Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z windykacją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zapłaty za część działki a odzyskanie nieruchomości

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-05-06

Kilka lat temu moi rodzice sprzedali dużą działkę nieuczciwemu kontrahentowi, który nie zapłacił za jej część, ponieważ jego plany inwestycyjne zawiodły. Obawiamy się, że ma też innych wierzycieli. Czy możemy odzyskać sądownie tę nieruchomość? Co, jeżeli już nie jest w jego posiadaniu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety ale w sytuacji, gdy nieruchomość została sprzedana, nie przysługuje roszczenie o jej zwrot, a jedynie o zapłatę ceny. Zgodnie z treścią art. 535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Jak podkreśla się w nauce prawa, umowa sprzedaży dochodzi do skutku mocą samego porozumienia stron, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności realnych. Tym samym z chwilą złożenia zgodnych oświadczeń woli w zakresie zawarcia umowy sprzedaży każda ze stron uzyskuje odpowiednie roszczenie w stosunku do drugiej strony. Przeniesienie własności (o ile nie następuje z mocy prawa) i wydanie rzeczy, jak również odebranie rzeczy i zapłata ceny są jedynie przejawem wykonania umowy przez strony; nie warunkują natomiast w żadnym wypadku jej ważności lub skuteczności (W. J. Katner, Z. Banaszczyk).

Tak więc umowa doszła do skutku z chwilą podpisania przez Pana rodziców aktu notarialnego, w którym sprzedali nieruchomość. To, że kupujący nie zapłacił ceny, nie stanowi o nieważności umowy, tylko jest przejawem jej niewłaściwego wykonania przez tegoż kupującego.

To z kolei oznacza, że Pana rodzice mogą dochodzić przed  sądem, a następnie w drodze egzekucji przymusowej zapłaty. W opisanej przez Pana sytuacji radziłabym, aby jak najszybciej to zrobili, skoro jest zagrożenie, że tych wierzycieli jest znacznie więcej.

Natomiast niezależnie od samej – nieuiszczonej części ceny rodzice mogą domagać się odsetek ustawowych za opóźnienie w płatnościach.

Jeżeli kupujący nie zapłaci i nie sprzedał jeszcze nieruchomości, będzie możliwość skierowania egzekucji do tej właśnie nieruchomości i jeżeli nikt jej nie zakupi, będą rodzice jako wierzyciele mogli ją przejąć na własność.

Art. 984 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego stanowi bowiem, że jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić w cenie nie niższej od dwóch trzecich części sumy oszacowania, przy czym prawo przejęcia przysługuje wierzycielowi egzekwującemu i hipotecznemu oraz współwłaścicielowi. 

To jest ewentualna, właściwa, droga do ponownego odzyskania części zbytej nieruchomości przez Pana rodziców. Sugerowałabym jednak w tej sytuacji, aby jak najszybciej rozpocząć procedurę związaną z sądowych dochodzeniem zapłaty ceny (o ile jeszcze to nie miało miejsca) i kierowaniem egzekucji przeciwko kupującemu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zakup auta z zajęciem komorniczym

Kupiłem auto z lombardu, poprzednim właścicielem był auto-komis. Natomiast dowód rejestracyjny był wystawiony jeszcze na poprzedniego właściciela....

 

Szukanie kupca na własną rękę zajętego przez komornika mieszkania

Mieszkanie mojego znajomego zajął komornik. W tej chwili jest wyznaczony termin drugiej licytacji. Czy kolega może szukać kupca na własną rękę...

 

Upadłość konsumencka czy negocjacje z bankiem

Mam zadłużenie w banku. Niestety straciłem dochód, który pozwalał mi na regularną spłatę zadłużenia. Znajomy poradził mi, żeby starać się...

 

Przywrócenie terminu rozprawy i łożenie wniosku o przedawnienie roszczenia

Od ponad 10 lat przebywam za granicą. 6 lat temu sąd wydał tytuł wykonawczy do zadłużenia z 2005 roku. Aktualnie firma windykacyjna domaga się spłaty...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »