Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co możemy zrobić, żeby nie płacić długu męża sprzed ślubu?

Marek Gola • Opublikowane: 2016-12-13

Mam problem z długiem mojego męża sprzed 11 lat. Małżeństwem jesteśmy 2 lata. Dług dotyczy zlecenia wykonywanego przez męża. Zleceniodawca uznał, że prace zostały źle wykonane i poszedł do sądu. Mąż miał oddać 9000 zł. Teraz komornik wszedł na konto męża. Nie dostaliśmy żadnego pisma dotyczącego sprawy. Byłam u komornika i dowiedziałam się, że dług wynosi już 20 tys. zł. Co możemy zrobić, żeby nie płacić długu męża sprzed ślubu? To dla nas ogromna suma.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – K.r.io.

Istotne z punktu widzenia Państwa interesu informacją jest wskazanie, iż nie mają Państwo żadnej wiedzy w zakresie podstawy działania komornika.

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręcza się dłużnikowi zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji. W chwili obecnej mogą Państwo skorzystać z uprawnienia opisanego w art. 805 § 2 K.p.c., zgodnie z którym na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

Wskazać należy, że w chwili obecnej Państwo nie mają świadomości, a jedynie mogą przypuszczać, co może stanowić podstawę egzekucji. Mając na uwadze powyższe, w mojej ocenie zasadne jest udanie się przez Państwa lub Państwa pełnomocnika do kancelarii komorniczej celem zapoznania się z oryginałem tytułu wykonawczego. Zgodnie z art. 805 § 2 K.p.c. komornik obowiązany jest okazać dłużnikowi oryginał tytułu wykonawczego na każde jego żądanie w każdym stadium postępowania.

Istota powyższego uprawnienia związana jest z zapewnieniem dłużnikowi prawa do obrony i pełni analogiczną rolę jak doręczenie odpisu pozwu w postępowaniu rozpoznawczym.

Powyższe znajduje uzasadnienie w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1983 r., sygn. akt III CRN 113/83, zgodnie z którym „podjęta przez dłużnika – w trybie art. 805 § 1 k.p.c. – wiadomość o treści tytułu wykonawczego, stwarza możliwość podjęcia przez niego obrony przed tymże tytułem wykonawczym”. Stanowisko wyrażone w tym postanowieniu mimo upływu lat zachowuje swą aktualność.

W mojej ocenie istnieje szansa na wznowienie rozmów z wierzycielem (właścicielem ogrodu) celem polubownego zakończenia sporu. Polubowne zakończenie sporu pozwala bowiem uniknąć kosztów pobocznych, tj. kosztów postępowania egzekucyjnego.

Niestety, ale wierzytelność nie uległa przedawnieniu, bowiem jest ona stwierdzona prawomocnym wyrokiem. Zgodnie bowiem z art. 125 § 1 K.p.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Zasadne jest zatem ustalenie, na jaki adres kierowane były pisma komornika, a także jaki jest adres wierzyciela. Ustalając powyższe, proszę wystąpić do niego z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego celem ugodowej spłaty zadłużenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank

Bank wypowiedział mi umowę kredytu i dostałem sądowy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Mam zapłacić całość zadłużenia, mimo że...

 

Nękanie przez firmę windykacyjną

Podobno w 2004 r. mój mąż wziął kredyt na kwotę 2600 zł. Nie pamiętam, by to miało miejsce, a po tylu latach nie wiem nawet, jak to sprawdzić....

 

Obciążenie długiem za czynsz mieszkania byłego małżonka

W 2011 r. zostałam wymeldowana przez byłego męża z mieszkania własnościowego. Mieliśmy już wtedy ustanowioną rozdzielność majątkową....

 

Zaciągnięcie wysokich kredytów przy małych dochodach i problem ze spłacaniem

Mój ojciec dwa lata temu zaciągnął trzy kredyty na łączną kwotę 220 tys. zł przy dochodzie 3300 zł netto. Jak to jest możliwe przy takich...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »