Kategoria: Egzekucja

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Rewolucja w sądowym dochodzeniu roszczeń – elektroniczne postępowanie upominawcze

Autor: Karol Jokiel • Opublikowane: 2010-02-26

Nowy, szybki i tani sposób dochodzenia roszczeń (zapłaty długów). Zdobądź wyrok sądowy przez internet!a

Karol Jokiel

W dniu 1 stycznia 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (dalej w skrócie K.p.c.) oraz niektórych innych ustaw, której zasadniczym przedmiotem jest uregulowanie nowego modelu postępowania cywilnego, a to elektronicznego postępowania upominawczego (dalej w skrócie EPU).

 

EPU stanowi kolejną próbę walki z jedną z największych bolączek polskiego wymiaru sprawiedliwości, z którą od lat, choć jak na razie bez wyraźnych efektów, zmagają się kolejne ekipy rządowe, jaką jest przewlekłość cywilnego postępowania sądowego, a co za tym idzie konieczność długotrwałego oczekiwania na uzyskanie prawomocnego wyroku, np. przeciwko niesolidnemu dłużnikowi, mogącego stanowić podstawę egzekucji.

 

EPU uzupełnia (nie zastępuje) dotychczasowe („papierowe”) postępowanie upominawcze, znane i cenione zwłaszcza przez przedsiębiorców, polegające co do istoty na tym, że sąd po wstępnej weryfikacji wniesionego pozwu i załączonych doń dokumentów, jeżeli nie zachodzą w sprawie uzasadnione wątpliwości, wydaje w krótkim czasie zamiast wyroku tzw. nakaz zapłaty. W sytuacji gdy pozwany (dłużnik) nie wniesie sprzeciwu od takiego nakazu zapłaty w terminie 14 dni od daty doręczenia mu nakazu, nabiera on mocy normalnego wyroku sądowego. Co do zasady, w EPU znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy o tradycyjnym postępowaniu upominawczym. Nowością jest jednak wykorzystanie w toku postępowania cywilnego nowoczesnych technologii oraz dobrodziejstw sieci internet.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 

Z uwagi na okoliczność, że, jak napisano już wyżej, EPU uzupełnia, a nie zastępuje „papierowego” postępowania upominawczego, przede wszystkim należy wspomnieć, że EPU ma charakter całkowicie dobrowolny – to powód samodzielnie decyduje, czy chce dochodzić swoich roszczeń w nowym trybie, czy w dotychczasowym postępowaniu „papierowym”.

 

Pozew w EPU składa się na elektronicznym formularzu dostępnym pod adresem https://www.e-sad.gov.pl/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 poprzez sieć internet. Jego wypełnienie, choć może nastręczać przeciętnemu Kowalskiemu nieco problemów, jest jednak znacznie łatwiejsze niż samodzielne napisanie normalnego pozwu. W pozwie jest miejsce na uzasadnienie swojego żądania, nie trzeba jednak załączać doń ani w formie papierowej ani elektronicznej żadnych dowodów (np. dokumentów), wystarczy ich wskazanie w treści pozwu. Co do pełnomocnictwa wystarczy poprzestać na oświadczeniu pełnomocnika wskazującym jego udzielenie, z datą, zakresem pełnomocnictwa oraz okolicznościami wymienionymi w art. 87 K.p.c.

 

Koniecznym jest podanie przez powoda nr NIP oraz KRS (osoby prawne) lub nr PESEL (osoby fizyczne). W oparciu o nie zostaje bowiem przydzielony powodowi:

 

  1. login i hasło stanowiące podstawę identyfikacji strony i jej sprawy w sądowym systemie komputerowym oraz
  2. swojego rodzaju konto osobiste powoda w systemie komputerowym (konstrukcja podobna np. do kont na portalu Allegro), na które spływać będą wszelkie informacje o stanie sprawy.

 

Pozew w EPU podlega, pod rygorem jego zwrotu, opłacie sądowej w preferencyjnej wysokości odpowiadającej 1/4 stawki podstawowej dla dochodzonego roszczenia. Uiszczenie należnej opłaty sądowej nie powinno dla powoda stanowić istotnego problemu, albowiem przy wypełnianiu formularza pozwu program sam wyliczy jej wysokość oraz wskaże nr rachunku bankowego dla potrzeb przelewu. Niestety, w EPU nie ma możliwości ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych (ma to dodatkowo przyśpieszyć postępowanie). Powodowie zainteresowani tą instytucją muszą zatem skorzystać z tradycyjnej drogi dochodzenia roszczeń.

 

Bardzo istotnym ułatwieniem jest to, że pozew w EPU nie musi być opatrzony tzw. bezpiecznym podpisem elektronicznym, co ma duże znaczenie praktyczne z uwagi na fakt niewielkiego wykorzystania tej technologii na co dzień.

 

Czynności w elektronicznym postępowaniu upominawczym utrwalane są tylko w systemie informatycznym. Założeniem nowego trybu jest bowiem rezygnacja z prowadzenia akt papierowych. W konsekwencji powód otrzymywać będzie wszelką korespondencję z sądu na swoje sądowe konto osobiste. Jedynym dokumentem, jaki powód otrzyma w postaci papierowej, będzie odpis nakazu zapłaty po jego uprawomocnieniu się.

 

Pozwany, który otrzyma nakaz zapłaty w postaci papierowej, będzie mógł wnieść odeń sprzeciw w terminie 14 dni od daty doręczenia nakazu. Sprzeciw będzie musiał dotyczyć całości, a nie tylko części kwoty objętej nakazem zapłaty, ale nie będzie podlegać żadnej opłacie sądowej. Sprzeciw nie będzie musiał wreszcie zawierać uzasadnienia ani załączonych dowodów, lecz wszelkie zarzuty co do nakazu zapłaty pozwany powinien jednak w nim podać pod rygorem utraty ich przywoływania w przyszłości.

 

Pozwany będzie miał przy tym wybór co do formy komunikacji z sądem, pomiędzy drogą elektroniczną (na zasadach analogicznych do powoda, poprzez założenie konta osobistego na sądowym portalu internetowym) albo tradycyjną drogą wysyłania pism procesowych, przy czym jeżeli jednak pozwany wniesie pismo drogą elektroniczną – metoda elektroniczna stanie się wyłączną także dla niego i nie będzie mógł później wnieść innych pism w drodze tradycyjnej.

 

W razie wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty straci moc, a sprawa zostaje przekazana do sądu według właściwości ogólnej pozwanego. Podobnie uczyni sąd w przypadku stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty.

 

Po przekazaniu sprawy do sądu właściwości ogólnej sąd wezwie powoda do usunięcia braków formalnych pozwu oraz jego uzupełnienia w sposób odpowiedni dla postępowania, w którym sprawa będzie rozpoznana – w terminie dwutygodniowym od daty doręczenia wezwania.

 

W EPU pisma procesowe tak powoda jak i pozwanego niewniesione drogą elektroniczną, pomimo takiego obowiązku, nie wywołają skutków prawnych.

 

Choć nowe postępowanie w założeniu przeznaczone jest głównie dla tzw. powodów masowych (dostawców takich usług jak usługi telekomunikacyjne, prąd, gaz itd.), których roszczenia są udowodnione dokumentami, najczęściej fakturami bądź rachunkami, to jednak skorzystać z niego może każdy. W szczególności nie wprowadzono ograniczenia wysokości roszczeń, których można dochodzić elektronicznie.

 

Warto podkreślić, że przepisy o EPU nie są jedynie mrzonką czy pustymi przepisami, które praktycznie nigdy nie wejdą w życie. Z dniem 1 stycznia 2010 r. ruszył pierwszy i na razie jedyny sąd rozpoznający sprawy w trybie EPU – Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XVI Cywilny. Do rozpoznawania odwołań od orzeczeń e-sądu ma być powołany i ustanowiony inny e-sąd odwoławczy.

 

Warto zauważyć, że efektem EPU będą też zmiany w przepisach dotyczących egzekucji. Komornik będzie posługiwał się zamiast klasycznie rozumianym tytułem wykonawczym – wydrukiem z systemu teleinformatycznego z nadrukowaną klauzulą wykonalności. Wniosek o wszczęcie egzekucji będzie mógł zostać złożony także w drodze elektronicznej. Komornik, posługując się uprawnieniami dostępu do elektronicznych tytułów wykonawczych, zaznaczy wtedy w systemie informatycznym, że prowadzi egzekucję na podstawie takiego tytułu oraz określi wynik egzekucji.

 

Podsumowując, nowy model postępowania wydaje się rozwiązaniem bardzo ciekawym. Wysoki stopień odformalizowania powinien przynieść zauważalne przyśpieszenie rozpatrywania przez sąd spraw o niskim stopniu skomplikowania oraz istotne obniżenie kosztów procesu (niska opłata sądowa). Pewne utrudnienia wobec tradycyjnej drogi dochodzenia roszczeń (np. brak możliwości ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych) wydają się usprawiedliwione szczególnym charakterem tego postępowania i z całą pewnością nie przewyższają jego zalet.

 

W kontekście EPU widać, że nowe technologie coraz śmielej są wykorzystywane dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości, przy czym EPU nie jest jedynym tego przykładem. W planach Ministerstwa sprawiedliwości jest bowiem wprowadzenie elektronicznego dostępu do ksiąg wieczystych dla każdego zainteresowanego (w pierwszej kolejności dla komorników i notariuszy), nagrywanie i rejestrowanie przebiegu rozpraw oraz umożliwienie elektronicznego rejestrowania spółek w ciągu 24 godzin, co obecnie zajmuje średnio 2-4 tygodni.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Opinie klientów

Dziękuję bardzo, jestem pozytywnie zaskoczona i bardzo zadowolona. Porada jest bardzo szczegółowa, zrozumiała. Pomogła mi podjąć decyzje co do dalszego postepowania. Urszula, lekarz medycyny, 49 lat
Bardzo dziękuję. Nie spodziewam się odpowiedzi tak szybko i profesjonalnie udzielonej w dniu wolnym od pracy. Elżbieta
Skorzystałam z porady w sprawie spadkowej. Informacje są wyczerpujące, szczegółowe. Do odpowiedzi zadawałam dodatkowe pytania i w ciągu paru minut miałam konkretną odpowiedź. Pierwszy raz płaciłam za poradę internetową, ale warto. Polecam. Próbowałam wyjaśnić w sądzie, Urzędzie Skarbowym - ale nic nie zrozumiałam z wyjaśniań urzędników. W Google są wyjaśnienia ale bez szczegółowych przykładów, które są podobne do mojego przypadku. Bożena, pracownik biurowy, 40 lat
Dziękuję za poradę, bardzo szybko została udzielona odpowiedź, również na dodatkowe pytania. Marek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Artykuł omawia zagadnienia związane z przejściem obowiązków na spadkobierców zmarłego dłużnika, wynikających z tego skutków dla postępowania egzekucyjnego oraz sposób prowadzenia egzekucji przeciwko spadkobiercom dłużnika.

Co zrobić, aby nie dopuścić do licytacji mieszkania?

Mam zadłużone mieszkanie własnościowe na kwotę około 40 tys. zł. Komornik wysłał rzeczoznawcę majątkowego w celu wyceny mieszkania do licytacji. Od ponad roku płacę regularnie czynsz, dług nie rośnie, staram się też spłacać zadłużenie do komornika i bezpośrednio do spółdzielni mieszkaniowej. Co zrobić, aby nie dopuścić do licytacji mieszkania?

Czy możliwe jest wznowienie egzekucji?

W roku 2011 otrzymałam tytuł egzekucyjny, którego wierzycielem jest firma windykacyjna, która zakupiła mój dług z roku 1998 (wtedy nie pracowałam i egzekucja okazała się nieskuteczna). Od roku 2011 zaczęłam pracę, gdzie pracuję do tej pory, ale przez 4 lata komornik nie interesował się tym. Zadzwonili do mnie po kilku latach, kiedy dług wzrósł o odsetki, proponując mi ugodę. Czy wznowienie egzekucji jest możliwe? Jeśli tak, czy będę mogła zaskarżyć jego działania?

Czy mogę zablokować egzekucję z moich dochodów?

Mam zajęte dochody na spłatę wierzytelności spółki jawnej, której byłem wspólnikiem, na rzecz jednego z wierzycieli. Toczy się postępowanie upadłościowe spółki, w którego wyniku w masie upadłości pojawiły się środki na spłatę wierzytelności. Czy mogę zablokować egzekucję komorniczą z moich dochodów? Jeśli tak, to w jaki sposób zrobić to najszybciej i najskuteczniej?


Szukamy prawników » wizytówka Zadaj pytanie »
0.027261972427368 sek.