Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak mogę odzyskać pieniądze po oszukanej transakcji?

Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-03

Szwagierka sprzedała mi działkę (akt notarialny). W akcie poświadczyła nieprawdę – okazało się, że ziemia była zajęta przez komornika. Odebrała ode mnie pieniądze w 2009 r. Jak mogę odzyskać moje pieniądze po oszukanej transakcji?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy Kodeksu cywilnego – K.c.

W przedmiotowej sprawie możemy mówić być może o czynie z art. 272 K.k., zgodnie z którym „kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Z uwagi na fakt, iż wyłudzenie poświadczenia nieprawdy podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5. Z punktu widzenia Kodeksu karnego pociągniecie szwagierki do odpowiedzialności karnej jest zatem niemożliwe. Doszło bowiem do przedawnienia karalności czynu.

Nie pozbawia to jednak Pana próby dochodzenia odszkodowania od szwagierki na drodze postępowania cywilnego. Zgodnie z art. 415 K.c. „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. W mojej ocenie zastosowanie znajdzie nadto przepis art. 4421 § 2 K.c., zgodnie z którym „jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudziestu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jak podkreśla się w literaturze i orzecznictwie, „podstawy kwalifikacji prawnej zdarzenia szkodzącego, jako zbrodni i występku, określa kodeks karny, jednak dla zastosowania art. 4421 § 2 k.c. nie jest wymagane, aby sprawca został skazany, ponieważ stosownych ustaleń co do przestępczego charakteru czynu wyrządzającego szkodę może dokonać sąd cywilny (por. wyrok SN z dnia 16 grudnia 1975 r., II CR 660/75)” (patrz: A. Kidyba, Kodeks Cywilny, Komentarz, tom III: Zobowiązania, LEX 2014).

Innymi słowy musiałby Pan w toku postępowania nie tylko wykazać, że doszło do szkody po Pana stronie, ale że szkoda taka powstała na skutek czynu zabronionego – występku z art. 272 K.c.

Reasumując, droga karna jest już zamknięta, co nie pozbawia Pana prawa dochodzenia odszkodowania od szwagierki na podstawie art. 415 K.c. regulującego odpowiedzialność na zasadzie winy, po wykazaniu prawem przewidzianych przesłanek ponoszenia odpowiedzialności na ww. podstawie wysokości szkody, związku pomiędzy działaniem szwagierki a szkodą oraz winy szwagierki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »