Jak sobie poradzić z długiem i komornikiem?

Autor: Katarzyna Siwiec

Moja sprawa dotyczy kredytu hipotecznego, który wzięliśmy z mężem pod zastaw domu w 2008 roku, jednak od 4 lat jesteśmy po rozwodzie. Pieniądze zarabiał głównie mąż, a ja obecnie nie pracuję. Kredyt nie jest spłacany i sprawa jest u komornika. Komornik powiedział, że jeżeli nie spłacę długu, grozi nam eksmisja (mieszkam z 13-letnim synem), a wtedy nie mamy gdzie mieszkać. Dodam, że dom jest moją własnością. Nie wiem, co w takiej sytuacji robić. Ma być ogłoszona licytacja domu. Jak sobie poradzić? Czy komornik może nas eksmitować na ulicę? Czy jest możliwość, żeby wycofać zadłużenie od komornika do banku i zacząć spłacać od nowa? Co z kosztami komorniczymi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak sobie poradzić z długiem i komornikiem?

Egzekucja z nieruchomości

Postaram się szczegółowo odpowiedzieć na zadane przez Panią pytania:

Ad 1. Czy komornik może nas eksmitować na ulicę?

Nie, od razu nie trafia się na ulicę. Załóżmy, że nieruchomość zostanie zlicytowana, choć to nie jest nigdy pewne, bo po prostu muszą się znaleźć chętni do zakupu domu, a nie zawsze tak jest. Licytacja może zakończyć się bezskutecznie z powodu braku licytantów, a po 2 takich licytacjach komornik musi egzekucję umorzyć.

Zakładając jednak, że do skutecznej licytacji dojdzie i sąd udzieli przysądzenia własności, to zgodnie z treścią art. 999 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

Eksmisja dłużnika

Na podstawie takiego postanowienia komornik będzie mógł Państwa wyeksmitować.

Nie jest to jednak eksmisja na bruk, bo jak stanowi art. 1046 § 4 tej ustawy, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego pomieszczenia.

Przekładając to na prostszy język, jeśli nie jest Pani właścicielką innego mieszkania, to wówczas gmina musi zapewnić Pani jakieś tymczasowe pomieszczenie, w którym będzie Pani mogła zamieszkać na okres półroczny, a potem, jeśli nadal nie zorganizuje sobie Pani miejsca zamieszkania, będzie Pani mogła być umieszczona w noclegowni czy schronisku.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Prawo do lokalu socjalnego

Natomiast jeśli chodzi o prawo do lokalu socjalnego, to przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego mówią o przyznaniu takiego lokalu jedynie osobom, które mają status lokatora, a nie właściciela. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 15 listopada 2001 r., sygn. akt III CZP 66/01, stanowiąc, że „przepisy art. 14 i 15 Ustawy mają zastosowania do osób, które były lokatorami w rozumieniu art. 2 Ustawy, a art. 2 ustawy wyraźnie mówi, że ilekroć w ustawie jest mowa o lokatorze - należy przez to rozumieć najemcę lokalu lub osobę używającą lokal na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności”.

Umorzenie egzekucji na wniosek wierzyciela

Tak więc eksmitowanemu właścicielowi nie przysługuje co do zasady prawo do lokalu socjalnego.

Ad 2. Czy jest możliwość żeby wycofać zadłużenie od komornika do banku i zacząć spłacać od nowa?

Komornik jest tylko organem egzekucyjnym, on działa z wniosku wierzyciela, czyli banku i nie jest władny decydować o zadłużeniu i sposobie spłaty. Umorzenie egzekucji może jednak nastąpić na wniosek wierzyciela i to on jest podmiotem, z którym powinna Pani negocjować umorzenie egzekucji i spłatę długu. Jeśli bank zgodzi się na takie rozwiązanie, wówczas złoży wniosek o umorzenie egzekucji problem zostanie rozwiązany.

Proszę zatem jak najszybciej rozpocząć rozmowy z bankiem w tym temacie.

Koszty komornicze

Ad 3. Co z kosztami komorniczymi?

Jeśli dojdzie do umorzenia egzekucji, to zgodnie z treścią art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jest to zmniejszona stawka kosztów komorniczych (co do zasady wynosi ona 15%), ale niestety pobiera się ją od dłużnika.

Będzie Pani mogła jednak po jej naliczeniu wystąpić do sądu z wnioskiem o jej obniżenia, motywując ten wniosek np. trudną sytuacją materialną. Sąd nie musi, ale może wówczas taką opłatę obniżyć, znane mi są przypadki, w których to nastąpiło.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »