Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dług sprzed lat i horrendalne odsetki

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mam dług 3000 złotych z 2000 roku za faktury z okresu prowadzenia działalności. Jest tez wpis do księgi wieczystej.Dostałam teraz fakturę od biura księgowego na kwotę 3000 zł, ale wraz z horrendalnymi odsetkami dług wynosi według nich 49 tys. zł i grożą mi egzekucją z nieruchomości. Co mam robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Próba wyłudzenia podatku VAT

Proszę odesłać fakturę do nadawcy i stwierdzić, że stanowi nic więcej jak podejrzenie o próbę wyłudzenia. Przede wszystkim podatku VAT, za kwotę już raz „ovatowaną” na fakturze, która była podstawą do wydania nakazu zapłaty. Co więcej, nie ma żadnej podstawy prawnej do wystawienia faktury VAT na kwoty objęte wyrokiem sądowym ani na odsetki i jeszcze doliczanie do nich VAT-u, na koszty postępowania sądowego, i doliczanie do nich VAT-u, opłaty od pozwu z odliczonym VAT-em, i pozostałych kwot wymienionych w fakturze, z doliczeniem do nich VAT-u.

Proszę napisać, iż przesyła Pani dokument do UKS, nie do urzędu skarbowego, ale do Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o sprawdzenie prawidłowości wystawiania dokumentów i ewidencji VAT, w związku z wystawieniem faktury, która nie jest związana z żadnym zdarzeniem gospodarczym, które uprawnia do wystawienia dokumentu. A dotyczy kwot objętych wyrokiem i postanowieniem egzekucyjnym. I stanowi zdublowanie roszczenia.

Co więcej proszę odpisać, iż odsetki przedawniają się z upływem lat 3, bez względu na termin przedawnienia należności głównej czy przerwanie biegu terminu przedawnienia.

Zobacz też: Kontrola urzędu skarbowego po zakupie mieszkania

Przedawnienie roszczeń

Kwestię przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu reguluje art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego. Roszczenie tego rodzaju orzeczone wyrokiem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu. Ale stwierdzone roszczenie obejmuje tu także świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Odsetki określone w wyroku przedawniają się z upływem lat 3.
Należność główna stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu ulega dziesięcioletniemu okresowi przedawnienia W ten sposób kształtuje się sytuacja dotycząca odsetek zasądzonych od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty. Odsetki za roszczenie okresowe należne w przyszłości, przedawniają się z upływem trzech lat. Termin przedawnienia biegnie od momentu zakończenia postępowania sądowego.

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powinna Pani złożyć w sądzie powództwo przeciwegzekucyjne. Powinna Pani sprawdzić, czy roszczenie nie przedawniło się zanim zostało wpisane do KW, bo być może są podstawy do całkowitego uchylenia i wpisu i tytułu egzekucyjnego. Ale należałoby sprawdzić, czy i kiedy prowadzona była egzekucja. Jak to wyglądało z przerwaniem przedawnienia co do należności głównej? Było to 16 lat od wyroku,warto więc to sprawdzić.

„Art. 840. § 1. Dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

§ 2. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł pochodzący od organu administracyjnego, do stwierdzenia, że zobowiązanie wygasło lub nie może być egzekwowane, powołany jest organ, od którego tytuł pochodzi”.

Zdarzeniami niweczącymi prawo lub je ubezwładniającymi m.in. są: wykonanie zobowiązania (art. 451 Kodeksu cywilnego – K.c.), świadczenie w miejsce wypełnienia (art. 453 K.c.), potrącenie (art. 498 K.c.), odnowienie (art. 506 K.c.), niemożność świadczenia, za którą dłużnik nie odpowiada (art. 475 K.c.), wydanie wyroku w procesie petytoryjnym na rzecz pozwanego, w stosunku do którego prowadzi się egzekucję z wyroku posesoryjnego, dobrowolne zwolnienie z długu (art. 508 K.c.), przedawnienie (art. 117 K.c.), odroczenie świadczenia, przemijająca niemożność wykonania zobowiązania.

Proszę więc przede wszystkim odpisać na pismo, w międzyczasie zbadać kwestię przedawnienia należności głównej, sprawdzić egzekucje komornicze, wnosić o przedawnienie odsetek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info