Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Michał Berliński • Opublikowane: 2020-03-23

Jestem wierzycielem upadłej spółki. Syndyk wypłacił sobie zawyżone wynagrodzenie w trakcie prowadzenia upadłości. Sąd gospodarczy wydał postanowienie nakazujące syndykowi zwrot nadwyżki pobranej jako wynagrodzenie. Jednak do dnia dzisiejszego syndyk nie zwrócił pieniędzy do spółki. Ani kurator, ani likwidator nie odzyskali długu od syndyka. Komornik 3-krotnie dokonywał wobec niego nieskutecznych egzekucji. Ostatnia egzekucja była 5 lat temu. Co mam zrobić, aby skutecznie wyegzekwować moje wierzytelności od byłego syndyka – trzeciodłużnika? Jestem wierzycielem upadłej spółki i mam prawomocne wyroki sądowe z nadanymi klauzulami wykonalności. Kiedy przedawnią się moje roszczenia? Mam dwa wyroki sądu z 2002 r. z nadaną klauzulą wykonalności na mnie z 2008 r. zasądzające należności. Ostatnie bezskuteczne zajęcie komornicze skierowane do syndyka co do obu tych wierzytelności jest z 2013 r. Nie otrzymałem od komornika wysłuchania w trybie art. 827 K.p.c.? Co mogę zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bezskuteczna egzekucji długu od syndyka upadłej spółki, co robić?

Bezskuteczna egzekucja – umorzenie postępowania

Komornik prowadzi swoje postępowanie na podstawie wniosku wierzyciela oraz dołączonego do niego tytułu wykonawczego. Klauzula wykonalności to swego rodzaju postanowienie, które wydaje sąd celem przedłożenia wyroku lub innego orzeczenia właściwemu komornikowi. Komornik otrzymując wniosek wraz ze wspomnianym tytułem dokonuje wszczęcia postępowania egzekucyjnego, doręczając dłużnikowi przy pierwszej czynności odpis zawiadomienia o wszczęciu postępowania wraz z odpisem tytułu wykonawczego. Komornik w swoim postępowania dysponuje tymi danymi, które jest w stanie ustalić za pośrednictwem systemów elektronicznych, w które to wyposażona jest jego kancelaria. Oczywiście wskazać należy, że komornikowi zawsze zależy na wyegzekwowaniu należności, bowiem zarabia on tylko wtedy, gdy uda mu się wyegzekwować należności, bowiem tylko od wyegzekwowanych kwot może pobrać wynagrodzenie. Jeśli zaś chodzi o dalsze czynność, to komornik w przypadku egzekucji bezskutecznej umorzy swoje postępowanie, co oczywiście nie oznacza umorzenia długu. 

Kiedy umarza się egzekucję z urzędu?

Zgodnie z nowelizacją art. 824 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:

1) jeżeli okaże się, że egzekucja nie należy do organów sądowych;

2) jeżeli wierzyciel lub dłużnik nie ma zdolności sądowej albo gdy egzekucja ze względu na jej przedmiot lub na osobę dłużnika jest niedopuszczalna;

3) jeżeli jest oczywiste, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;

4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania;

5) jeżeli prawomocnym orzeczeniem tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności albo orzeczenie, na którym oparto klauzulę wykonalności, zostało uchylone lub utraciło moc;

6) jeżeli egzekucję skierowano przeciwko osobie, która według klauzuli wykonalności nie jest dłużnikiem, i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji, albo jeżeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodów w oczywistej sprzeczności z treścią tytułu wykonawczego.”

Proszę też pamiętać, że przez 5 lat od daty ostatniej egzekucji sytuacja dłużnika mogła ulec zmianie – mógł np. podjąć pracę, otrzymać wynagrodzenie lub zyskać inny majątek, jednak trudno mi się wypowiadać, bowiem nie wiem, jakie czynności komornik podjął w swoim postępowaniu, czy np. sprawdzał nieruchomości, pojazdy, czy podejmował czynności terenowe. Jeśli nie, to o to wszystko należy wnieść w ewentualnym kolejnym postępowaniu egzekucyjnym, które pozwoli Panu uniknąć przedawnienia swoich wyroków wystawionych przeciwko temu człowiekowi.

Przerwanie biegu przedawnienia wierzytelności

Stosownie do art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.) – roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem (dziesięciu – przed nowelizacją), a obecnie sześciu lat, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Krótsze terminy przedawnień należności zasądzonych prawomocnym wyrokiem sądowym zawdzięczamy nowelizacji, która weszła w życie 9 lipca 2018 r. i ma na celu skrócenie okresów przedawnienia oraz większą mobilizację wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do wyegzekwowania swoich należności. Bieg terminu przedawnienia może zostać przerwany przez:

  1. uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  2. wszczęcie mediacji;
  3. każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Wobec tego dodatkowo należy wskazać, że skrócony termin przedawnienia dotyczy tych orzeczeń sądowych, które wydane zostały przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów. Proszę także pamiętać, że po skierowaniu sprawy do egzekucji sądowej przez komornika sądowego termin przedawnienia takiego roszczenia zostaje tak jakby anulowany i po zakończeniu postępowania termin ten będzie biegł na nowo i wtedy wyniesie 6 lat. Dlatego według mnie Pańskie wyroki nie są przedawnione, ale polecam jednak skierować je ponownie do egzekucji.

Jakie kroki może podjąć wierzyciel?

Proszę pamiętać, że zmieniła się egzekucja z rachunków bankowych – niegdyś bank przekazywał kwotę, która przewyższała 15 tys. zł, dziś bank potrąci kwotę już ponad 1630 zł. W innych zaś sposobach egzekucji raczej egzekucja nie została przez ustawodawcę usprawniona, powiedziałbym raczej, że została utrudniona.

Co zatem może Pan jeszcze zrobić poza ponownym złożeniem sprawy do komornika? Może Pan na przykład spróbować zbyć swój dług. Proszę też spróbować zawiadomić właściwą jednostkę prokuratury o uciekaniu dłużnika ze swym majątkiem (o ile faktycznie miało to miejsce). Może Pan również wpisać dłużnika do BIK-u i złożyć do sądu wniosek o wyjawienie jego majątku przed sądem, gdzie zostanie on doprowadzony przez policję. Polecam zacząć jednak od wyboru sprawnego komornika i złożenia u niego ważnych wniosków, w tym również o wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku i innych.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z egzekucją?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »