Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak mogę odzyskać pieniądze po oszukanej transakcji?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-03

Szwagierka sprzedała mi działkę (akt notarialny). W akcie poświadczyła nieprawdę – okazało się, że ziemia była zajęta przez komornika. Odebrała ode mnie pieniądze w 2009 r. Jak mogę odzyskać moje pieniądze po oszukanej transakcji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

W przedmiotowej sprawie możemy mówić być może o czynie z art. 272 K.k., zgodnie z którym „kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Z uwagi na fakt, iż wyłudzenie poświadczenia nieprawdy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5. Z punktu widzenia Kodeksu karnego pociągniecie szwagierki do odpowiedzialności karnej jest zatem niemożliwe. Doszło bowiem do przedawnienia karalności czynu.

Nie pozbawia to jednak Pana próby dochodzenia odszkodowania od szwagierki na drodze postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 415 K.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W mojej ocenie zastosowanie znajdzie nadto przepis art. 4421 § 2 K.c., zgodnie z którym „jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.

Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, „podstawy kwalifikacji prawnej zdarzenia szkodzącego, jako zbrodni i występku, określa kodeks karny, jednak dla zastosowania art. 4421 § 2 k.c. nie jest wymagane, aby sprawca został skazany, ponieważ stosownych ustaleń co do przestępczego charakteru czynu wyrządzającego szkodę może dokonać sąd cywilny (por. wyrok SN z dnia 16 grudnia 1975 r., II CR 660/75)” (patrz: A. Kidyba, Kodeks Cywilny, Komentarz, tom III: Zobowiązania, LEX 2014).

Innymi słowy musiałby Pan w toku postępowania nie tylko wykazać, że doszło do szkody po Pana stronie, ale że szkoda taka powstała na skutek czynu zabronionego – występku z art. 272 K.c.

Reasumując, droga karna jest już zamknięta, co nie pozbawia Pana prawa dochodzenia odszkodowania od szwagierki na podstawie art. 415 K.c. regulującego odpowiedzialność na zasadzie winy, po wykazaniu prawem przewidzianych przesłanek ponoszenia odpowiedzialności na ww. podstawie wysokości szkody, związku pomiędzy działaniem szwagierki a szkodą oraz winy szwagierki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »