Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak pozbyć się złej historii w BIK?

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-06-05

Staram się o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych przez BIK, obecnie dostałam odmowę. Wzięłam kredyt dla mojej siostry, gdzie ja byłam głównym pożyczkobiorcą, a ona poręczycielem. Spłata leżała w jej gestii, ale niestety nie wywiązała się z tego i skończyło się zajęciem komorniczym na moim koncie bankowym. Chciałabym pozbyć się złej historii w BIK-u. Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak pozbyć się złej historii w BIK?

Przetwarzanie danych w BIK-u po wygaśnięciu zobowiązań

Z opisu zadania wynika, że posiadała Pani produkt w banku. Na dzień dzisiejszy długi zostały uregulowane. Co do zasady banki inne instytucje finansowe mają prawo wpisać nas do różnych rejestrów w tym do BIK czy też podobnych w przypadku niewywiązywania się z płatności, gdzie okres zaległości w przypadku przedsiębiorcy wyniesie 30 dni po terminie. Zgodnie bowiem z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego uprawnia do przekazania danych, a artykuł 105a Prawa bankowego reguluje przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania.

Zgodnie z art. 105 ust. 4 Prawa bankowego: „banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod statystycznych, o których mowa w art. 128 ust. 3 oraz w art. 128d ust. 1;

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń

3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka kredytowego konsumenta, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim”.

Powiadomienie o umieszczeniu danych w BIK-u

Bank w tym celu powinien powiadomić Panią o zamiarze zgłaszania Pani danych do tego rejestru, w przypadku nie powiadomienia wpis powinien zostać natychmiast usunięty. Czy bank Panią o tym powiadomił?

BIK ma obowiązek przechowywać, a bank raportować, negatywne dane przez pięć lat, i to nawet nie od chwili powstania opóźnień, lecz od momentu spłaty problematycznego kredytu. Na nic więc zdadzą się pisma z prośbą o usunięcie złych wpisów tuż po spłacie zaległości.

Zaprzestanie przetwarzania danych w BIK-u – po dwóch latach

Wskazać należy, że jeśli spóźniły się Panie z terminem spłaty poszczególnej raty czy też konkretnej należności, to bank miał prawo wpisać Panią do tego rejestru i niestety obowiązek wykreślenia jest dopiero po dwóch latach, można oczywiście spróbować wcześniej, składając stosowną reklamację, jednak jej uwzględnienie stanowi dobrą wolę banku. Wskazać należy, że BIK jako instytucja prowadząca dany rejestr nie jest uprawniona w żaden sposób, aby dane z BIK-u usuwać bądź choćby je modyfikować. W tej sytuacji zastosowanie może mieć tylko i wyłącznie złożenie reklamacji do banku. W sytuacji, gdy bank na nasze żądania pozostaje obojętny, tj. nie udziela nam odpowiedzi bądź odpowiada, że niestety nie wykreśli danych (mimo ich wpisania niezgodnie z prawem), możemy udać się do powiatowego, miejskiego rzecznika konsumentów.

Postępowanie cywilne a BIK

Ponadto może Pani próbować dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego. Proszę jednak pamiętać, że przez dwa lata dane te mogą być w BIK i bank nie ponosi za to żadnych konsekwencji. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) każdy, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Dochodzenie odszkodowania za przetwarzanie danych w BIK-u

Jeżeli bank nie wykreśli Pani po 2 latach, może Pani dochodzić od banku odszkodowania na podstawie ogólnych przepisów K.c., jeśli z tytułu niezaktualizowania informacji w BIK-u poniosła Pani szkodę majątkową. Należy pamiętać, że szkoda musi być rzeczywista, tj. musi nastąpić ubytek w Pani majątku, czyli strata też szkoda może polegać na utracie spodziewanych korzyści, które mogłaby Pani uzyskać.

Ciężar udowodnienia wystąpienia przesłanek odpowiedzialności będzie spoczywał na Pani dlatego też musi Pani wykazać, że nie otrzymała Pani np. kredytu.

Przed sądem musiałaby Pani wykazać samo powstanie szkody i jej rozmiar, więc wskazać wysokość odszkodowania. Dodatkowo należy opisać popełnienie przez bank czynu niedozwolonego. Czyn niedozwolony polegać będzie na tym, że bank w dniu wygaśnięcia zobowiązania nie przekazał stosownego komunikatu do BIK-u, czym naruszył § 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu przetwarzanych informacji dotyczących osób fizycznych po wygaśnięciu zobowiązania wynikającego z umowy zawartej z bankiem lub inną instytucją ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów oraz trybu usuwania tych informacji. Związek przyczynowo-skutkowy wystarczy udowodnić poprzez otrzymanie odmownej decyzji o udzieleniu kredytu przez Bank.

Oczywiście najpierw polecałbym jeszcze inną drogę taką jak np. złożenie skargi do Związku Banków Polskich czy też lepiej do Komisji Nadzoru Finansowego. Wszystkie te instytucje mogą Pani pomóc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »