Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się bronić przed kosztami komorniczymi?

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-02-10

Mam podpisaną ugodę z wierzycielem, wywiązuję się z niej rzetelnie. Niestety mimo tego wierzyciel oddaje sprawę do komornika. Po interwencji sprawa jest wycofywana, ale ja zostaje obciążony przez komornika kosztami egzekucji, które są niemałe. Czy ugoda jest wiążąca obie strony? Czy mogę się bronić przed oddawaniem sprawy do komornika? Podkreślam, że z ugody wywiązuję się rzetelnie, dług spłacam w ratach bez opóźnienia.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak się bronić przed kosztami komorniczymi?

Postępowanie egzekucyjne komornika

Komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu, nakaz zapłaty, nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela.

Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.

Problemem brak informacji komornika o zawartej ugodzie

Wskazać należy, że komornik o zawartej przez Państwa ugodzie nic nie wiedział. Co więcej, wierzyciel skierował wniosek do komornika zapewne, nawet nie informując go o tym, że dotychczas uiszczał Pan jakieś należności. Nie mam przed sobą ugody, którą zawarł Pan z wierzycielem, jednak z tego, co Pan opisuje, wierzyciel na pewno jej nie wykonał. Jest to przypadek bardzo częsty. Z uwagi na fakt wymuszenia na wierzycielu złożenia wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego komornik wydał takowe postanowienie, w którym zapewne Pana wezwał do opłaty. Bowiem zgodnie z treścią art. ustawy o kosztach komorniczych:

„1. W razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela albo na podstawie art. 824 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, wierzyciela obciąża opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania. Jeżeli jednak wierzyciel wykaże, że przyczyna umorzenia postępowania egzekucyjnego wiąże się ze spełnieniem świadczenia przez dłużnika w terminie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo z zawarciem w tym terminie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem dotyczącego sposobu lub terminu spełnienia świadczenia, opłata ta obciąża dłużnika. Jeżeli spełnienie świadczenia lub zawarcie porozumienia z wierzycielem nastąpiło po upływie miesiąca od dnia doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, obciąża go opłata w wysokości 10% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania”.

Skarga na czynności komornika

Dlatego też z uwagi na zawarcie porozumienia pomiędzy Panem a wierzycielem opłata ta obciąża Pana i wynosi aż 10%. W mojej ocenie może Pan spróbować uchylić to postanowienie komornika poprzez złożenie odpowiedniej skargi na jego czynności. W mojej ocenie wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec Pana było niecelowe i to wierzyciela powinna obciążać opłata za prowadzenie egzekucji, jednak nie jestem w stanie powiedzieć, jak do tego podejdzie sąd, bowiem te przepisy obowiązują dopiero od stycznia i dotychczas nie ma jeszcze rozstrzygnięć sądów w podobnej materii. Jednak Pan zawarł ugodę, wywiązywał się Pan z niej, więc w mojej ocenie możemy mówić tu o niecelowości wszczęcia egzekucji przeciwko Panu — lecz to wszystko musi Pan wykazać w skardze, aby sąd nakazał zmienić komornikowi to postanowienie — komornik działa prawidłowo, lecz sam nie ma takich narzędzi, aby zmienić to postanowienie.

„Art. 30. [Opłata stosunkowa obciążająca wierzyciela w przypadku oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania osoby niebędącej dłużnikiem]

W razie oczywiście niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego lub wskazania we wniosku o wszczęcie egzekucji osoby niebędącej dłużnikiem komornik wydaje postanowienie o pobraniu od wierzyciela opłaty stosunkowej w wysokości 10% egzekwowanego świadczenia. W takim przypadku komornik nie ściąga ani nie pobiera opłaty od dłużnika, a opłatę ściągniętą lub pobraną zwraca dłużnikowi. Przepisów art. 29 ust. 1–3 nie stosuje się”.

Wniosek o miarkowanie opłaty egzekucyjnej

Dla Pańskiego bezpieczeństwa wraz ze skargą i wnioskiem o zmianę postanowienia i opłaty na tę obciążającą wierzyciela za niecelowość wszczęcia egzekucji wniósłbym wniosek o tzw. miarkowanie opłaty egzekucyjnej. Sąd, oceniając w szczególności nakład pracy komornika lub też sytuację majątkową dłużnika, może zmniejszyć opłatę i to aż do 1/3 jej ustalonej przez komornika wysokości. Podstawą ku temu jest art. 48. Ustawy o kosztach komorniczych:

„1. Dłużnik może złożyć wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej za egzekucję świadczeń pieniężnych, jeżeli przemawiają za tym szczególne okoliczności odnoszące się do nakładu pracy komornika lub sytuacji majątkowej dłużnika oraz wysokości jego dochodów. W przypadku, o którym mowa w art. 29 albo art. 30, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej może złożyć wierzyciel.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o pobraniu lub ustaleniu opłaty.

(..)

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zażalenie na postanowienie sądu oraz skarga na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej nie podlegają opłacie sądowej.

5. Opłata obniżona nie może być niższa niż jedna trzecia opłaty należnej na podstawie ustawy, nie niższa jednak niż 200 złotych”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »