Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy dług na rzecz funduszu alimentacyjnego się przedawni?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-28

W pewnym okresie miałem problemy finansowe. Wtedy nie płaciłem alimentów na dziecko i jego matka pobierała je z funduszu alimentacyjnego. Miałem komornika, spłacałem tyle, ile mogłem. Obecnie płacę już na bieżąco alimenty do rąk matki, ale dług u komornika został. Czy dług na rzecz funduszu się przedawni? W jakim terminie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety, ale nie mam dla Pana dobrych wieści. Zgodnie z wyrokami WSA we Wrocławiu z 28 dnia lutego 2012 r., sygn. akt IV SA/Wr 752/2011; NSA z 5 października 2011 r., sygn. akt I OSK 793/2011 – dopóki w obrocie prawnym pozostaje decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego i nie orzeczono w odpowiednim postępowaniu o zwrocie przez osobę uprawnioną nienależnie wypłaconego świadczenia, dopóty wypłacone kwoty stanowią świadczenie podlegające zwrotowi stosownie do art. 27 ust. 1, a osobą zobowiązaną jest dłużnik. Założeniem ustawy  o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. jest to, że pobieranie świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez uprawnionego powoduje jednoczesne powstanie zobowiązania po stronie dłużnika alimentacyjnego do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych. Uprawnienie to obejmuje również odsetki, które są naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia spłaty. Stanowi o tym art. 27 ustawy.

Tak więc zobowiązany do alimentacji ma obowiązek zwrotu kwot wraz z ustawowymi odsetkami. Odsetki są naliczane od pierwszej wypłaty należności alimentacyjnych dla wierzyciela alimentacyjnego do dnia spłaty. Organ właściwy wierzyciela wydaje – po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Organ może albo w rozstrzygnięciu wskazać należność główną i kwoty, od jakich będą naliczane ustawowe odsetki od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty kolejnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dnia zapłaty, albo – oprócz ustalenia należności głównej – sam obliczyć odsetki ustawowe należne na dzień wydania decyzji i podać je jako kwotę należną do zwrotu, a dalszych odsetek zażądać od należności głównej od dnia następnego po dacie wydania decyzji do dnia zapłaty (wyrok WSA w Lublinie z 20 listopada 2012 r., sygn. aktII SA/Lu 563/2012). Jeżeli dłużnik nie spłaci dobrowolnie należności pobranych z funduszu przez uprawnionego, podlegają one ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 30 ustawy organ właściwy dłużnika ma możliwość wydania decyzji o umorzeniu należności, które dłużnik ma obowiązek zwrócić do funduszu. Możliwość zastosowania umorzenia oraz jego wysokość uzależnione są przede wszystkim od stopnia skuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego, zmierzającego do odzyskania należności z tytułu alimentów. Nawet bardzo trudna sytuacja materialna dłużnika alimentacyjnego nie stanowi ani samodzielnej, ani dodatkowej przesłanki umorzenia należności powstałych z tytułu zaliczek alimentacyjnych (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 23 sierpnia 2012 r., sygn. akt II SA/Go 503/2012).

„Art. 30. 1. Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

2. Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

3. Umorzenie należności następuje w drodze decyzji administracyjnej”.

Jak wynika z uzasadnienia wyroku WSA w Poznaniu z dnia 29 października 2015 r., sygn. akt II SA/Po 639/15:

„W art. 27 tej ustawy prawodawca nie przewidział zarówno jakichkolwiek terminów wyłączających możliwość wydania decyzji w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jak i terminów wyłączających dopuszczalność prowadzenia egzekucji należności w decyzji tej wskazanych.

Terminu takowego nie można w szczególności dopatrywać się w regulacji, iż organ decyzję w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego lub po uchyleniu decyzji w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, albowiem przytoczony przepis określał jedynie zdarzenia przed nastąpieniem, których nie można było wydać przedmiotowej decyzji.

Dla oceny skutków normatywnych powyższego zaniechania legislacyjnego istotna jest okoliczność, iż w tej samej ustawie, regulując w art. 23 zagadnienia związane z dochodzeniem osoby uprawnionej do alimentów zwrotu świadczeń nienależnie pobranych z funduszu alimentacyjnego prawodawca przewidział, iż nie wydaje się decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń, jeżeli od terminu ich pobrania upłynęło więcej niż 10 lat (ust. 4), a należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat, licząc od dnia, w którym decyzja ustalająca te należności stała się ostateczna (ust. 2).

Brak analogicznych regulacji w art. 27 wskazuje zatem wyraźnie, iż racjonalny ustawodawca świadomie kwestii tej nie uregulował, a jego zamiarem było wyłączenie stosowania instytucji przedawnienia w stosunku do obowiązków o charakterze pieniężnym o jakich mowa w art. 27 u.p.o.u.a.

Co za tym idzie za trafne uznać należy stanowisko co do braku przedawnienia roszczeń o zwrot przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »