Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę zablokować egzekucję z moich dochodów?

Paula Dąbrowska • Opublikowane: 2017-04-24

Mam zajęte dochody na spłatę wierzytelności spółki jawnej, której byłem wspólnikiem, na rzecz jednego z wierzycieli. Toczy się postępowanie upadłościowe spółki, w którego wyniku w masie upadłości pojawiły się środki na spłatę wierzytelności. Czy mogę zablokować egzekucję komorniczą z moich dochodów? Jeśli tak, to w jaki sposób zrobić to najszybciej i najskuteczniej?

zdjęcie prawnika
Paula Dąbrowska

»Wybrane opinie klientów

Kolejne pytanie i kolejna bardzo dobra ocena z mojej strony. Serdecznie polecam ;)
Danuta
Dziękuję za szybką i pomocną odpowiedż
Halina, 55 lat, technik ekonomista
Jestem bardzo zadowolona, dziękuję za szybką i wyczerpującą odpowiedź
Katarzyna, 59 manager
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi, kolejny raz przekonałam się, że są to odpowiedzi wyczerpujące i w pełni profesjonalne
Ela
Jestem zadowolony z porad prawnych udzielonych przez \"eporady24.pl\". Zadawałem kilkukrotnie pytania dodatkowe i otrzymałem ostatecznie wyczerpująca odpowiedź, a co najważniejsze, jej podstawę prawną.
Jerzy, fizjoterapeuta, 64 lata

Jak rozumiem, uprzednio wszczęta egzekucja z majątku spółki została umorzona, a następnie wszczęto egzekucję z majątku wspólników.

Zgodnie z art.  22 §  2 Kodeksu spółek handlowych każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zgodnie natomiast z art.  31 §  1 wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Oznacza to, że wspólnik ponosi odpowiedzialność subsydiarną.

Jeżeli zatem egzekucja względem spółki została umorzona z powodu bezskuteczności, a następnie wszczęto egzekucję względem wspólników, to wierzyciel może zaspokoić swoją wierzytelność z majątku dłużników.

Jeżeli natomiast egzekucja prowadzona względem dłużnika zostałaby umorzona na wniosek wierzyciela, to wierzyciel mógłby wnioskować o ponowne wszczęcie egzekucji z majątku spółki, skoro pojawiły się tam środki pozwalające na jego zaspokojenie. Można to zrobić już po kilku dniach od umorzenia.

Według art. 826 Kodeksu postępowania cywilnego umorzenie postępowania egzekucyjnego powoduje uchylenie dokonanych czynności egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela możności wszczęcia ponownej egzekucji, chyba że z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Organ egzekucyjny może umorzyć egzekucję w całości lub części z urzędu zgodnie z art. 824 w następujących przypadkach:

  1. jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;
  2. jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;
  3. jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  4. jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.

Stosownie do art. 825 „organ egzekucyjny umorzy postępowanie w całości lub części na wniosek:

1) jeżeli tego zażąda wierzyciel;

2) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności zostało uchylone lub utraciło moc;

3) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego;

4) jeżeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczającego pełne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba że egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu”.

Możliwy jest zatem kontakt z wierzycielem, który mógłby wnioskować o umorzenie egzekucji z majątku wspólnika oraz o ponowne wszczęcie egzekucji z majątku spółki, bo może to być dla niego szybszym sposobem na zaspokojenie, jeżeli dostępne środki w majątku spółki wystarczą na zaspokojenie roszczeń.

Egzekucja może również zostać zawieszona na wniosek wierzyciela, według art. 820 Kodeksu postępowania cywilnego. Natomiast na wniosek dłużnika postępowanie uległoby zawieszeniu, gdyby sąd uchylił natychmiastową wykonalność tytułu lub wstrzymał jego wykonanie albo dłużnik złożył zabezpieczenie konieczne według orzeczenia sądowego do zwolnienia go od egzekucji. Można zatem złożyć powództwo opozycyjne na podstawie art. 840 §  1 pkt 2 i żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli  po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane. Jeżeli tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne. Jeżeli sąd wstrzymałby wykonanie tytułu, wtedy egzekucja mogłaby zostać zawieszona na wniosek dłużnika.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pozew po dacie wyegzekwowania należności

W 2015 r. został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji – nakaz zapłaty z 2002 r., klauzula nadana, poprzednia egzekucja została umorzona...

Jak mogę odzyskać zaliczkę na zakup auta?

Wpłaciłem przelewem zaliczkę na zakup auta w wysokości 5000 zł przed jego obejrzeniem. Po przyjechaniu na miejsce okazało się, że stan auta mija się...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »