Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaką kwotę jedynego dochodu rodziny może potrącić komornik?

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2017-06-27

Mam zajęcie komornika z umowy-zlecenia, którą mam na czas nieokreślony. Jest to jedyny dochód rodziny, mam niepełnosprawne dziecko. Jaka kwota może być przekazywana na poczet długu z mojego dochodu?

zdjęcie prawnika
Paula Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata
Bardzo serdecznie dziękuje Pani mecenas za porade. Wszystko jest dla mnie jasne.
Edyta, mgr administracji, 38 lat

W postępowaniu egzekucyjnym komornik ma prawo zająć całość wierzytelności dłużnika, wynikającej z umowy cywilnoprawnej takiej jak umowa zlecenia lub dzieło.

Jednak istnieje kilka wyjątków, jak m.in. wskazany w art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zgodnie z którym egzekucja z wynagrodzenia wynikającego ze świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, podlega takim samym ograniczeniom jak egzekucja z wynagrodzenia za pracę określona w Kodeksie pracy (K.p.). Powyższe oznacza, że jeśli dana osoba otrzymuje powtarzające się świadczenie (np. z tytułu umowy zlecenia), którego celem jest zapewnienie utrzymania, ma prawo żądać ograniczenia egzekucji na tych samych zasadach, jak wskazane w przepisach Kodeksu pracy.

W orzecznictwie wskazuje się, że „do świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, zalicza się również wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych (jak np. na podstawie umowy najmu). W doktrynie podkreśla się, że pojęciu świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, należy nadawać szerokie znaczenie. Zaliczenie danego świadczenia do wymienionej grupy świadczeń zależy wyłącznie od ustalenia, czy świadczenie to ma charakter periodyczny (powtarzający się) oraz czy spełnia cel wyżej wskazany. Świadczeniami powtarzającymi się są świadczenia wypłacane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstępach czasu” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1057/13).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie ponadto z art.  87 § 1 i 3 K.p.  „z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu kwoty ograniczone do:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia”.

Ostateczna kwota zależy od otrzymywanego wynagrodzenia oraz od wysokości naliczanych składek i zaliczki na podatek dochodowy.

Co jeszcze istotne, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy kwotą wolną od potrąceń jest, zgodnie z art. 871 §  1 K.p. kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o ile egzekucja nie dotyczy świadczeń alimentacyjnych.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 829 pkt 5 K.p.c. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę, nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Oznacza to, że wolne od egzekucji pozostają, tak jak już wskazywano powyżej, 3/5 wynagrodzenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i połowa wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności, z tym zastrzeżeniem, że obliczoną w ten sposób wysokość sumy pieniężnej, niepodlegającej zajęciu, należy zredukować o 1/30 za każdy dzień, który zbliża do najbliższego terminu wypłaty. U dłużnika nie otrzymującego stałej płacy nie podlegają egzekucji pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. W praktyce wysokość kwoty wolnej od zajęcia winien wyliczyć komornik.

W omawianym przypadku, jeśli umowa zlecenie stanowi jedyne źródło stałego utrzymania, istnieją podstawy do żądania ograniczenia egzekucji w stosunku do części otrzymywanego wynagrodzenia. Warto więc domagać się od komornika, by potraktował otrzymywane świadczenie jako świadczenie powtarzające się, poprzez przedstawienie mu umowy zlecenia, co dałoby możliwość powołania się na ograniczenie wynikające z art. 833 K.p.c. analogiczne jak w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Jeżeli powyższe nie wywrze pożądanego skutku, pozostaje powołanie się na art. 829 pkt 5 K.p.c.

Jeśli komornik odmówi ograniczenia egzekucji albo zaniecha jej dokonania, dłużnikowi przysługuje skarga na jego czynności do sądu rejonowego właściwego dla tego komornika. Termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni i biegnie od momentu, kiedy dłużnik dowie się o odmowie lub o zaniechaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Doliczanie kosztów komornika mimo jego bierności

Kilka lat temu, z powodu utraty pracy, przez kilka miesięcy nie płaciłem byłej żonie alimentów. W sumie zalegałem z kwotą 45000 zł....

Licytacja komornicza domu

Za trzy miesiące mam wyznaczoną licytację komorniczą domu. Chciałabym wysłać pismo do banku z prośbą o wycofanie sprawy od komornika...

Umorzenie i ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego

W 2013 roku otrzymałem zawiadomienie o wszczęciu egzekucji. Sprawa dotyczy mojej byłej spółki. Nakaz zapłaty został do mnie wysłany na adres, pod...

Czy komornik ma prawo do prowizji?

Komornik zrobił zajęcie pensji, w tym samym czasie windykacja wierzyciela podaje kwotę z odsetkami do zapłaty. Kwota została przelana na konto...

Korespondencja windykacyjna listami zwykłymi

Czy korespondencją windykacyjną przychodzącą do mnie listami zwykłymi mam brać na poważnie?

Czy dłużnik płaci VAT, którym obciążony jest komornik?

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę. Później zlecono ściągnięcie długu komornikowi. Do spłacenia zostało mi ok. 900 zł i wtedy dowiedziałem się, że...

Czy można zlicytować nieruchomość za dług poniżej jej wartości?

Nie ma jeszcze terminu licytacji, ale komornik oszacował już nieruchomość na 15 mln zł, a dług wraz kosztami komorniczymi wynosi 300 tys. zł....

Naruszenie prawa osoby trzeciej przez egzekucję

Sprawa dotyczy naruszenia prawa osoby trzeciej przez egzekucję. Jestem zameldowany w domu, który od 6 miesięcy jest własnością mojej żony (zniesienie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »