Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Alimenty pobierane z emerytury - jak wyliczyć?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Sprawa dotyczy wyliczenia alimentów na byłą żonę z emerytury. Na podstawie tytułu wykonawczego sądu rejonowego obciążony jestem alimentami na rzecz byłej żony. Alimenty zasądzone są w wysokości 15% wynagrodzenia, nie mniej niż 600 zł, pobierane są z ZUS-u przez komornika. Po moim przejściu na emeryturę komornik twierdzi, iż naliczać będzie 15% należy brutto, powołując się na art. 140 ust. 7 ustawy emerytalnej, pomijając art. 139 ust. 1 tejże ustawy. Czy działania komornika są zgodne z przepisami? Jak należy liczyć alimenty pobierane z emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Alimenty pobierane z emerytury - jak wyliczyć?

Potrącenia z emerytury

Zgodnie z art. 140 ust. ust. 1ustawy o emeryturach i rentach z FUS „potrącenia, o których mowa w art. 139, mogą być dokonywane, z zastrzeżeniem art. 141, w następujących granicach świadczeń alimentacyjnych, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 – do wysokości 60% świadczenia”.

Z kolei ustęp 7 wskazuje, że wysokość „części świadczenia podlegającego egzekucjom, o których mowa w ust. 1, oraz wysokość potrąceń, o których mowa w ust. 4, a także wysokość części świadczenia podlegającego potrąceniom, o których mowa w ust. 6 i 6a, oraz ustaloną orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub aktem notarialnym procentową wysokość potrąceń ze świadczeń z tytułu należności alimentacyjnych bez wskazania sposobu ich naliczania, ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne”.

Z kolei art. 139 ust. 1 wskazuje, że ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie – po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – podlegają potrąceniu, z uwzględnieniem art. 141, następujące należności:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie: należności alimentacyjnych, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, 875 i 1517), należności likwidatora funduszu alimentacyjnego powstałych z tytułu świadczeń alimentacyjnych wypłaconych na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. poz. 200, z późn. zm.) oraz należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. poz. 732 i 1366, z 2007 r. poz. 1378, z 2008 r. poz. 770 oraz z 2009 r. poz. 1261);
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Jeśli zatem nie ma wskazanych sposobu naliczania należności, to stosuje się art. 140 ust. 7.

Sąd Apelacyjny w wyroku z 13 maja 2020 r. w sprawie o sygnaturze IACa 823/19 wskazał:

„Relacja między art. 139 ust. 1 pkt 5 u.e.r.f.u.s. a jej art. 140 ust. 7 jest tego rodzaju, że art. 139 ust. 1 pkt 5 wskazuje, iż sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych podlegają potrąceniu (innymi słowy są odejmowane) od kwoty netto świadczenia emerytalnego, czyli od kwoty świadczenia po odliczeniu od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast art. 140 ust. 7 ustawy określa metodę wyliczenia wysokości tego potrącenia w ten sposób, że wysokość potrącenia ustala się od kwoty brutto świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że przy uwzględnieniu dyspozycji art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy, potrąceniu od kwoty netto świadczenia emerytalnego podlegają sumy z tytułu innych egzekwowanych należności wynoszące maksymalnie 25% świadczenia emerytalnego, przy czym zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy, emerytury i renty są wolne od potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury lub renty – zależnie od rodzaju pobieranego przez emeryta świadczenia. W konkluzji zasadne jest stanowisko, że granice potrąceń należy więc ustalać dla świadczenia wyjściowego brutto, tj. przed odliczeniem miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, a nie w kwocie netto”.

Podobnie orzekły SA w szczecinie w wyroku z 26 lutego 2019 roku, sygn. akt III AUa 379/18, oraz SA w Białymstoku w wyroku z dnia 14 lutego 2018 roku, sygn. akt III AUa 693/17, ale także SA w Poznaniu z wyroku z 29 marca 2017 roku, sygn. akt III AUa 934/16.

Obliczanie alimentów

Jest to stanowisko dominujące, zatem uznać należy, że wysokość potrąceń ustala się od kwoty świadczenia przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (art. 140 ust. 7), natomiast dopiero po odliczeniu tych należności organ rentowy może potrącać należności określone w art. 139 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Tak samo sprawę podsumował WSA w Rzeszowie w wyroku z 26 marca 216 roku, sygn. akt III AUa 1382/13.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

spolkowy.pl

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »