Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-12-06

Pożyczyłem kilka razy znajomemu pieniądze, to znaczy przelałem na jego konto. W sumie wyszło 6000 zł. Teraz nie chce zwrócić. Jeśli go podam do firmy windykacyjnej, czy odzyskam dług i jeśli taka firma poda znajomego do sądu, to czy muszę się stawić na sprawę?

zdjęcie prawnika
Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący
Z przesłanej opini na zadane pytanie jestem zadowolony i jeśli ktoś potrzebuje pomocy jak najbardziej polecam
Zenon
Odpowiedź konkretna i satysfakcjonujący wynik
Barbara
Bardzo rzetelne i szybkie wsparcie. Pani Joanna Korzeniewska w pełni odniosła się do opisanego problemu, przedstawiając kilka możliwych wariantów rozwiązania. Precyzyjnie opisała ścieżkę postępowania i szybko odniosła się do moich dodatkowych pytań. Usługa w pełni zaspokoiła moje potrzeby, dzięki tej poradzie mogłm szybko zareagować i podjąć stosowne kroki ku rozwiązaniu mojego problemu.
Piotr, 35 lat, właściciel firmy
Dziękuję za szczegółową analizę problemu i pomoc. Niesamowite jest to że tak szybko i konkretnie z przepisami podana jest odpowiedź.
Katarzyna, samodzielna księgowa

Do ważności umowy nie jest potrzebna forma pisemna.

Artykuł 60 Kodeksu cywilnego (K.c.) wprowadza zasadę swobody formy czynności prawnych (umów), o ile przepisy prawa nie nakazują zachowania określonej formy. Artykuł 73 K.c. różnicuje formę czynności prawnych (umów) na formę pisemną i inne formy szczególne. Rozróżnienie to ma istotne znaczenie ze względu na skutki niezachowania formy danej umowy.

I tak art. 73 § 1 K.c. stanowi, iż jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej (umowy) formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. Przepis ten oznacza zatem, iż co do zasady niezachowanie formy pisemnej, gdy jest ona wymagana przez ustawę, nie oznacza nieważności danej czynności prawnej (umowy), chyba że ustawa wyraźnie stanowi inaczej. Jako przykład czynności prawnej jednostronnej, która musi być dokonana w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wskazać można udzielenie pełnomocnictwa ogólnego (art. 99 § 2 K.c.). Jeśli forma pisemna była wymagana przez ustawę i nie została zachowana, lecz ustawa nie przewiduje w takim wypadku wyraźnie rygoru nieważności, sankcją są, stosownie do treści art. 74 K.c., ograniczenia dowodowe w przypadku sporu sądowego dotyczącego takiej czynności prawnej (umowy). Zgodnie bowiem z brzmieniem powyższego przepisu, jeżeli nie zachowano formy pisemnej, nie jest, co do zasady, w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani z przesłuchania stron na fakt dokonania danej czynności (zawarcia i treści umowy). Dlatego też powyżej wskazana forma pisemna jest zwana formą dla celów dowodowych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Pan ma potwierdzenia przelewów – zatem sprawa jest ułatwiona, bo owe potwierdzenia dowodzą udzielenia znajomemu pożyczki.

Może Pan dokonać cesji należności. Czyli mówiąc wprost – sprzedaż dług firmie windykacyjnej.

Przelew wierzytelności – inaczej cesja wierzytelności – jest instytucją prawa cywilnego. Przez przelew wierzytelności rozumie się przeniesienie wierzytelności przez wierzyciela na osobę trzecią – czyli przejście wierzytelności na nowego wierzyciela na podstawie umowy między dawnym a nowym wierzycielem. Dawny wierzyciel zwany jest zbywcą wierzytelności lub cedentem, a nowy wierzyciel – nabywcą wierzytelności lub cesjonariuszem, zaś zawarta przez nich umowa – umową przelewu lub cesji.

Stosownie do art. 509 § 1 K.c. wierzyciel może przelać wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wierzytelność jest prawem podmiotowym wierzyciela wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego. Trzon wierzytelności stanowi jedno lub – najczęściej – więcej roszczeń. Jedne powstają wraz ze stosunkiem zobowiązaniowym, inne później wskutek ziszczenia się określonego zdarzenia (np. roszczenie o zapłatę kar umownych); niektóre wierzytelności zakładają powstawanie roszczeń w równych odstępach czasu w miarę trwania stosunku zobowiązaniowego (roszczenia okresowe).

W razie sporu może być Pan wezwany raz na świadka, ale wcale niekoniecznie. Może, ale nie musi.

Nie obowiązują obecnie żadne wymogi co do formy umowy ze względu na wartość prawa, którym strona umowy rozporządza albo do spełnienia którego się zobowiązuje (wartość umowy).

W razie sporu wynikającego z umowy przed sądem jest dopuszczalny dowód ze świadków i dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania takiej czynności (zawarcia umowy). W pewnych jednak przypadkach forma umowy zależeć będzie od wartości prawa, którego dotyczy. Chodzi tutaj w szczególności o art. 720 § 2 K.c., na mocy którego umowa pożyczki, której wartość przekracza 500 zł powinna być stwierdzona pismem. Oznacza to, że umowy pożyczki na kwotę przekraczającą powyższą sumę powinny być nadal zawierane na piśmie dla celów dowodowych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
wizytówka Zadaj pytanie »