Kategoria: Długi, pożyczki, kredyty

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia

Marek Gola • Opublikowane: 2019-07-17

W 2010 roku zaciągnąłem pożyczkę w banku. Bank wypowiedział ją w 2012, gdyż nie płaciłem rat z powodu utraty pracy. Następnie uzyskał bankowy tytuł egzekucyjny, a w 2013 r. komornik umorzył postępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności egzekucji. Bank sprzedał dług w 2013 r. firmie windykacyjnej. W 2016 r. moja mama odebrała pismo z firmy, która wezwała mnie do spłaty długu, i mama odpisała, że wnosi o częściowe umorzenie długu z powodu przedawnienia, a częściowo i rozłożenie na raty. Podpisała się za mnie. Następnie firma wystąpiła z pozwem do sądu. Sąd wydał nakaz, a moja mama za mnie napisała sprzeciw, podnosząc, że przedawniło się roszczenie. Sąd wezwał mnie do złożenia oświadczenia, czy to ja podpisałem dokumenty. Ja potwierdziłem, gdyż byłem zdenerwowany i bałem się, że mama będzie miała kłopoty. Sędzia zaproponował zawarcie ugody. Zaproponowałem warunki, na które firma się zgodziła, lecz doliczono jeszcze koszty procesu. Czy przedawnienie liczy się od dnia wypowiedzenia mi umowy przez bank, czy też od innego terminu? Czy mogę jeszcze odwołać te zeznania i powiedzieć prawdę, czy w przypadku przedawnienia mam szansę na wygrany proces? Czy jeżeli pożyczka była ubezpieczona, to czy mam szansę na pozew wobec banku, bo nie dostałem polisy ubezpieczeniowej ani warunków ubezpieczenia? Składka została opłacona jednorazowo, przysługiwał mi zwrot nadpłaconych składek. Czy jak zawrę ugodę, to czy stracę możliwość dochodzenia roszczeń wobec banku?

zdjęcie prawnika
Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Dokładność i Szybkość odpowiedzi
Anita, 43 lata
Konkretna odpowiedz pod daną sprawę i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Jerzy
Jestem bardzo zadowolona, odpowiedź była szybka i merytoryczna, z uzasadnieniem i powołaniem się na przepisy
Ela
Usługa wykonana w terminie i zgodnie ze zleceniem. Zaletą jest szybka reakcja na pytania dodatkowe i informowanie na bieżąco o statusie zlecenia. Będę polecała znajomym.
Bożenna
Genialna porada :) sprawa jest trochę skomplikowana i tu potrzebne jest tez podejście psychologiczne jednak wile mi rozjaśniło i dało możliwość lepszej obrony w razie czego.
Walczący

W pierwszej kolejności wyraźnie podkreślić należy, iż sąd uznał, że pismo Pana mamy, w którym wniosła o rozłożenie na raty było uznaniem roszczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że Pana mama podrobiła Pana podpis i za to teoretycznie może być skazana (o ile sprawa ujrzy światło dzienne). Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli ugoda się nie uprawomocniła (7 dni na postanowienia o umorzeniu postępowania z uwagi na zawarcie ugody), może Pan jeszcze próbować wzruszyć postępowanie i podnosić zarzut przedawnienia do całości roszczenia.

Co do zasady przedawnienie winno być liczone od dnia następującego po wypowiedzeniu umowy pożyczki, bowiem wówczas, jak mniemam, nastąpiła natychmiastowa wymagalność całości zobowiązania wynikającego z umowy, ale wcale tak być nie musi. Tę okoliczność winien Pan sprawdzić w treści umowy. Gdyby jednak tak było, to uznać należy, że roszczenie uległo już przedawnieniu.

Wyraźnie podkreślić należy, iż wystawiony przeciwko Panu bankowy tytuł egzekucyjny nie spowodował przerwania biegu przedawnienia, co z kolei powoduje, iż może Pan podnosić zarzut przedawnienia w toczącym się aktualnie postępowaniu sądowym. Pogląd taki prezentuje doktryna i orzecznictwo. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 30 lipca 2003 r., sygn. akt II CKN 363/01, stwierdził, że „wystawienie bankowego tytułu wykonawczego nie odpowiada żadnemu z wymagań określonych w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., od których ustawodawca uzależnił wystąpienie skutku w postaci przerwania biegu przedawnienia. Wystawienie takiego tytułu nie może być tym samym uznane za surogat wytoczenia powództwa, powodujący przerwę biegu przedawnienia. Bankowy tytuł wykonawczy (bankowy tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności) nie stwarza stanu powagi rzeczy osądzonej w rozumieniu art. 366 k.p.c., jednak konstatacja ta nie sprzeciwia się przyjęciu, że złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji na podstawie takiego tytułu przerywa bieg przedawnienia stwierdzonego nim roszczenia. Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji stanowi czynność, która czyni zadość wszystkim wymaganiom przewidzianym w art. 123 § 1 pkt 1 k.c., jest to bowiem czynność przedsięwzięta przed organem powołanym do egzekwowania roszczenia stwierdzonego bankowym tytułem wykonawczym, która zmierza bezpośrednio do dochodzenia tego roszczenia w tzw. trybie uproszczonym”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Powyższe powoduje, że o ile nie nastąpiła prawomocność postanowienia o umorzeniu, może Pan wnieść do sądu pismo, w którym uchyli się Pan od skutków prawnych zawartej ugody i podniesienie zarzut przedawnienia. W przypadku wzruszenia postępowania ma Pan szansę na wygraną. Trudno odnieść się do kwestii ubezpieczenia, bowiem nie znam jej treści.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »