Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informowanie małżonka przez bank o zadłużeniu drugiego

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-04-14

Mam wspólne konto z mężem. Posiadam w tym banku kartę kredytową, której ja jestem jedynym właścicielem. Długi na tej karcie (jak i innych) są spłacane bez problemów. Od pewnego czasu pracownik pierwszego banku próbuje się skontaktować z moim mężem, aby poinformować go o stanie mojego zadłużenia. Zdarza się to nie pierwszy raz. Uważam, że osoba ta zadaje pytania do BIK-u bez mojej wiedzy i zgody. Czy debet jednego małżonka uprawnia bank do takiego działania? Co powinnam zrobić? Chcę, by moje zadłużenia były wiadome tylko mnie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się Pani wyjaśnić kwestie, o które Pani pyta. Odpowiedzi na nie należy szukać w przepisach ustawy Prawo bankowe.

Jeśli chodzi o stan wspólnego rachunku Pani i męża, to tu jak najbardziej mąż jako posiadacz rachunku ma prawo wiedzieć o historii rachunku itd. Natomiast jak podnosi się w nauce prawa – współmałżonek, który nie jest stroną czynności bankowej, np. umowy rachunku bankowego, jest osobą trzecią w rozumieniu przepisu. Informacje o historii obrotów czy saldzie na rachunku współmałżonka uzyska jedynie w przypadku, gdy został ustanowiony pełnomocnikiem do tego rachunku lub współmałżonek upoważni bank do udzielenia mu takich informacji.

Generalnie bowiem w myśl art. 104 ust 1 Prawa bankowego „bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową, która obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje”.

Z kolei ust 3 tegoż przepisu stanowi, że „banku nie obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 4, zachowanie tajemnicy bankowej wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą” (stąd też moja uwaga dotycząca Państwa wspólnego rachunku). Osobom trzecim informacje te mogą być ujawnione, z zastrzeżeniem art. 105, art. 106a i art. 106b, wyłącznie gdy osoba, której informacje te dotyczą, na piśmie upoważni bank do przekazania określonych informacji wskazanej przez siebie osobie lub jednostce organizacyjnej. Upoważnienie może być także wyrażone w postaci elektronicznej. W takim przypadku bank obowiązany jest do utrwalenia wyrażonego w ten sposób upoważnienia na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy.

Przepisy art. 105–106 dotyczą ujawniania informacji instytucjom takim jak sądy, prokuratury, Policji itd., więc nie będę ich w całości cytowała. Zacytuję tylko te związane z BIK-iem.

Tak więc jeśli chodzi o BIK, to jest to specjalna instytucja utworzona na podstawie art. 105 ust 4, który to przepis mówi:

„Banki mogą, wspólnie z bankowymi izbami gospodarczymi, utworzyć instytucje upoważnione do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania:

1) bankom – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są potrzebne w związku z wykonywaniem czynności bankowych oraz w związku ze stosowaniem metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej rozporządzenia nr 575/2013;

2) innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń;

3) instytucjom kredytowym – informacji stanowiących tajemnicę bankową w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim;

4) instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - na zasadzie wzajemności, informacji stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową oraz informacje udostępnione przez instytucje pożyczkowe oraz podmioty, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej konsumenta, o której mowa w art. 9 tej ustawy, i analizy ryzyka kredytowego”.

Zasady, na jakich BIK udostępnia informacje bankom, określają z kolei ust 4a–4b przepisu art. 105 Prawa bankowego, więc i te Pani zacytuję:

„4a. Instytucje utworzone na podstawie ust. 4 mogą udostępniać, z zastrzeżeniem ust. 4a1 i 4a2, biurom informacji gospodarczej działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1015 i 1188) dane w drodze teletransmisji.

4a1. Udostępnianie danych na podstawie ust. 4a może nastąpić, jeżeli wierzyciel występujący o udostępnienie tych danych uzyskał pisemne upoważnienie osoby, której dotyczą te dane. Upoważnienie określa zakres danych przeznaczonych do udostępnienia.

4a2. Sposób udostępniania danych określa umowa o współpracy między instytucją utworzoną na podstawie ust. 4 a biurem informacji gospodarczej. Umowa zawiera wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 4a1.

4b. Banki mogą udostępniać biurom, o których mowa w ust. 4a, dane o zobowiązaniach powstałych z tytułu umów związanych z dokonywaniem czynności bankowych, jeżeli umowy te zawierają klauzule informujące o możliwości przekazania danych do tych biur.

4c. Klauzule, o których mowa w ust. 4b, zawierają informacje o warunkach, na jakich banki przekazują dane, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust”.

Na bazie tego, co Pani napisała, spłaca Pani długi z kart kredytowych na bieżąco, więc nie ma chyba jednak podstaw do pozyskiwania przez bank takich informacji z BIK-u.

Natomiast jeśli nie ma to związku z obrotami na rachunku bankowym Pani i męża, to nie powinien Pani mąż być o tym informowany, gdyż jest on wówczas wspomnianą wcześniej osobą trzecią, przeciwko której działa tajemnica bankowa.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Dopisanie lokatora do hipoteki, aby uchronić mieszkanie przed licytacją

Mam niewielki dług (7 tys. zł). Czy będzie skuteczne dopisanie lokatora do hipoteki, aby ochronić mieszkanie przed sprzedażą (jest wyznaczona licytacja)?...

 

Problem z objęciem w posiadanie nieruchomości nabytej na licytacji

Dostałam postanowienie o przysądzeniu prawa do mieszkania z licytacji i spróbowałam się skontaktować z dłużniczką, ale prawdopodobnie...

 

Darowizna od dłużnika a skarga pauliańska

Darowizna od dłużnika a skarga pauliańska

Cztery lata temu w akcie darowizny otrzymałem od brata połowę nieruchomości. Nie wiedziałam, że brat ma długi za najem hali, w której prowadził...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »