Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak numeru identyfikacyjnego na potrzeby abonamentu

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2016-12-27

Mam zajęte konto (tytuł wykonawczy) w związku z nieopłacaniem abonamentu. Ja jednak nie otrzymałam numeru identyfikacyjnego, na wniesione odwołanie przysłano ksero książeczki rejestracyjnej. Jak się odwołać i do kogo?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego uregulowane zostały w ustawie z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. I tak ustawa stanowi.

„Art. 2. 1. Za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe.

2. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

3. Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

4. Opłatę abonamentową uiszcza się za każdy odbiornik radiofoniczny i telewizyjny, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez:

1) osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność,

2) podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej – w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w używaniu tych instytucji.

6. Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie.

7. Odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu.

Art. 7. 3. Do opłat abonamentowych oraz do opłaty, o której mowa w art. 5 ust. 3, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

4. W przypadku opóźnienia w uiszczaniu opłaty abonamentowej naliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 i Nr 85, poz. 727).

5. Uprawnionymi do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków określonych w ust. 1 są kierownicy jednostek operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

6. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego kierownik jednostki operatora publicznego, o którym mowa w art. 5 ust. 1, przeprowadzający kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 3.

7. Od decyzji, o której mowa w ust. 6, służy odwołanie do ministra właściwego do spraw łączności”.

Większość doktryny i prawników uważa, iż w myśl przytoczonych przeze mnie przepisów uznać należy, że opłata abonamentowa ma znamiona przymusowego bezzwrotnego świadczenia publicznoprawnego, czyli jest rodzajem podatku. W związku z tym do obowiązku uiszczania opłat należy stosować przepisy ordynacji podatkowej. Wskazuje na to także fakt, iż ustawa o opłatach abonamentowych nie zawiera regulacji dotyczących przedawnienia tych zobowiązań, więc stosować tutaj należy art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z tym przepisem zobowiązanie podatkowe (opłata abonamentowa) przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. Pojawia się jednak i taki pogląd, iż jest to zwykłe świadczenie okresowe, podlegające przedawnieniu zgodnie z zasadami kodeksu cywilnego czyli, po 3 latach zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego. Krótszy okres przedawnienia, czyli 3-letni, uznany został za prawidłowy przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie o sygn. akt K 24/08.

W związku z powyższym w chwili obecnej powinna Pani sprawdzić, jaki okres objęty jest egzekucją, i obliczyć, czy w dniu wszczęcia egzekucji okresy abonamentowe nie były przedawnione (każdy miesiąc osobno). Jeżeli okaże się, iż roszczenia przedawniły się, winna Pani ten argument podnieść w odwołaniu od decyzji o zajęciu konta.

Odwołanie to zgodnie z prawem zwane jest zarzutami. Zarzuty wnosi się w terminie 7 dni od dowiedzenia się o wszczęciu egzekucji, czyli odo dnia doręczenia Pani pisma, do naczelnika urzędu skarbowego. W zarzutach winna więc Pani wskazać, iż roszczenie przedawniło się z uwago na upływ 3-letniego okresu, uprawniającego do dochodzenia roszczeń okresowych.

Kolejny możliwy zarzut to zarzut braku wymagalności roszczenia. Zarzut ten oznacza, iż Pani zobowiązanie do zapłaty abonamentu nigdy nie powstało bowiem obowiązek taki nie został na Panią nałożony w sposób zgodny z prawem. W roku 2007 w związku ze zmianą przepisów weszło w życie Rozporządzenie ministra transportu z 25 września 2007 roku w sprawie warunków i trybu rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, które nakazywało operatorowi pocztowemu nadanie każdemu posiadaczowi odbiornika radiowego lub telewizyjnego nowego numeru identyfikacyjnego. Poczta miała na to czas od listopada 2007 roku do listopada 2008 roku (po tym czasie stare numery traciły ważność) i musiała powiadomić każdego użytkownika o tym fakcie. Jeżeli nie otrzymała Pani takiego zawiadomienia to okoliczność tą należy wykazać na dowód iż Pani zobowiązanie nigdy nie powstało, a tym samym nie stało się roszczeniem wymagalnym. Zasady te zawarte zostały w §5. Rozporządzenia:

„1. Dotychczasowe dowody zarejestrowania odbiorników w formie imiennej książeczki opłaty abonamentowej za używanie odbiorników stanowią dowód zarejestrowania odbiorników nie dłużej niż przez okres dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

2. Operator publiczny w terminie dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia z urzędu nadaje posiadaczom imiennych książeczek, o których mowa w ust. 1, indywidualny numer identyfikacyjny. O nadaniu numeru operator publiczny powiadamia użytkownika, przesyłając zawiadomienie określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia”.

Kolejny możliwy zarzut to naruszenie przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o egzekucji w administracji, stanowiącego, iż egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Z tego, co Pani pisze wynika bowiem, iż takiego upomnienia Pani nie otrzymała.

Może Pani także podnosić, że żądanie zapłaty zostało skierowane do niewłaściwej osoby, jeżeli np. w okresie wejścia w życie rozporządzenia przeniosła Pani własność lokalu, w którym znajduje się odbiornik na inną osobę lub wynajęła lokal.

Co do opłat, które nie przedawniły się, może Pani wystąpić bezpośrednio do Krajowej rady Radiofonii i Telewizji z wnioskiem o umorzenie lub rozłożenie na raty powstałych zaległości. Podstawę do wystąpienia z takim wnioskiem daje Panu art. 10 ustawy o opłatach abonamentowych, w którym ustawodawca stwierdza: „w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych, odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu, opłatę, o której mowa w art. 5 ust. 3 (tj. opłatę za odbiorniki przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy), oraz odsetki za zwłokę w jej uiszczeniu”.

Niestety w momencie, gdy posiada Pani odbiornik radiowy lub telewizyjny, jest Pani zobowiązany do płacenia abonamentu. Jeżeli zaś zostało wszczęte postępowanie z powodu zaległości, można starać się jedynie o rozłożenie na raty lub umorzenie odsetek – są to decyzje uznaniowe właściwej jednostki Poczty Polskiej.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »