Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z postępowaniem komorniczym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dłużnik płaci VAT, którym obciążony jest komornik?

Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2017-07-10

Kilka lat temu wziąłem pożyczkę. Później zlecono ściągnięcie długu komornikowi. Do spłacenia zostało mi ok. 900 zł i wtedy dowiedziałem się, że mam zapłacić jeszcze podatek VAT. Czy dłużnik płaci VAT, którym obciążony jest komornik? Ponoć od lipca 2016 r. już nie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Teza przedmiotowej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. sygn. akt III CZP 34/16, jest następująca:

„Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług” i została podjęta związku z następującym pytaniem prawnym:

„Czy komornik sądowy określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego uprawniony jest do powiększenia opłaty egzekucyjnej, ustalanej na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.), o kwotę podatku VAT?”

W uzasadnieniu w/w uchwały Sąd nadto wskazał:

„Przyjąć więc należy, że komornik sądowy nie może powiększyć należnej mu opłaty stosunkowej o kwotę podatku, ponieważ konstrukcja tej należności wskazuje na nadany jej charakter świadczenia brutto. Oceny tej nie zmienia analiza treści art. 35 i 63 ustawy o komornikach sądowych  egzekucji (u.k.s.e.), wskazywanych w piśmiennictwie, jako argument na rzecz poglądu o ukształtowaniu opłat egzekucyjnych jako wartości netto. Powołane przepisy nie określają sposobu obliczenia opłat, nie zawierają też odniesienia do kwestii podatkowych. Wyjaśniają jedynie przeznaczenie opłat egzekucyjnych (art. 35 u.k.s.e.) oraz określają jak należy obliczyć dochód komornika stanowiący podstawę rozliczeń pomiędzy nim a jego zastępcą. Nie mogą więc stanowić przeciwwagi dla wniosków płynących z treści art. 49 ust. 1 i 2 u.k.s.e., rozpatrywanego w powiązaniu z art. 29a ust. 1 u. VAT”.

Tym samym kwestię, kto ma finansować 23% podatku VAT, rozstrzygnięto na niekorzyść komorników. Zdaniem Sądu Najwyższego wysokość opłat, o których mowa w art. 49 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), jest ściśle ustalona, a ich górne granice nie mogą być zwiększane.

Niemniej przedmiotowa uchwała wydane została w składzie 3-osobowym, zatem nie uzyskała statusu zasady prawnej. Uchwała ta wiąże zatem tylko i wyłącznie w sprawie, której została podjęta. Dla innych jest tylko wskazówką. Stąd też komornik w Pana przypadku powiększył koszty egzekucyjne o VAT.

Istnieje możliwość zaskarżenia postanowienia komornika o kosztach poprzez wniesienie skargi. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana.

Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy. Opłata sądowa od skargi wynosi 100 zł.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Egzekucja długów brata z mieszkania w którym nie mieszka

Mam brata alkoholika i dłużnika. Wczoraj otrzymałem pismo od komornika w sprawie otwarcia lokalu, w którym dłużnik nic nie posiada, nawet tu...

 

Czy można zlicytować nieruchomość za dług poniżej jej wartości?

Nie ma jeszcze terminu licytacji, ale komornik oszacował już nieruchomość na 15 mln zł, a dług wraz kosztami komorniczymi wynosi 300 tys. zł....

 

Wezwanie komornika do przedstawienia rozliczenia długu

Komornik zajął część emerytury mojej mamy na poczet spłaty długu. Z moich wyliczeń wynika, że po 5 latach spłacania pobrana kwota przekracza już...

 

Komornik za dług sprzed 12 lat

Dowiedziałem się, że mam komornika za dług sprzed 12 lat. Sprawa dotyczy opłaty za 1 semestr sprzed 12 lat, sprawa ponoć odbyła się w 2012 r. Czy ta...

 

Brak powiadomienia o sprzedaży mieszkania na licytacji

Sprzedano mieszkanie mojego brata na drugiej licytacji. Do tej pory brat nie dostał żadnej informacji o tym fakcie – ani od komornika, ani...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »