Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja z majątku żony

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-05-17

Posiadam zadłużenie komornicze i sądowy nakaz zapłaty. Z żoną mamy rozdzielność majątkową i nie mieszkamy na stałe razem. Jestem zameldowany i mieszkam w mieszkaniu, które wynajmuję. Żona mieszka w domu, który zgodnie z umową podziału majątku jest tylko i wyłącznie jej własnością. Ja tylko podaję we wszystkich sprawach adres korespondencyjny żony. Czy komornik może przeprowadzić egzekucję z majątku żony, czy może do niej przyjść do domu? Co w sytuacji, jeśli komornik przyjdzie do żony i będzie chciał dokonać egzekucji?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym początku należy wskazać, że postępowanie egzekucyjne toczy się wobec Pana, nie Pańskiej małżonki. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik w swoim postępowania dysponuje wpierw adresem wskazanym mu przez wierzyciela, a następnie adresami, które ustali w wyniku zapytań do różnych instytucji – np. Baza PESEL NET lub Biuro Ewidencji Ludności. Adres, pod którym Pan zamieszkuje został zapewne wskazany przez wierzyciela. Wierzyciel zaś dysponuje adresem, który podał sam dłużnik przy zawieraniu umowy pożyczki/kredytu czy innych, np. o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Biorąc pod uwagę sam fakt, że ten adres nie był adresem Pańskiego zamieszkania to wątpię, aby komornik udał się na czynności terenowe pod ten adres.

W przypadku gdy wierzyciel złoży wniosek o przeprowadzenie czynności terenowych, lub komornik sam z urzędu podejmie takie czynności, organ egzekucyjny uda się pod wskazany adres. W przypadku gdyby komornik nie zastał w mieszkaniu nikogo z dorosłych domowników najpewniej odstąpi od czynności i pozostawi wezwanie do stawienia się w kancelarii. Jednakże w przypadku gdy kwota dochodzonego roszczenia będzie duża, a wierzyciel złoży wniosek o otwarcie mieszkania i przeprowadzenie czynności w asyście policji, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania. Upoważnia go do tego art. 814 K.p.c., który mówi, że:

„Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.”

Wskazać należy jednak, że takie sytuacje mają miejsce niezwykle rzadko z uwagi na konieczność poniesienia przez wierzyciela dodatkowych kosztów, takich jak np. ślusarz czy opłata za asystę policji.

Dochodząc już do samego sedna sprawy informuję, że komornik sądowy ma prawo dokonać zajęcia ruchomości znajdujących się we władaniu dłużnika. Oznacza to, że – najogólniej rzecz ujmując – komornik nie ustala, czy rzecz należy formalno-prawnie do dłużnika, lecz to, czy nią włada, tzn. korzysta z niej, używa jej.

Zajęcie ruchomości przez komornika sądowego polega na spisaniu protokołu zajęcia. Dokument ten wskazuje, jaka ruchomość (ruchomości) jest zajęta, a także jaka jest jej wartość. Komornik podczas zajęcia musi także wyznaczyć dozorcę – najczęściej jest nią sam dłużnik lub osoba, u której ruchomości zostały zajęte. Komornik dokonując zajęcia ustali również, komu mogą przysługiwać prawa do zajętych ruchomości i o samym fakcie zajęcia niezwłocznie ich powiadomi i pouczy o prawie zwolnienia ruchomości spod zajęcia poprzez złożenie stosownego wniosku/powództwa.

W Pana przypadku komornik nie będzie w stanie ustalić, którymi ruchomościami Pan włada z uwagi na fakt aktualnego niezamieszkiwania pod wskazanym adresem. W tym przypadku komornik będzie mógł zająć tylko te rzeczy będące w posiadaniu Pana żony, co do których przyzna Pana żona, iż stanowią one własność Pana, bądź zgodzi się na ich zajęcie. Fakt rozdzielności majątkowej ma duże znaczenie i komornik nie może go pominąć. Jeśli zaś w mieszkaniu znajdują się ruchomości stanowiące jedynie własność Pana żony, należy ten fakt zgłosić komornikowi i formalnie do protokołu wyrazić swój sprzeciw wobec zajęcia.

Jeśli postępowanie egzekucyjne, które prowadzone jest wobec Pana dotyczy niespłaconych alimentów, wtedy zgodnie z art. 845 § 2a komornik będzie mógł również zająć ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem, nawet bez zgody tej osoby. Aby upewnić się jakie postępowanie prowadzi komornik, zwykle czy alimentacyjne, wystarczy ustalić jego sygnaturę – postępowanie alimentacyjne jest poprzedzone literami KMP. Jednakże w tym przypadku, jak Pan twierdzi, pod tym adresem Pan nie zamieszkuje i dlatego w przypadku ponownej wizyty komornika można złożyć np. skargę na jego czynności.

Dodatkowo warto pamiętać o rzeczach, których zajęcie jest niedopuszczalne z uwagi na ograniczenia przewidziane w art. 829 K.p.c.:

„Art. 829. [Ograniczenia przedmiotowe]

Nie podlegają egzekucji:

1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników oraz po jednym źródle oświetlenia na izbę, chyba że są to przedmioty, których wartość znacznie przekracza przeciętną wartość nowych przedmiotów danego rodzaju;

11) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyżywienia dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny wraz z zapasem paszy i ściółki do najbliższych zbiorów;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowce niezbędne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych;

5) u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę – pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

7) (uchylony);

8) produkty lecznicze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 oraz z 2018 r. poz. 650, 697 i 1039) niezbędne do funkcjonowania podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej przez okres trzech miesięcy oraz niezbędne do jego funkcjonowania wyroby medyczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 oraz z 2018 r. poz. 650);

9) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.”

W przypadku takich sytuacji można również wnieść skargę bezpośrednio do protokołu komornika oraz poprosić o rejestrowanie przez niego czynności – jest to obowiązkowe od 1 stycznia 2019 roku. W przypadku zajęcia jakiś ruchomości należy złożyć powództwo o ich zwolnienie spod zajęcia. Na przyszłość w przypadku zakupu bardziej wartościowych rzeczy takich jak np. telewizor czy komputer, należy również zachować faktury zakupu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wniosek o egzekucję alimentów bez podziału majątku

Jestem z mężem po rozwodzie (z winy męża). Mieszkamy w jednym domu, którego jesteśmy współwłaścicielami. Nie było podziału majątku....

 

Firmy windykacyjne nękają za stare długi zmarłego

Od pewnego czasu niepokoją mnie firmy windykacyjne. Ma to związek z zakupem na raty, jakiego dokonał mój ojciec przed śmiercią. Zmarł...

 

Odzyskanie niezapłaconego czynszu po śmierć najemcy

Najemcą mieszkania była starsza osoba, która po śmierci współmałżonka, jako osoba stale zamieszkująca lokal, przejęła stosunek najmu. Jednak korzystała...

 

Zajęcie świadczenia integracyjnego przez komornika

W naszym Centrum Integracji Społecznej jest uczestniczka realizująca program reintegracji społecznej i zawodowej, która z tego tytułu otrzymuje, na...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »