Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dłużnik rzeczowy po byłym mężu

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-07-11

Jestem od 2011 roku dłużnikiem rzeczowym po byłym mężu. Mam wpisaną w 2010 roku przez ZUS hipotekę przymusową na nieruchomości. Czy jest to dług przedawniony? Czy w ogóle przedawni się? Jeżeli nie, to czy będę musiała płacić odsetki? Dodam, że jestem po rozwodzie (2014 r.), a rozdzielność spisaliśmy w 2012 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy składki są przedawnione, należałoby sprawdzić ich datę wymagalności. Od 2012 roku okres przedawnienia składek ZUS wynosi pięć lat, licząc od dnia, w którym upłynął termin ich płatności. Termin ten wynika z brzmienia art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 232, poz. 1378).

W art. 27 ustawy zostały zamieszczone zasady obliczania terminu wygaśnięcia zobowiązania wskutek przedawnienia należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed 1 stycznia 2012 r. oraz zasady odnośnie terminu przedawnienia składek nienależnie opłaconych przed tym dniem.

Przedawnienie należności z tytułu składek, którego bieg rozpoczął się przed 1 stycznia 2012 r., nastąpi po upływie 5 lat, licząc od 1 stycznia 2012 r.

Jeżeli jednak przedawnienie należności z tytułu składek, które rozpoczęło się przed dniem 1 stycznia 2012 r., nastąpiłoby – zgodnie z przepisami obowiązującymi przed tą datą – wcześniej, przedawnienie będzie skuteczne po upływie 10 lat, licząc od dnia, w którym przedmiotowe należności stały się wymagalne. W zależności od tego, który termin jest korzystniejszy.

Jednak u Pani jest wpisana hipoteka. Zgodnie z brzmieniem art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu z okresu, gdy powstały należności: 5. Nie ulegają przedawnieniu należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką lub zastawem, jednakże po upływie terminu przedawnienia należności te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Zasadniczo odpowiada Pani z przedmiotu hipoteki, czyli nieruchomości za składki i odsetki liczone do dnia przedawnienia.

Ale zgodnie z ostatnim orzeczeniem TK: „każdy podatnik ma prawo do przedawnienia zobowiązania podatkowego, niezależenie od tego, jakie zabezpieczenie organ podatkowy ustanowił na ich majątku”. W praktyce z uwagi na niekonstytucyjność art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej podatnicy, na których dobrach urząd ustanowił hipotekę lub zastaw skarbowy, mogą w postępowaniu podatkowym podnieść zarzut przedawnienia. Jednak wyrok dotyczy tylko postępowania US, a nie ZUS. Tamten przepis nie został zakwestionowany.

Odpowiada Pani tylko z nieruchomości, co oznacza, że ZUS może przeprowadzić egzekucję tylko z nieruchomości, nie może zająć Pani wynagrodzenia czy innych praw, a tylko przeprowadzić licytację nieruchomości, i tylko do kwoty nieprzedawnionej kwoty głównej i odsetek.

Należy dokładnie więc sprawdzić w ZUS-ie kwoty składek, należności, daty wymagalności i daty ewentualnego przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »