Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dług w banku, zaległy czynsz, czy jest szansa na upadłość konsumencką?

Autor: Marek Gola

Moja mama ma dług wobec jakiegoś banku i nie płaci za mieszkanie komunalne. Z tego powodu komornik prowadzi egzekucję z jej emerytury. Mama jednak nie płaci na bieżąco czynszu, więc dług rośnie. Wydaje mi się, że jedynym wyjściem dla niej byłoby ogłoszenie upadłość. Czy byłaby na to szansa? Wiem, że wówczas komornik zabiera wszystko, co wartościowe. Niestety, mama nie ma żadnych cennych rzeczy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dług w banku, zaległy czynsz, czy jest szansa na upadłość konsumencką?

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.), Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) oraz ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.

Wniosek o ogłoszenie upadłości może zgłosić tylko dłużnik. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL dłużnika, a jeśli dłużnik nie posiada numeru PESEL – dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
 2. wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 5. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
 6. spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
 7. listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
 8. oświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3.

Zobacz też: Upadłość konsumencka z zachowaniem mieszkania

Kiedy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości?

Najistotniejsze znaczenie w sprawie Pani mamy ma przepis art. 491[4] ustawy, zgodnie z którym sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Ponadto sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

 1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
 2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono na podstawie przepisu art. 49120 ustawy,
 3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli

  – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Istotne w tej sprawie byłoby więc ustalenie, czy w przypadku Pani mamy do czynienia z okolicznościami wyjątkowymi i niezależnymi od niej, które to okoliczności doprowadziły do niewypłacalności. Skutecznie wniosek o upadłość może Pani mama złożyć tylko i wyłącznie wówczas, gdy nie jest w stanie na czas realizować swoich zobowiązać. Powyższa niewypłacalność może uzasadniać upadłość konsumencką tylko wówczas, gdy powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności. Jak pokazuje dotychczasowa praktyka, sądy bardzo rygorystycznie interpretują zapis „powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych”. Okoliczności te dotyczą m.in. choroby, wypadku komunikacyjnego, zwolnienia z pracy nie z winy dłużnika. Innymi słowy nie jest możliwe ogłoszenie upadłości, gdy dłużnik z własnej winy i przy braku nadzwyczajnych okoliczności nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Konieczne jest zatem ustalenie, czy w obecnej chwili sytuacja Pani mamy jest wyjątkowa, a także czy swoim zachowaniem w żaden sposób nie przyczyniła się do powstania takiej sytuacji. Nie bez znaczenia dla całej sytuacji będzie przede wszystkim ustalenie, czy w chwili zaciągania kredytu była wypłacalna. Konieczne zatem będzie nie tylko dokładne przeanalizowanie jej obecnej sytuacji majątkowej, ale także sytuacji majątkowej z chwili zaciągania kredytu, a także ocena przyczyn braku dochodów uniemożliwiających spłatę kredytu.

Niewypłacalność dłużnika

Jak wynika z orzecznictwa, nawet niewielka niewypłacalność może uzasadniać ogłoszenie upadłości. Konieczne jest jednak spełnienie pozostałych wymagań. „W doktrynie przyjmuje się, że przez niewypłacalność rozumie się niewykonywanie przez dłużnika ciążących na nim wymagalnych zobowiązań, co stwarza podstawę ogłoszenia w stosunku do niego upadłości. Przy czym nieistotne jest, czy nie wykonuje on wszystkich zobowiązań, czy też tylko niektórych z nich. Nieistotny jest również rozmiar niewykonywanych przez dłużnika zobowiązań, bowiem nawet niewykonywanie zobowiązań o niewielkiej wartości oznacza jego niewypłacalność. Niewypłacalność stanowiąca podstawę ogłoszenia następuje, gdy dłużnik nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań bez rozróżnienia na zobowiązania o charakterze cywilno- czy publicznoprawnym.” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 29.01.2009 r., sygn. akt I SA/Lu 717/07).

Wyraźnie podkreślić należy zatem, iż upadłość konsumencka jest możliwa tylko wówczas, gdy niewypłacalność dłużnika powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności. Z Pani opisu wynika, że takie okoliczności nie wystąpiły, a zatem nie uzasadniają występowania przesłanek takiej upadłości, albowiem nie mają one charakteru wyjątkowego i niezależnego od Pani mamy. Powyższe jest wywiedzione wyłączenie na podstawie przedstawionych okoliczności. Jeżeli istnieją jakieś inne okoliczności, które na podstawie tej opinii nasuwają się Pani na myśl, proszę wziąć je pod uwagę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »