Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ile może zabrać komornik z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-10-27

Zarabiam najniższą krajową, obecnie jestem na chorobowym. Mam komornika za alimenty oraz za niespłacony kredyt. Księgowość mojego zakładu przekazuje 1050 zł komornikowi, alimenty wynoszą 700 zł. Pani księgowa wyjaśniła, że dostała pismo od komornika, że może zabierać mi 60% wynagrodzenia. Czy to jest prawda? Czy zasiłek chorobowy to coś innego niż wynagrodzenie w wysokości najniższej krajowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak wynika z opisu posiada Pan zobowiązania egzekwowane przez komornika.

Nasze prawo (Kodeks pracy) stanowi, że z wynagrodzenia można potrącać w pierwszej kolejności alimenty, a w drugiej inne sumy, jakie są egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych (np.: prawomocne orzeczenie sądowe) na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Potrącenia w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych mogą być dokonywane do wysokości trzech piątych wynagrodzenia (60%). Potrącenia w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych mogą być dokonywane do wysokości połowy wynagrodzenia.

Cytuję przepisy Kodeksu pracy (K.p.).

Art. 87.§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych;

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; (...)

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia;

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108. (...)

Zasiłek chorobowy nie jest wynagrodzeniem za pracę.

Zasiłek chorobowy to świadczenie z tytułu ubezpieczania społecznego (w tym chorobowego).

Zgodnie z art. 871 § 1 K.p., wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniach składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Gdy dany pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne od potraceń ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Jak widać, kwota wolna od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia nie obowiązuje przy alimentach, w tym przypadku limitem jest 40% wynagrodzenia (skoro można potrącać 60%).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

Art. 139. 1. Ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności: (…)

3) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych;

4) należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

5) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne; (…).”

Art. 140. 1. Potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach:

1) świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia;

2) należności egzekwowanych związanych z:

a) odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej,

b) odpłatnością za pobyt w zakładach opiekuńczo-leczniczych,

c) odpłatnością za pobyt w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, do wysokości 50% świadczenia;

3) innych egzekwowanych należności – do wysokości 25% świadczenia.”

Jak widać, kwota wolna od potrąceń to 40% zasiłku chorobowego.

Wynagrodzenie za pracę oraz zasiłek chorobowy stanowią odrębne od siebie prawa, do których można skierowanie egzekucję. Sumy, jakie pracownik otrzymuje z tytułu zasiłku chorobowego, nie są łączone z wynagrodzeniem, albowiem wynagrodzenie pochodzi od pracodawcy, a zasiłek chorobowy od ZUS. Przy zasiłku chorobowym pracodawca zatrudniający ponad 20 osób jest tylko płatnikiem, który działa w imieniu ZUS. Pieniądze na zasiłek chorobowy należą do ZUS a nie do pracodawcy.

Gdyby nie była prowadzona egzekucja alimentów, to potrącenie nie mogłoby przekroczyć połowy wynagrodzenia. A jednocześnie wynagrodzenie byłoby wolne od zajęcia do kwot wynagrodzenia minimalnego. Czyli w przypadku: wynagrodzenie minimalne i brak długu alimentacyjnego – nie byłoby żadnych potrąceń z Pańskiego wynagrodzenia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Czy ZUS może nałożyć hipotekę na dom?

Mieszkam z byłym mężem, od 3 lat (jeszcze przed rozwodem) mamy zniesioną współwłasność. Były mąż generuje długi, m.in. nie opłaca składek. Czy...

 

Przepisanie udziału w mieszkaniu a egzekucja komornicza

Chciałbym przepisać część mieszkania na siostrę. Jest ono obciążone kredytem hipotecznym na ok. 50 tys. zł. Kredyt ten będzie normalnie spłacany, ale mam...

 

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Sprawa o upadłość konsumencką a komornik

Moja mama ma za kilka dni pierwszą sprawę o upadłość konsumencką. Dostała SMS-a od banku, że przekazuje on sprawę do komornika, jeśli mama nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »