Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę sprzedać dług prywatny?

Anna Sufin • Opublikowane: 2017-06-06

Rok temu pożyczyłem znajomemu 5700 zł. Kwota miała być oddana w ciągu miesiąca, do czego jednak nie doszło. Znajomy unika mnie, ale wyraża chęć podpisania jakichś dokumentów. Czy mogę sprzedać dług prywatny firmie windykacyjnej? Jakie dokumenty podpisać z dłużnikiem na tę okoliczność? Czy możemy podpisywać je z datą sprzed roku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 720 Kodeksu cywilnego (dalej: K.c.) przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (§ 1). Umowa pożyczki, której wartość przenosi 500 zł, powinna być stwierdzona pismem (to do umów zawartych w 2015 r., aktualny przepis stanowi, że umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej).

Wskazana forma jest formą tylko dla tzw. celów dowodowych, sama czynność nie jest nieważna z tego powodu, że forma ta nie została zachowana, jednak brak jej zachowania powoduje w ewentualnym procesie ograniczenia dowodowe. Inaczej jest jeśli pożyczki udziela przedsiębiorca konsumentowi, jak rozumiem tu jednak nie zachodził taki przypadek – była to pożyczka od osoby fizycznej.

Jeśli umowa pożyczki nie byłaby zawarta na piśmie, nie byłby w sporze dopuszczalny dowód z zeznań świadków lub przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Tego ograniczenia jednak nie stosowano by, gdyby obydwie strony wyraziły zgodę na przesłuchanie stron czy świadków, a także gdyby fakt dokonania czynności był uprawdopodobniony za pomocą pisma (por. art. 74 K.c.). Tym samym istotne jest dla Pana, by zdobył Pan pismo potwierdzające zawarcie pożyczki.

Zapytuje Pan, czy możliwe jest, aby teraz została podpisana umowa pożyczki z datą, kiedy faktycznie była ona zawarta. Jest to pewne fałszowanie rzeczywistości, które jednak nie ma wymiernych skutków w systemie prawnym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dn. 16.12.2010 r., sygn. akt IV KK 379/10, „strona stosunku cywilnoprawnego nie może być sprawcą przestępstwa z art. 271 par. 1 k. k. w zakresie sporządzonych przez nią dokumentów, odnoszących się do zawarcia, zmiany lub ustania tego stosunku”.

Tym samym gdyby przedłożył Pan kontrahentowi umowę do podpisu, przy czym umowa byłaby z datą jej faktycznego zawarcia, podpis zaś zostałby złożony znacznie później, nie byłoby to fałszerstwo dokumentu, a umowa stwierdzająca oczywisty fakt dokonania czynności byłaby dokumentem poświadczającym tę czynność.

Niemniej jednak dla dochodzenia roszczenia, gdyby powyższe rozwiązanie powodowało pewien dyskomfort w stosunkach stron, wystarczający byłby także dokument z własnoręcznym podpisem stron, w którym stwierdzi się, że „strony: (…) działający jako pożyczkodawca oraz (…) działający jako pożyczkobiorca, zgodnie potwierdzają, iż w dniu (…) zawarły umowę pożyczki, wedle której (…) pożyczył (…) kwotę (…), a zwrot tej kwoty miał nastąpić w całości w dniu (…). Strony podają, iż (….) do dnia (…) spłacił Pożyczkodawcy kwotę (…), w dalszej części pożyczka pozostaje niespłacona, przy czym strony nie umawiały się co do przesunięcia terminu jej zwrotu. Pożyczkobiorca (…) uznaje, że aktualnie pozostaje do zwrotu kwota (…). Pożyczkobiorca oświadcza, że nie istnieją jakiekolwiek wierzytelności, które mogłyby zostać potrącone z wierzytelnością Pożyczkodawcy”.

Ewentualnie można by dodać: „ i zobowiązuje się uiścić ją do dnia (…)” – taki zapis działa jednak na Pana niekorzyść, bowiem dopiero po tym terminie mógłby Pan ściągać dalszą kwotę, co w perspektywie zamiaru sprzedaży długu mogłoby być dla nabywcy kłopotliwe.

Taki dokument, stwierdzający istnienie zadłużenia, a co więcej stanowiący uznanie długu, powinien być wystarczający dla dochodzenia praw przez nabywcę długu (może Pan tu jeszcze zasięgnąć informacji u konkretnych firm skupujących wierzytelność, jednak taki dokument wystarcza dla dochodzenia należności).

Zgodnie bowiem z art. 509 K.c., jeśli nie umówił się Pan inaczej ze swoim dłużnikiem, może Pan wierzytelność zbyć bez jego zgody, a nawet wiedzy – tu jednak poinformowanie go o sprzedaży ułatwia kwestie spłaty do rąk Pana.

„Art. 509.

§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki”.

Oczywiście przy cesji odpłatnej otrzyma Pan znacznie niższą kwotę niż ta, która wynika z wierzytelności. Jest to dobry sposób, jeśli chce Pan uniknąć dalszego załatwiania tej sprawy, a w szczególności, gdy może się okazać, że dłużnik jest niewypłacalny. Jeśli dłużnik jest wypłacalny, po uzyskaniu dokumentu wskazanego jak wyżej, może Pan sam dochodzić zwrotu tej kwoty przed sądem (wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia), a następnie – po uzyskaniu wyroku lub nakazu zapłaty – egzekwować ją z majątku dłużnika. Trzeba się liczyć z tym, że na poczet postępowania należy wyłożyć pewne niewielkie kwoty, jednak przy posiadaniu dokumentu uznania pożyczki z podpisem drugiej strony, wygrana będzie w zasadzie pewna. W takim przypadku dodatkowo sąd mógłby zasądzić koszty zastępstwa procesowego, gdyby występował Pan z profesjonalnym pełnomocnikiem. Ten drugi sposób jest bardziej korzystny, jeśli dłużnik np. pracuje „na biało” i można ściągnąć zobowiązanie z jego wynagrodzenia. Jeśli ma nieruchomości, również możliwe jest ściągnięcie należności, jednak wtedy trzeba liczyć się z tym, że na poczet opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym będzie Pan musiał wpłacić wysokie kwoty (ok. 3 tys. zł), a sama nieruchomość może potem „nie sprzedać się”, aby ten dług zaspokoić – to już zależy od jej atrakcyjności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »