Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Dlaczego stary dług sprzed 7 lat się nie przedawnił?

Autor: Katarzyna Siwiec

Moje konto bankowe zostało zajęte przez komornika za dług sprzed 7 lat. Nie otrzymałam żadnego pisma, ponieważ komornik wysyłał je na adres, pod którym nie mieszkam od 15 lat. Kwota zajęcia wynosi prawie 2500 zł, są to głównie odsetki. Dlaczego stary dług się nie przedawnił?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dlaczego stary dług sprzed 7 lat się nie przedawnił?

Wszczęcie egzekucji niemożliwe wobec przedawnionego roszczenia

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wszczęcia egzekucji w stosunku do przedawnionego roszczenia, więc nie jest ono przedawnione.

Zgodnie z treścią art. 804 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Na gruncie przytoczonego przepisu obecnie komornik sądowy rozstrzyga o niedopuszczalności egzekucji ze względu na wynikający z treści tytułu wykonawczego nieprzerwany upływ terminu przedawnienia. W pierwszej kolejności komornik rozpatruje zatem, czy z treści tytułu wykonawczego wynika, że upłynął termin przedawnienia. Jeśli zaś na podstawie analizy tytułu wykonawczego dojdzie do wniosku, że termin przedawnienia upłynął, to sprawdza, czy wierzyciel załączył do wniosku dokument, który świadczyłby o tym, że doszło do przerwania biegu przedawnienia. Tym samym komornik bada również, czy z załączonego przez wierzyciela dokumentu wynika, że doszło do przerwania biegu przedawnienia.

Dług główny na pewno się jeszcze nie przedawnił, ponieważ przepisy przejściowe nakazują w takim przypadku stosować stare przepisy, czyli 10 -letni termin przedawnienia, odsetki za pewne też nie, bo była wszczynana egzekucja.

Przerwanie biegu przedawnienia

Skoro komornik wszczął egzekucję, to wierzyciel po tylu latach musiał przedłożyć dokumenty, z których wynika, że termin przedawnienia został przerwany. Jest to bardzo łatwe do osiągnięcia, wystarczy co parę lat wszczynać egzekucję. Jak wynika bowiem z przepisu art. 124 § 1 K.c. – po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo, zaś po myśli art. 123 § 1 pkt 1 K.c. – bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Zatem za każdym razem, gdy wierzyciel składa wniosek egzekucyjny, przerywa bieg terminu przedawnienia, a po umorzeniu egzekucji termin ten zaczyna biec na nowo. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 23 stycznia 2008 roku, wydanym w sprawie V CSK 386/07 – biegu przedawnienia nie przerywa złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji, wtedy gdy wniosek zostaje następnie zwrócony. Jeśli zaś komornik egzekucję prowadzi – nieważne, że bezskuteczną, to dochodzi do przerwania biegu przedawnienia.

Kancelaria komornicza udzieli informacji o postępowaniach egzekucyjnych

Z tego, co Pani pisze, od 15 lat nie mieszkała Pani pod poprzednim adresem, a pewnie tam przychodziły zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, dlatego Pani o nich nie wiedziała.

Szczegółów, ile postępowań było dotychczas prowadzonych, może się Pani dowiedzieć w kancelarii komornika, który prowadzi postępowanie egzekucyjne, ale, tak jak napisałam na początku, skoro jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, oznacza to, że wierzyciel udowodnił przerwanie biegu przedawnienia, a to z kolei wyklucza przedawnienie.

 

Warto przeczytać:

http://hftsem.com.pl/przedawnienie-roszczenia-o-zachowek/

https://domabc.pl/dom,ac253/betonowy-plot-miedzy-sasiadami,11762

https://www.obserwatorlokalny.pl/wiadomosci/s/15596,sprawa-spadkowa-po-rodzicach

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »