Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak porozumieć się z firmą windykacyjną?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-06-22

Mam problem z firmą windykacyjną. Zaciągnąłem kredyt samochodowy w banku na 10 lat w 2007 r. na kwotę około 65 000 zł. Następnie pojawiły się u nas problemy finansowe, wskutek których nie mogłem spłacać zobowiązań. Bank wypowiedział umowę kredytową i zażądał sprzedaży auta, co zrobiliśmy, aby częściowo spłacić zadłużenie. Co do spłaty pozostałej części kredytu chciałem dojść z bankiem do ugody, jednak bank się nie zgodził i sprzedał dług firmie windykacyjnej, która obecnie żąda ode mnie 33 tys. zł. Firma windykacyjna nie ma tytułu egzekucyjnego i już od roku nęka mnie telefonami z wezwaniami do zapłaty. Najpierw żądali zapłaty całej kwoty, a obecnie żądają zapłaty 6500 zł. Jak porozumieć się z windykatorem? Czy nie doszło jeszcze do przedawnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z pewnością, jeżeli na kwotę 33 tys. zł składają się głównie odsetki za opóźnienie, to firma windykacyjna może być skłonna do ustępstw, umarzając zaległość nawet w połowie lub tak, jak w Pana przypadku 4/5 zaległości. Jeżeli jednak kwota ta to w większości kapitał (a więc kwota, którą bank rzeczywiście wypłacił ze swoich środków, a która nie została mu zwrócona), to firma windykacyjna nie zgodzi się na takie umorzenie długu.

Zapewne wpłata 6500 zł stanowi jedynie pierwszą ratę należności, która np. może dać sygnał firmie windykacyjnej do zaprzestania działań sądowych, a ponadto przerwałaby bieg przedawnienia.

Co do przedawnienia, trudno powiedzieć, aby nastąpiło. Proszę jednak poszukać, kiedy kredyt został wypowiedziany, oraz czy i kiedy składał Pan bankowi lub firmie windykacyjnej jakiekolwiek propozycje ugodowe dotyczące spłaty długu.

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego (K.c.) – jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Według zaś art. 120 K.c.:

„§ 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie.

§ 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści roszczenia.”

W Pana przypadku stoję na stanowisku, że wymagalność kredytu nastąpiła w momencie upływu terminu jego wypowiedzenia lub od daty, w jakiej kredyt miał być spłacony.

W Internecie można znaleźć wiele stanowisk (także prawników) dotyczących tego, że każda rata kredytu z osobna ulega przedawnieniu w terminie 3 lat. Nie zgadzam się z tym stanowiskiem, bowiem wtedy należałoby przyjąć, że płatność rat kredytu jest świadczeniem okresowym, które przedawnia się odrębnie (każda rata odrębnie).

Jednak jeszcze raz wskazuję, że nie można podzielić stanowiska, że każda rata kredytu przedawnia się z osobna, stając się wymagalną w dacie jej płatności określonej w umowie kredytu (zwykle w harmonogramie płatności).

Trzeba pamiętać, że spłata kredytu w ratach nie jest świadczeniem okresowym w rozumieniu art. 118 K.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 października 1998r. III CKN 578/98 LEX 1214910), wobec czego nie przedawnia się co do każdej z rat oddzielnie (por. uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2003r. II CK 113/02 OSP 2004/11/141 akceptujące stanowisko Sądu Apelacyjnego, który przyjął, że skoro roszczenie pozwanego banku stało się wymagalne w dniu 10.02.1993 r., gdyż wtedy przypadał termin zapłaty ostatniej raty kredytu, to trzyletni termin przedawnienia skończył się dnia 10.02.1996 r.).

W tym zakresie należy podzielić zbieżne stanowisko Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu przywołane w uzasadnieniu apelacji powoda, dotyczące wyroku z dnia 11 lipca 2012 r. I ACa 671/12.

Tak więc świadczenie z umowy kredytu jest świadczeniem jednorazowym, lecz rozłożonym na raty. Jego wymagalność datuje się od daty spełnienia całego świadczenia jaka wynika umowy.

Wynika to z definicji kredytu z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego, która stanowi, że przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty.

Bank oddaje więc kredytobiorcy kwotę pieniężną na czas oznaczony. Według art. 69 ust. 2 pkt. 4 Prawa bankowego umowa kredytu powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności zasady i termin spłaty kredytu. Jeżeli umowa określa, że termin spłaty nastąpi w określonej dacie końcowej (2017 r.), to w świetle powyższego, jeżeli nie doszłoby do wypowiedzenia umowy, jego wymagalność byłaby liczona od 2017 r.

Podaje Pan, że doszło do wypowiedzenia umowy kredytowej i wierzytelność została sprzedana. Skoro doszło do wypowiedzenia, to cała kwota jest wymagalna po upływie tego terminu, stąd od tego czasu liczony będzie termin przedawnienia.

Na przerwanie tego biegu przedawnienia mają wpływ także Pana propozycje ugodowe wobec wierzyciela co do spłaty należności lub rozłożenia należności na raty. Jeżeli takie propozycje padały z Pana strony, mogą być przez sąd uznane za zdarzenia powodujące niewłaściwe uznanie długu, a w konsekwencji zdarzenia przerywające bieg przedawnienia.

Zgodnie z art. 123 K.c.:

„§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

§ 2. (uchylony).”

Według zaś art. 124 § 1 K.c. – po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Proszę więc sprawdzić, kiedy Pana kredyt stał się wymagalny oraz czy nie doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Jeżeli doszłoby do przedawnienia, to ma Pan gotową odpowiedź na pytanie, dlaczego firma windykacyjna nie kieruje sprawy do sądu o zapłatę. Wprawdzie roszczenie przedawnione nie wygasa, jednak gdy podniesie Pan zarzut jego przedawnienia w procesie, sąd jeżeli zarzut uzna za zasadny, oddali powództwo i wygra Pan sprawę.

Nie mam wiedzy, jaką kwotę można zaproponować firmie windykacyjnej w celu zwolnienia się z długu. Wszystko zależy od danej sytuacji faktycznej (m.in. od tego, czy jest Pan osobą wypłacalną). Cóż bowiem firmie windykacyjnej po prawomocnym wyroku, jeżeli komornik nie będzie w stanie wyegzekwować od Pana zadłużenia, bowiem przykładowo Państwa majątek jest prawną własnością np. Państwa dzieci.

Spotykałem się z sytuacją, gdzie jeżeli dłużnik miał wiele zajęć komorniczych, to firma windykacyjna była skłonna nawet na ustępstwa rzędu 60%, bo miała świadomość, że w postępowaniu egzekucyjnym albo nic nie osiągnie, albo koszty egzekucji przewyższą uzyskane kwoty.

To są główne argumenty w możliwości ugodowego załatwienia sprawy z firmą windykacyjną.

Firma może zwlekać ze skierowaniem sprawy do sądu również dlatego, aby uzyskać wyższe odsetki za opóźnienie. Złoży wtedy powództwo w ostatnim bezpiecznym dla niej terminie.

Podsumowując: po pierwsze, proszę sprawdzić, czy wierzytelność jest przedawniona. Jeżeli nie jest, to jest duże prawdopodobieństwo, że wierzyciel skieruje wreszcie sprawę do sądu o zapłatę, którą Pan przegra. Aby tego uniknąć (a roszczenie nie jest przedawnione), należałoby porozumieć się wierzycielem w celu rozłożenia zadłużenia na raty – oczywiście tylko na piśmie i tylko z pisemnym harmonogramem spłat wraz z oświadczeniem, że po spłacie wygasają wszelkie zobowiązania stron z tytułu tej umowy.

Oczywiście przez wniosek o plan ratalny uzna Pan swoje zadłużenie i przerwie bieg przedawnienia, stąd należy na razie sprawdzić, czy doszło to przedmiotowego przedawnienia.

Jeżeli wszystko będzie Pan miał na piśmie i podpisane, to po spłacie zadłużenia według harmonogramu nie pojawią się dziwne „dodatkowe koszty” obsługi Pana zadłużenia przez wierzyciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »