Kategoria: Postępowanie komornicze

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaką kwotę jedynego dochodu rodziny może potrącić komornik?

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2017-06-27

Mam zajęcie komornika z umowy-zlecenia, którą mam na czas nieokreślony. Jest to jedyny dochód rodziny, mam niepełnosprawne dziecko. Jaka kwota może być przekazywana na poczet długu z mojego dochodu?

zdjęcie prawnika
Paula Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

W postępowaniu egzekucyjnym komornik ma prawo zająć całość wierzytelności dłużnika, wynikającej z umowy cywilnoprawnej takiej jak umowa zlecenia lub dzieło.

Jednak istnieje kilka wyjątków, jak m.in. wskazany w art. 833 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zgodnie z którym egzekucja z wynagrodzenia wynikającego ze świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, podlega takim samym ograniczeniom jak egzekucja z wynagrodzenia za pracę określona w Kodeksie pracy (K.p.). Powyższe oznacza, że jeśli dana osoba otrzymuje powtarzające się świadczenie (np. z tytułu umowy zlecenia), którego celem jest zapewnienie utrzymania, ma prawo żądać ograniczenia egzekucji na tych samych zasadach, jak wskazane w przepisach Kodeksu pracy.

W orzecznictwie wskazuje się, że „do świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, zalicza się również wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych (jak np. na podstawie umowy najmu). W doktrynie podkreśla się, że pojęciu świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania, należy nadawać szerokie znaczenie. Zaliczenie danego świadczenia do wymienionej grupy świadczeń zależy wyłącznie od ustalenia, czy świadczenie to ma charakter periodyczny (powtarzający się) oraz czy spełnia cel wyżej wskazany. Świadczeniami powtarzającymi się są świadczenia wypłacane dłużnikowi okresowo w powtarzających się odstępach czasu” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi  z dnia 13 lutego 2014 r., sygn. akt I ACa 1057/13).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie ponadto z art.  87 § 1 i 3 K.p.  „z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - podlegają potrąceniu kwoty ograniczone do:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia”.

Ostateczna kwota zależy od otrzymywanego wynagrodzenia oraz od wysokości naliczanych składek i zaliczki na podatek dochodowy.

Co jeszcze istotne, w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy kwotą wolną od potrąceń jest, zgodnie z art. 871 §  1 K.p. kwota w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych o ile egzekucja nie dotyczy świadczeń alimentacyjnych.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 829 pkt 5 K.p.c. u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę, nie podlegają egzekucji pieniądze w kwocie, która odpowiada nie podlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty. Oznacza to, że wolne od egzekucji pozostają, tak jak już wskazywano powyżej, 3/5 wynagrodzenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych i połowa wynagrodzenia, w razie egzekucji innych należności, z tym zastrzeżeniem, że obliczoną w ten sposób wysokość sumy pieniężnej, niepodlegającej zajęciu, należy zredukować o 1/30 za każdy dzień, który zbliża do najbliższego terminu wypłaty. U dłużnika nie otrzymującego stałej płacy nie podlegają egzekucji pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie. W praktyce wysokość kwoty wolnej od zajęcia winien wyliczyć komornik.

W omawianym przypadku, jeśli umowa zlecenie stanowi jedyne źródło stałego utrzymania, istnieją podstawy do żądania ograniczenia egzekucji w stosunku do części otrzymywanego wynagrodzenia. Warto więc domagać się od komornika, by potraktował otrzymywane świadczenie jako świadczenie powtarzające się, poprzez przedstawienie mu umowy zlecenia, co dałoby możliwość powołania się na ograniczenie wynikające z art. 833 K.p.c. analogiczne jak w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. Jeżeli powyższe nie wywrze pożądanego skutku, pozostaje powołanie się na art. 829 pkt 5 K.p.c.

Jeśli komornik odmówi ograniczenia egzekucji albo zaniecha jej dokonania, dłużnikowi przysługuje skarga na jego czynności do sądu rejonowego właściwego dla tego komornika. Termin na wniesienie skargi wynosi 7 dni i biegnie od momentu, kiedy dłużnik dowie się o odmowie lub o zaniechaniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »