Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Marek Gola • Opublikowane: 2021-04-12

Konto bankowe mojej narzeczonej wraz z wszystkimi oszczędnościami i lokatami zostało zablokowane przez komornika. W rozmowie telefonicznej komornik nie udzielił jej żadnych informacji o stanie zadłużenia, tylko zalecił oczekiwać pisma, które podobno zostało wysłane 6 dni temu, ale ona do tej pory go nie otrzymała. Z informacji, jakie udzielił nam bank, wiemy, że zostały zablokowane konta wszystkich członków jej najbliższej rodziny. Skontaktowaliśmy się z firmą windykacyjną, która zleciła blokady, i ustaliliśmy, że zadłużenie jest spowodowane zaciągnięciem przed 7 laty przez tatę mojej narzeczonej pożyczki. Tylko że tata zmarł 2 lata później, a cała rodzina była w sądzie i z tego, co pamiętają, wynika, że chodziło właśnie o umorzenie tej pożyczki. Nic się więc tu nie zgadza! Dlaczego wcześniej ta firma się nie zgłaszała, tylko dopiero po 5 latach od śmierci ojca zdecydowała się zablokować konta bez żadnej informacji? Co możemy zrobić w tej sprawie? Jak uzyskać informacje o tym zadłużeniu? Nawet pracownicy banku zwrócili uwagę, że to dość dziwna sytuacja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uzyskać informacje o stanie zadłużenia po zajęciu kont przez komornika?

Prawidłowe zawiadomienie o wszczęciu egzekucji

Podstawa prawna: Kodeks cywilny (K.c.) oraz Kodeks postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności należałoby podjąć działania zmierzające do ustalenia, na jakiej podstawie komornik zajął konto Pana partnerki. Komornik nie może ot tak zająć rachunku bankowego na wniosek wierzyciela. Wierzyciel, w tym wypadku firma windykacyjna, powinien złożyć stosowny wniosek o wszczęcie egzekucji, a tę można prowadzić jedynie na podstawie orzeczenia sądu zaopatrzonego w klauzulę wykonalności – wyroku sądu, nakazu zapłaty. Ponadto przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3. Komornik poucza dłużnika również o treści przepisów działu V tytułu I części trzeciej oraz prawie i sposobie złożenia wniosku o ograniczenie egzekucji, a także o treści art. 52a i art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.) oraz art. 13g ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 i 2243 oraz z 2019 r. poz. 326, 730, 875 i 1018) i sposobie realizacji uprawnień wynikających z tych przepisów.

Wezwanie do komornika o przedstawienie należności podlegających egzekucji

Obecnie Pańska narzeczona powinna skierować do komornika pismo, w którym wezwie go do przedłożenia zestawienia wszelkich należności podlegających egzekucji z rozłożeniem ich na należność główną, odsetki, koszty postępowania egzekucyjnego, a także wszelkie inne koszty. Nadto należy domagać się informacji, czy oprócz odsetek jej zadłużenie rośnie, a jeżeli tak, to o jaką kwotę miesięcznie.

Podjęta przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 K.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym. Obowiązek z art. 805 K.p.c. zmierza do zapewnienia dłużnikowi możliwości podjęcia obrony. Ma zatem identyczną lub podobną rolę, jak doręczenie pozwu w postępowaniu rozpoznawczym, czyli niedoręczenie dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji może wywołać zróżnicowane w zależności od konkretnych okoliczności faktycznych sprawy skutki, nie wyłączając najdalej idącego w postaci nieważności postępowania. Taki skutek wystąpiłby, gdyby w następstwie omawianego uchybienia dłużnik został pozbawiony możności obrony swych praw (art. 379 pkt 5 K.p.c. w zw. z art. 13 § 2 K.p.c.).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo karne

prawo ubezpieczeń społecznych

prawo rolne

Szukamy prawnika »