Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Była żona podała komornikowi zawyżoną kwotę długu alimentacyjnego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-07-07

Mam zasadzone alimenty na dziecko w kwocie 1000 zł od 2012 r. Była żona wszczęła egzekucję komorniczą, podając wartość zobowiązań znacząco zawyżoną wobec mojego rzeczywistego długu. Co zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W Pana sprawie istnieje tylko jeden sposób obrony, tj. powództwo przeciwegzekucyjne.

W wyrok Sądu Rejonowego Wrocław Śródmieście z 02.02.2015 r. (sygn. akt I C 1647/14) czytamy:

„Zgodnie z treścią art. 840 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) – dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Powód dowodził, że żądanie wyegzekwowania na podstawie kwestionowanego wyroku przytoczonej kwoty jest bezpodstawne, gdyż alimenty te zostały już przez niego zapłacone.

Wskazać należy, że norma art. 840 K.p.c. stanowi środek merytorycznej obrony dłużnika przed egzekucją, między innymi z przyczyn wygaśnięcia zobowiązania wskutek zapłaty. (…)

Takim zdarzeniem jest niewątpliwie spełnienie świadczenia przez dłużnika (patrz: wyrok SN z dnia 4 listopada 2005 r. V CK 296/05 LEX Nr 179714). Również ukończenie egzekucji nie ma wpływu na zasadność powództwa, dopóty nie dojdzie do zupełnego zaspokojenia tytułu egzekucyjnego. A zatem do chwili całkowitego zaspokojenia w drodze egzekucji należności wynikającej z tytułu wykonawczego, dłużnik zachowuje interes w pozbawieniu wykonalności tytułu wykonawczego. Prawo wytoczenia powództwa dłużnik traci z chwilą ukończenia postępowania egzekucyjnego, na skutek którego świadczenie objęte tytułem zostało całkowicie zaspokojone. Tytuł wykonawczy zostaje bowiem zatrzymany w aktach egzekucyjnych i dłużnikowi nie grożą już ujemne skutki wynikające z tytułu wykonawczego (por. E. Wengerek „Przeciwegzekucyjne powództwa dłużnika”, s. 19). (…).”

Celem powstrzymania dalszych niezgodnych z prawem działań musi Pan skierować powództwo przeciwegzekucyjne do sądu miejscowo właściwego dla okręgu, w którym jest prowadzona egzekucja. Oczywiście w pozwie należy złożyć wniosek o zawieszenie postępowania egzekucyjnego do czasu zakończenia postępowania wywołanego powództwem przeciwegzekucyjnym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »