Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dostałem pismo od komornika, co robić?

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2019-06-05

Dostałem pismo od komornika w sprawie spłaty długu powstałego w 2009 roku z wyrokiem (nakazem spłaty) z 2010 roku. Problem polega na, że nawet nie wiedziałem, że mam jakiś dług, ponieważ nie otrzymałem ani z sądu, ani od firmy windykacyjnej żadnej korespondencji. Co robić? Czy nie obowiązuje tu jakaś forma przedawnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jeśli chodzi o samo przedawnienie, bo to będzie najprościej wyjaśnić, to zgodnie z art. 125 Kodeksu cywilnego (dalej K.c.) roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu – w tym nakazem zapłaty – lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

W latach, w których wydano Pański nakaz okres przedawnienia wynosił 10 lat. Jednak art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wprowadził zasadę, iż: „Do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. Niemniej jednak ustawa wprowadza dalsze reguły temporalne. Zgodnie z nimi: „Jeżeli zgodnie z ustawą zmienianą w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, termin przedawnienia jest krótszy niż według przepisów dotychczasowych, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli jednak przedawnienie, którego bieg terminu rozpoczął się przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, to przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu”.

Zatem w Pana przypadku nadal obowiązuje termin 10-letni.

Możliwość egzekwowania roszczenia przysługuje Pańskiemu wierzycielowi do 2020 r. Zgodnie z art. 118 K.c. koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Zatem Pański dług z nakazu przedawniłby się z dniem 31 grudnia 2020 r.

Jeśli chodzi o samo przeciwdziałanie nakazowi to tutaj wszystko zależy od tego, na jaki adres wystawiony był nakaz. Jeśli podany w prowadzonej sprawie Pański jako pozwanego adres był Pana rzeczywistym adresem, to niestety niewiele można zrobić. Najlepiej oczywiście byłoby udać się do sądu i uzyskać jak najwięcej informacji o sprawie, tj. na jaki adres i kiedy nakaz został doręczony i czego dotyczył. Trudno bowiem wykazać, że na przykład sąd zapomniał Panu wysłać taki nakaz zapłaty.

W tej sytuacji, gdy nakaz był wysłany na Pana rzeczywisty wówczas adres, można jedynie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania nakazu, zwrócić się do sądu o przywrócenie terminu na złożenie sprzeciwu od nakazu. Tutaj jednak musi mieć Pan konkretne uzasadnienie, dlaczego nie mógł Pan otrzymać nakazu pod tym adresem (na przykład czasowy pobyt zagranicą, w szpitalu). Zgodnie z art. 168 Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności, czyli złożyć sprzeciw od nakazu. W sprzeciwie oczywiście należy podać, dlaczego nie zgadzamy się z nakazem i niestety okoliczność tę udowodnić.

Jeśli nakaz zapłaty został doręczony na adres, pod którym Pan nie zamieszkiwał, to należy złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności. W zażaleniu tym (na które także mamy czas 7 dni od dowiedzenia się o istnieniu nakazu) trzeba wykazać, że pod wskazanym przez wierzyciela adresem, w czasie gdy doręczany był nakaz, nie zamieszkiwał Pan. Najlepiej poprzez zaświadczenie o wymeldowaniu. Kopia dowodu wystawionego wcześniej niż data nakazu na adres inny niż w dowodzie także wystarczy. Jednocześnie należy zażądać doręczenia nakazu, a po jego otrzymaniu złożyć już w ustawowym terminie sprzeciw od tego nakazu wskazując, dlaczego roszczenie w nim ustalone wierzycielowi nie przysługuje.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Naruszenie prawa osoby trzeciej przez egzekucję

Sprawa dotyczy naruszenia prawa osoby trzeciej przez egzekucję. Jestem zameldowany w domu, który od 6 miesięcy jest własnością mojej żony (zniesienie...

 

Prawidłowo przeprowadzona licytacja domu

W zeszłym roku przeprowadzono licytację mojego domu. Dom został sprzedany. Od tego czasu nie dostałam żadnego dokumentu potwierdzającego ten fakt. Otrzymałam...

 

Zajęcie egzekucyjne przez komornika zakupionego domu za długi sprzedającego

Dwa miesiące temu kupiłam 1/2 domu rodzinnego. Dokonałam tego nabycia u notariusza. Pozostałą część domu posiada inny członek rodziny. Dzisiaj...

 

Oszczędzenie przed licytacją domu

Oszczędzenie przed licytacją domu

Rodzice przepisali dom na brata, który obecnie przebywa w ZK (tata nie żyje, mama – osoba niepełnosprawna, I-stopień). Zadłużenie brata to kwota...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »