Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać pieniądze po umorzeniu postępowania?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-15

W lipcu 2015 r. komornik zajął z mojego wynagrodzenia 1500 zł. Nie zostałem poinformowany ani o sprawie, ani o zajęciu komorniczym. Sprawa dotyczyła rzekomego długu dla firmy X. Po przekazaniu sprawy do sądu rejonowego sąd postanowił umorzyć postępowanie w sprawie. Jak mogę odzyskać pieniądze od komornika?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli tytuł wykonawczy, naktórego podstawie wszczęto egzekucję i dokonano zajęcia Pana wynagrodzenia, został uchylony, to wyegzekwowane pieniądze stały się tzw. świadczeniem nienależnym.

Jak bowiem mówi art. 410 § 2 Kodeksu cywilnego, „świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia”.

W takim przypadku należałoby uznać, że podstawa świadczenia odpadła, a więc można domagać się zwrotu wyegzekwowanego świadczenia. Potwierdza to poniższy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt VI ACa 1485/13:

„Uchylenie lub zmiana prawomocnego wyroku sprawia, że spełnione na jego podstawie świadczenie jest nienależne w rozumieniu przepisów k.c. – art. 410 i n. k.c. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia i w konsekwencji nadanie mu klauzuli wykonalności nastąpiło na skutek wadliwego uznania przez sąd prawidłowości i skuteczności doręczenia orzeczenia (jeżeli podlegało ono doręczeniu zgodnie z przepisami k.p.c.) pozostaje bez znaczenia dla oceny spełnionego na podstawie takiego orzeczenia świadczenia jako nienależnego”.

W pierwszej kolejności musi Pan wezwać tego, kto wyegzekwował pieniądze, do ich zwrotu, bo jak stanowi wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 listopada 2014 r., wydany w sprawie I ACa 1051/14, „zobowiązanie do zwrotu świadczenia nienależnego ma charakter bezterminowy i jest wymagalne po wezwaniu do zapłaty (art. 455 k.c.)”. Tak więc aby można dochodzić przed sądem zapłaty tej kwoty konieczne jest wcześniejsze wezwanie.

Jeśli pieniądze nie zostaną zwrócone, może Pan skierować pozew o zapłatę.

Jeśli jednak tytuł wykonawczy nadal istnieje, to najpierw trzeba doprowadzić do jego uchylenia, np. poprzez wytoczenie powództwa przeciwegzekucyjnego i wykazanie w nim, że wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym nie istnieje.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »