorcy zmarł. Tydzień temu minął termin spłaty pożyczki, ale pożyczkobiorca się nie odzywa się od pół roku. Jakie kroki podjąć, aby uruchomić proces windykacji spłaty pożyczki?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Ma Pan umowę, więc obecnie dochodzenie spłaty jest uproszczone. Powinien Pan wezwać pisemnie dłużnika do zapłaty i posiadać dowód doręczenia wezwania.

Zgodnie z art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej ilości. Art. 720 § 2 K.c. stwierdza, że umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem.

W orzecznictwie wskazuje się, że art. 720 § 2 K.c. nie zastrzega dla zawarcia umowy formy pisemnej, a jedynie wymaga, aby w przypadku, gdy wartość pożyczki przenosi 500 zł, została ona stwierdzona pismem (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 stycznia 2015 r., sygn. akt I ACa 1348/14). Ustawodawca posłużył się w tym przepisie określeniem „stwierdzenie pismem”, a nie zawarcie umowy w formie pisemnej, co wskazuje, że chodzi o istnienie pisma stwierdzającego, że umowa została zawarta. Sama umowa może być więc zawarta w formie dowolnej, nawet ustnie, fakt jej zawarcia powinien być natomiast potwierdzony pismem. Nie ma też żadnych formalnych przeszkód do pisemnego potwierdzenia umowy po jej zawarciu, skoro brak stosownego dokumentu nie powoduje nieważności umowy. Zatem umowa pożyczki dochodzi do skutku przez samo porozumienie się stron. Ewentualne niezachowanie wymaganej art. 720 § 2 K.c. formy pisemnej zawarcia umowy ma jedynie ten skutek, że sama czynność prawna jest ważna, a ustawodawca nakazuje stosować tylko ograniczenia dowodowe określone w art. 74 § 1 K.c. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 18 listopada 2013 r., sygn. akt VI ACa 680/13, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2014 r., sygn. akt I ACa 719/13).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Szybko uzyska Pan wyrok, bowiem wystarczy postępowanie uproszczone, składa Pan pozew, następnie otrzymuje Pan pocztą wyrok.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu uproszczonym – jeżeli pozwany nie wniesie od niego zarzutów w terminie 14 dni od daty doręczenia – niesie skutki normalnego wyroku sądowego.

Sąd rozpoznaje sprawę w postępowaniu nakazowym wyłącznie na pisemny wniosek powoda, zgłoszony w pozwie (art. 4841 K.p.c.). Wniosek ów przybiera standardową postać: „wnoszę o rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym”. Sprawa rozpatrywana jest na posiedzeniu niejawnym (art. 4841 § 3 K.p.c.) w składzie jednoosobowym. Do momentu doręczenia pozwanemu odpisu nakazu zapłaty postępowanie odbywa się bez jego wiedzy i udziału.

Potem będzie drugi etap – egzekucja. Skoro jest wpis na hipotekę, to komornik będzie mógł egzekwować zadłużenie z hipoteki nieruchomości. Z pewnością będzie trzeba jeszcze przeprowadzić postępowanie spadkowe po zmarłej, jeśli nie zostało przeprowadzone, ale to tylko formalność.

Reasumując:

  1. wezwanie do zapłaty – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru,
  2. pozew do sądu,
  3. uzyskanie klauzuli wykonalności,
  4. skierowanie sprawy do komornika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »