Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego komorniczego po zaspokojeniu wierzyciela

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Czy dłużnik po bezpośrednim zaspokojeniu wierzyciela może złożyć wniosek do komornika o umorzenie postępowania egzekucyjnego komorniczego? Jeśli tak, na jakiej podstawie? Jak długo komornik może zwlekać z wydaniem decyzji o umorzeniu postepowania egzekucyjnego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestię umorzenia postępowania egzekucyjnego regulują kolejne przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z art. 823 postępowanie egzekucyjne umarza się z mocy samego prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania. Termin powyższy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynności egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postępowania – od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824 § 1: postępowanie umarza się w całości lub w części z urzędu:

  1. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych,
  2. jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna,
  3. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych.

Art. 825: organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub w części na wniosek:

  1. jeżeli tego zażąda wierzyciel, jednakże w sprawach w których egzekucję wszczęto z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania wymaga zgody sądu lub uprawnionego organu, który zażądał wszczęcia egzekucji,
  2. jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności
  3. jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego,
  4. jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Są to jedyne możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego. Z innych powodów komornik umorzyć postępowania egzekucyjnego nie może. Nie ma możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika.

Gdy dłużnik przedstawi dowód zapłaty na ręce wierzyciela i będzie to obejmowało także wszystkie koszty i odsetki, wówczas komornik powinien zakończyć postępowanie egzekucyjne, naliczyć koszty. Taki wniosek może złożyć tylko wierzyciel. Dłużnik ma natomiast dwie drogi:

  1. jeśli komornik mimo wszystko nie zawiesi postępowania – i będzie prowadził egzekucję – skargę na czynność komornika (choć komornik ma do wyegzekwowania jeszcze swoje opłaty od dłużnika, więc taka skarga może ulec oddaleniu)
  2. powództwo przeciwegzekucyjne – o pozbawienie wykonalności wyroku, z powodu spełnienia świadczenia.

Na wniosek wierzyciela musi umorzyć postępowanie NATYCHMIAST.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »