Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja należności akcesoryjnych

Anna Jędrzejczak • Opublikowane: 2009-09-17

Dnia 16 czerwca br. umorzono nam koszty sądowe w procesie karnym w części, która była do spłacenia (postanowienie jest prawomocne). Mimo to komornik nie cofnął egzekucji z renty męża i jeszcze w lipcu ZUS przekazał na konto komornika 1/4 renty. Komornik poinformował nas, iż musimy spłacić koszty egzekucji komorniczej, ok. 3800 zł. W pierwszym zawiadomieniu o egzekucji kwota kosztów sądowych wynosiła 34 100 zł, a koszty egzekucyjne zostały naliczone w wysokości 5217,63 zł. Obliczyłam, że łączna kwota, którą wyegzekwował komornik, wynosi 5177,62 zł. Czy komornik nadal będzie prowadzić egzekucję kosztów komorniczych do wysokości ustalonej w pierwszym wezwaniu, czy tylko od kwoty wyegzekwowanej?

zdjęcie prawnika
Anna Jędrzejczak

»Wybrane opinie klientów

Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara

W Państwa przypadku postępowanie egzekucyjne nie zostało umorzone (a o umorzeniu postępowania mówi ustawodawca zarówno w przepisie art. 823 K.p.c., jak i w 49 ust. 2 i 4 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji). Na mocy art. 51 K.k.w. w związku z art. 206 § 2 K.k.w. umorzono Państwu należności sądowe, a nie postępowanie egzekucyjne.

 

Opłaty egzekucyjne są jedynym źródłem finansowania działalności egzekucyjnej komornika.

 

Zgodnie z przepisem art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji – w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w przypadku wyegzekwowania świadczenia wskutek skierowania egzekucji do wierzytelności z rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. W obu przypadkach komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanych kwot.

 

Do chwili ukończenia egzekucji (art. 816 K.p.c.) komornik będzie zatem ściągał należności, które wchodziły w skład egzekwowanego świadczenia – pominie jedynie kwoty umorzone prawomocnie przez sąd. Skoro sąd umorzył należność główną (tj. koszty sądowe), to komornik nadal będzie egzekwował należności akcesoryjne (tj. uboczne), jakie powstały w wyniku wszczęcia i prowadzenia egzekucji – na podstawie przepisu art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Takie działanie komornika nie wymaga wydania przez niego postanowienia. Mają jednak Państwo prawo domagać się informacji od komornika, jaka kwota pozostała jeszcze do ściągnięcia. Gdyby kwota ta nie odpowiadała wartości procentowej, o której mowa w przepisie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, to można złożyć skargę na czynności komornika.

 

Na czynności (a nawet na bezczynność) komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Jeśli zatem kwota wskazana przez komornika nie będzie zbieżna z Pani wyliczeniami lub komornik odmówi wskazania kwoty pozostałej do wyegzekwowania, to mają Państwo prawo do złożenia skargi. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad – art. 767 K.p.c.

 

Skarga na czynności komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

 

Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności (np. od dnia uzyskania informacji od komornika o kwocie pozostałej do spłaty). Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie trzech dni sporządza na piśmie uzasadnienie dokonania zaskarżonej czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości komornik uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »