Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja długów od małżonków pozostających w separacji

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-20

Jestem od 12 lat w separacji (sąd), wcześniej wierzyciel uzyskał tytuł egzekucyjny przeciwko mojej żonie, później również przeciwko mnie z ograniczeniem mojej odpowiedzialności do majątku wspólnego. Teraz komornik wysłał do mnie i do niej zawiadomienie o wszczęciu egzekucji długów. Co powinienem zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na samym wstępie należy wskazać, iż komornik prowadzi swoje postępowania egzekucyjne w oparciu o tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym zaś jest m.in. wyrok sądu /nakaz zapłaty / nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, który został przez sąd zaopatrzony w klauzulę wykonalności celem skierowania egzekucji świadczenia do organu egzekucyjnego, jakim jest komornik. Komornik otrzymuje od wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji wraz z oryginałem tytułu wykonawczego i tylko na tej podstawie może wszcząć i prowadzić egzekucję. Zgodnie z treścią art. 804 Kodeksu postępowania cywilnego komornik nie jest organem uprawnionym do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Komornik jest jedynie organem wykonawczym, który został wyposażony w narzędzia, za pomocą których egzekwuje należności na rzecz wierzyciela. Jednakże komornik jest zobligowany do działania w graniach prawa, a więc również w granicach wyznaczanych przez tytuł wykonawczy oraz precyzyjny wniosek wierzyciela. Zgodnie z treścią art. 805 Kodeksu postępowania cywilnego:

„§ 1. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji oraz z pouczeniem o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności, a także sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego albo zweryfikowanego przez komornika dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 3.

§ 11. Jeżeli podstawę egzekucji stanowi tytuł wykonawczy w postaci zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wyroku zaocznego lub nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, upominawczym albo elektronicznym postępowaniu upominawczym, komornik poucza dłużnika również o treści art. 139 § 1 i 5, art. 168, art. 172, art. 8203 § 1 i 2 i art. 825 pkt 2, a także stosownie do orzeczenia stanowiącego tytuł egzekucyjny o treści art. 344, art. 346, art. 492 § 3, art. 493 i art. 503 albo art. 50535.

§ 2. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale”.

W wyniku orzeczonej przez sąd separacji przestaje istnieć ustrój wspólności małżeńskiej. Zastępuje go z mocy prawa inny ustrój majątkowy – mianowicie współwłasność w częściach ułamkowych, obejmująca te przedmioty majątkowe, które były uprzednio objęte wspólnością majątkową małżeńską. Obojgu byłym małżonkom przysługują odrębne prawa zwane udziałami w tej współwłasności; udziały te są co do zasady równe (art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Nie do końca wiem, co wchodziło w skład majątku wspólnego, nie wiem również, czy przeprowadziliście już Państwo podział majątku wspólnego. Nie wiem też, do jakich przedmiotów majątku, czyli do jakiego konkretnie składnika komornik skierował swoją egzekucję przeciwko Panu. Pańska odpowiedzialność kończy się tylko na majątku wspólnym. Na podstawie art. 787 Kodeksu postępowania cywilnego tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostającej w związku małżeńskim sąd nada klauzulę wykonalności także przeciwko jej małżonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialności do majątku objętego wspólnością majątkową, jeżeli wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że stwierdzona tytułem egzekucyjnym wierzytelność powstała z czynności prawnej dokonanej za zgodą małżonka dłużnika. Tak jak pisałem, nie wiem do końca, do jakiego składnika majątku komornik skierował egzekucję, jeśli bowiem do takiego, który kiedyś stanowił wspólność, a aktualnie stanowi Pańską własność, to – zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego – „jeżeli przedmiot wchodzący w skład majątku wspólnego, zajęty na podstawie tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną przeciwko małżonkowi dłużnika z ograniczeniem odpowiedzialności do majątku wspólnego, w wyniku ustania wspólności majątkowej i podziału majątku wspólnego na skutek orzeczenia sądu wszedł do jego majątku, małżonek ten może żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego w stosunku do tego przedmiotu (art. 825 pkt 3 K.p.c.)” uchwała SN z 5 lutego 2010 r. (sygn. akt III CZP 132/09 ).

Aktualnie art. 825 pkt 3 nie obowiązuje i podstawą do umorzenia będzie art. 824 § 1 pkt 5. Można powoływać się również na art. 824 par. 1 pkt 2, bowiem jeśli komornik skierował egzekucję do takiego składnika majątku, który stanowił i stanowi tylko Pański majątek osobisty, jest to niedopuszczalne.

Podsumowując – należy w sprawie skontaktować się z komornikiem. Złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego bądź od razu złożyć skargę na czynności komornika, koniecznie wnosząc wraz z nią wniosek o zabezpieczenie postępowania poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zabezpieczenie nieruchomości i odzyskanie długu

Otrzymałam z sądu klauzulę wykonalności dla wierzytelności. Niestety dłużnik nie pracuje i jedynym majątkiem, który posiada jest nieruchomość...

 

Jak postąpić, aby nie płacić niezasłużonych zaległości alimentów?

Za mną wyrok rozwodowy bez orzekania o winie, alimenty na dziecko i alimenty na byłą żonę. Z tego co wiem po 5 latach, o ile była żona...

 

Dom kupiony na spółkę z dzieckiem a egzekucja z udziałów

Dom kupiony na spółkę z dzieckiem a egzekucja z udziałów

Przed 2 laty kupiłam dom na spółkę z córką – udziały po połowie. Córka nie pracowała, dlatego na zapłatę jej połowy domu dokonałam...

Wpis hipoteki przymusowej dla wierzytelności

Wpis hipoteki przymusowej dla wierzytelności

Jestem wierzycielem. Posiadam wyrok z klauzulą wykonalności. Przeprowadzona egzekucja okazała się bezskuteczna. Dłużnik posiada nieruchomość...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »