Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja długów partnera zameldowanego w moim mieszkaniu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-11-24

Mój partner, który jest zameldowany w moim mieszkaniu, otrzymał wezwanie przed egzekucyjne. Nie wiem, gdzie obecnie przebywa, bo po prostu zniknął. Boję się, że za chwilę do drzwi zapuka komornik. Co mam zrobić i jak mam się zachować, gdy przyjdzie egzekwować nie moje długi? Czy powinnam wymeldować mojego partnera, czy to coś da?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W opisanej sytuacji nie ma Pani powodu do większego zmartwienia.

Zgodnie z artykułem 845 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego – zająć można ruchomości dłużnika będące bądź w jego władaniu, bądź we władaniu samego wierzyciela, który do nich skierował egzekucję. Ruchomości dłużnika będące we władaniu osoby trzeciej można zająć tylko wówczas, gdy osoba ta zgadza się na ich zajęcie albo przyznaje, że stanowią one własność dłużnika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych komornik może zająć także ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby, chyba że przedstawi ona dowód, że ruchomości są jej własnością. Tak więc komornik może zająć jedynie rzeczy należące do Pani partnera. Jednakże zgodnie z praktyką, jak i orzecznictwem, przyjmuje się domniemanie, iż rzeczy znajduje się w mieszkaniu lub innym miejscu zajmowanym przez dłużnika wspólnie z osobami trzecimi, zwłaszcza z członkami rodziny, to – gdy nic innego nie wynika z charakteru rzeczy lub niewątpliwych szczególnych okoliczności – są one co najmniej we współwładaniu dłużnika, co już upoważnia komornika do ich zajęcia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.02.1991 r., sygn. akt IV CR 550/90).

Jednak nawet przy takim domniemaniu ma Pani prawo do zatrzymania swoich rzeczy. Jeżeli do domu przyjdzie komornik, to od razu powinna Pani wykazać, iż rzeczy znajdujące się w domu należą do Pani. W tym celu po pierwsze powinna Pani wskazać, iż to Pani jest właścicielką mieszkania, a Pani partner kiedyś, gdy jeszcze byliście razem, jedynie w nim zamieszkiwał. W tym celu warto okazać akt własności mieszkania lub umowę najmu.

Jeżeli mimo to komornik zażąda wpuszczenia do mieszkania i przystąpi do zajmowania ruchomości, to ma Pani możliwość „obrony” swoich rzeczy. W tym celu może Pani okazać komornikowi umowy zakupu rzeczy, kredytów na zakup, rachunki lub ewentualnie wskazać osoby, które zaświadczą, iż te rzeczy kupiła Pani sama lub też były nabyte przez Panią zanim zamieszkała Pani z partnerem lub już po jego wyprowadzce.

Jeśli komornik zajmie jakiekolwiek przedmioty należące do Pani, to ma Pani jeszcze możliwości skorzystania z ochrony sądu i powinna bronić swych praw na drodze sądowej. W tym celu może Pani wystąpić z tzw. powództwem przeciwegzekucyjnym. Zgodnie z art. 841 K.p.c. – osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych. Pozew powinna Pani złożyć w sądzie właściwym dla miejsca prowadzenia egzekucji. Opłata od pozwu wynosi obecnie 5% od wartości zajętego przedmiotu.

Proszę pamiętać, iż komornik ma prawo wejść do mieszkania, w którym przebywa dłużnik, nawet gdy nie jest to jego lokal. Protesty i odmowa wpuszczenia komornika do mieszkania mogą się skończyć asystą policji i przymusowym wprowadzeniem komornika do lokalu. Wynika to z art. 814 § 1 K.p.c. stanowiącego, iż jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Komornik ma także prawo żądać, by ujawniła Pani wszelkie informacje, które Pani posiada o stanie majątkowym partnera. Zgodnie z art. 762 K.p.c. za nieuzasadnioną odmowę udzielenia organowi egzekucyjnemu wyjaśnień lub informacji przewidzianych w art. 761 albo za udzielanie informacji lub wyjaśnień świadomie fałszywych osoba odpowiedzialna może być na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarana przez organ egzekucyjny grzywną do dwóch tysięcy złotych. Grzywną taką może być również ukarany dłużnik, który zaniedba obowiązku powiadomienia o zmianie miejsca swojego pobytu.

I pozostała jeszcze kwestia wymeldowania partnera. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 27 maja 2002 r., w sprawie K 20/01, stwierdził, że – możliwe jest wymeldowanie z miejsca pobytu stałego tylko takiej osoby, która miejsce to opuściła, nie dopełniając czynności wymeldowania. Oznacza to, iż tak długo, jak lokator, czyli Pani partner ,mieszka w należącym do Pani lokalu, nawet jeżeli przebywa w nim jedynie okresowe, ale pozostawia w nim swoje rzeczy, pamiątki itp., to nie ma Pani możliwości technicznego wymeldowania.

Podejmując procedurę wymeldowania, może Pani się oprzeć jedynie o ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Zgodnie z art. 15 ust. 1:

„1. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

2. Organ gminy wydaje na wniosek strony lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się.”

I to właśnie ustęp 2 tegoż przepisu daje prawo do żądania przez właściciela lokalu wymeldowania lokatora. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 8 września 2011 roku, w sprawie III SA/Gd 270/2011: „Dla zaistnienia przesłanek do wymeldowania z miejsca pobytu stałego konieczne jest ustalenie, że osoba opuściła miejsce stałego pobytu w sposób dobrowolny i trwały. Przesłanka dobrowolności, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (j.t. Dz. U. 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.), spełniona jest wówczas, gdy nieprzebywanie w lokalu jest wynikiem woli tej osoby. Ustalenie zamiaru ma szczególne znaczenie dla oceny, czy do opuszczenia lokalu rzeczywiście doszło. Opuszczenie lokalu musi mieć też charakter trwały.”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »