Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dług po rodzicach

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2018-07-25

Odziedziczyłem dług po rodzicach. Nie posiadam żadnego majątku, jedynie samochód którego współwłaścicielem jest żona. Czy komornik może go zabezpieczyć na poczet wierzyciela? Nie mamy z żoną rozdzielności majątkowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wynika, że: to Pan odziedziczył zobowiązania po rodzicach; samochód stanowi majątek małżeński Pana i małżonki (prawdopodobnie został nabyty w czasie trwania małżeństwa); być może wierzyciel prowadzi egzekucję lub zamierza ją wszcząć.

Majątek objęty współwłasnością majątkową małżeńską stanowi współwłasność małżonków, tzw. współwłasność łączną. Oznacza ona, że w czasie trwania wspólności majątkowej nie jest możliwe dokonanie podziału takiego majątku lub jego składników. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

Nie stoi to jednak na przeszkodzie w dokonaniu zajęcia samochodu w ramach egzekucji sądowej wobec Pana. Zgodnie bowiem z obowiązującymi przepisami komornik może dokonać zajęcia ruchomości będących we władaniu/współwładaniu dłużnika, nawet jeżeli wchodzą one w skład majątku wspólnego dłużnika oraz jego małżonka, a komornik nie dysponuje tytułem wykonawczym przeciwko małżonkowi dłużnika (Pana żonie). Brak możliwości zajęcia określonej ruchomości mógłby spowodować wyzbycie się jej przez dłużnika, co uniemożliwiłoby zaspokojenie wierzyciela. Niemniej, jeśli do takiego zajęcia dojdzie, a określone ruchomości (np. samochód) rzeczywiście stanowią majątek wspólny dłużnika i jego małżonki, wówczas małżonka dłużnika (nie będąca dłużnikiem) powinna wystąpić do komornika z wnioskiem o umorzenie egzekucji z tych ruchomości, a jeśli to okaże się nieskuteczne, powinna złożyć stosowną skargę na czynności komornika wykazując, że zajęte ruchomości są majątkiem wspólnym jej i dłużnika.

Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawowej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przypadnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku. Mówiąc inaczej – wierzyciel musiałby doprowadzić do ustania wspólności majątkowej, by móc po zajęciu dalej prowadzić egzekucję – ale z Pana udziału (bo Pan jest dłużnikiem).

Pana zobowiązanie powstało bez zgody drugiego małżonka, a nadto nie wynika z czynności prawnej (tylko wskutek spadkobrania), wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa. A tylko zniesienie wspólności majątkowej spowodowałoby to, że miałby Pan udział w samochodzie w 1/2 jako majątek osobisty.

Wprowadzając umownie rozdzielczość majątkową ułatwi Pan zadanie wierzycielowi. O takiej rozdzielczości formalnie należy zawiadomić wierzyciela. Tak samo, jak o podziale umownym majątku wspólnego po wprowadzeniu rozdzielności. A ten wystąpi do sądu o uznanie tej czynności za bezskuteczną wobec siebie i jak uzyska taki wyrok (a raczej łatwo w opisanej sytuacji) – będzie prowadził egzekucję z Pana udziału.

Gdyby doszło do sądowego zniesienia wspólności majątkowej (na wniosek małżonki), potem do sądowego podziału majątku w wyniku czego samochód przypadłby małżonce – wtedy nie jest to czynność prawna, ale orzeczenie sądowe i wierzyciel nie ma możliwości unieważnienia orzeczenia tak, jak zwykłej umowy między Panem a żoną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »