Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły?

Michał Berliński • Opublikowane: 2019-09-30

Przed wyjazdem z Polski (ponad 10 lat temu) nie uregulowałem wszystkich kredytów i teraz chciałbym dowiedzieć się ile jestem winny. Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły, tak aby nie naruszyć czasu przedawnienia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy jest możliwość dowiedzenia się, które z kredytów się nie przedawniły?

Na samym wstępie pragnę wskazać, że w swoim zapytaniu nie wskazuje Pan zbyt wielu szczegółów. W tego rodzaju sprawach bardzo istotne są daty zobowiązań oraz ich rodzaje. Nie znam również wierzycieli, dlatego jeżeli ma Pan w tym temacie jakieś wiadomości i dokumenty, proszę o ich przesłanie w formie zdjęć lub skanów lub po prostu wskazanie informacji.

Bardzo istotne dla całej sprawy jest to, czy wierzyciele dysponują przeciwko Panu przynajmniej tytułem wykonawczym, który ma zostać skierowany do komornika celem wszczęcia i przeprowadzenia egzekucji przeciwko Panu. Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik może prowadzić egzekucję z różnych składników majątku, takich jak rachunki bankowe, wynagrodzenie za pracę, ruchomości np. pojazdy mechaniczne oraz nieruchomości.

Należy wobec tego mieć na uwadze przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia.

Stosownie do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego, roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem (dziesięciu – przed nowelizacją), a obecnie sześciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 roku i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności. Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

1. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

2. przez wszczęcie mediacji;

3. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że aby uznać czy tytuł, którym dysponuje wierzyciel jest przedawniony należałoby oczywiście zapoznać się z jego treścią. Należy również wskazać, że różne rodzaje długów przedawniają się w różnym czasie, tak więc np. jazda bez biletu komunikacyjnego przedawnia się z upływem jednego roku, umowy telefoniczne po 3 latach. Jak Pan widzi – są to istotne różnice. Jeżeli wierzyciel dysponuje tytułem wykonawczym to nie ma to znaczenie jakiego rodzaju jest dług, bowiem przedawnienie mamy dopiero po 10-ciu latach, a teraz już po 6-ciu.

Proszę jednak pamiętać, że skierowanie długu do egzekucji przez komornika lub podjęcie innej czynności przed sądem, czy też innym organem powoduje, że termin przedawnienia zostaje zatrzymany i nie biegnie dalej – jest to okoliczność bardzo istotna, bowiem często wierzyciele do przedawnienia po prostu nie dopuszczają.

Proszę również pamiętać, że istnieje możliwość, aby sprawdził Pan swoje zobowiązania. Dotyczy to jednak tych, które wierzyciele wpisali do odpowiednich rejestrów. W tym celu powinien Pan wystąpić do BIK z wnioskiem o pełny raport na temat Pańskich zobowiązań, można go złożyć elektronicznie za pośrednictwem internetu wskazując PESEL i inne dane, oraz uiszczając opłatę najczęściej w formie SMS – otrzyma Pan pełny raport na temat swoich zobowiązań finansowych i spłaconych i aktualnych wraz z datami oraz oznaczeniami wierzyciela, co do Panu obraz tej sytuacji. Po otrzymaniu raportu może mi Pan go przesłać do analizy.

Podsumowując, należy ustalić status tytułu wykonawczego lub tytułów, ich dat oraz innych okoliczności, a dopiero wtedy będę mógł właściwie Pana pokierować. Jakiekolwiek daty mogą mi pomóc.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »